ANNA ANCĀNE

Anna Ancāne

Position: senior researcher

Degree: PhD in art history (Dr. art.)

Phone: mob. +371 26514884

E-mail: fotoromanza@inbox.lv

Born on 27 March 1970 in Riga.

Working at the Institute of Art History since 2008.

Education: Janis Rozentāls Riga Art School (1981–1988), Art History Department of the Latvian Academy of Art (BA diss. “The History of the Subate Church”, 1994; MA diss. “Dutch Classicism in the Architecture of Latvia in the 2nd Half of the 17th Century”, 2006; PhD diss. “Architecture and Urban Planning of Riga in the 2nd Half of the 17th century”, 2010).

Research interests: 17th century architecture in Latvia.

Publications

Book

Rīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība 17. gadsimta otrajā pusē = Architecture and Urban Planning of Riga in the 2nd Half of the 17th Century = Architektur und Stadtbau von Riga in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2016. – 448 p. – 312 images. ISBN 9789934847172. Summaries: EN, DE.

Articles

Subates luterāņu baznīcas būvvēsture un 17. gs. ideālā protestantu dievnama koncepcijas aspekti tās arhitektoniskajā izveidē (A history of St. Savior’s Lutheran Church in Subate: Aspects of the concept of the ideal Protestant temple in the 17th century) // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2005. – No. 5. – P. 5–14. Summary: EN.

The Saviour’s Lutheran Church in Subate // Beyond Traditional Borders: Eight centuries of Latvian-Dutch Relations. – Rīga: The Royal Netherlands Embassy; Riga: Zelta Grauds, 2006. – P. 237–242.

Holandiešu klasicisma arhitektūras spilgtākie piemēri Rīgā: Reiterna nams (The most prominent examples of Dutch classicist architecture in Riga: Reutern House) // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2007. – No. 8. – P. 5–14. Summary: EN.

Reiterna nama fasādes dekoratīvā plastika un daži aspekti stilistisko analoģiju meklējumos (The sculptural décor of the Reutern House façade and some aspects in the search for its stylistic analogies) // Refleksijas: Rīgas Latvijas un pasaules kultūras aspekti. – I krāj.: Latvijas Mākslas akadēmijas doktorantūras studiju zinātniskā konference "Pirms franču pavasara" / Ed. by Ojārs Spārītis. – Rīga: Nacionālais apgāds, 2008. – P. 77–86.

Holandiešu klasicisma spilgtākie piemēri Rīgā: Dannenšterna nams (The most prominent examples of Dutch classicist architecture in Riga: Dannenstern House) // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2008. – No. 10. – P. 5–16. Summary: EN.

Sv. Pētera baznīcas tornis un fasāde – jauna dekoratīva paradigma Rīgas 17. gs. otrās puses sakrālajā arhitektūrā (St. Peter’s Church West façade and tower – a new decorative paradigm in the 17th century architecture of Riga and Latvia) // Sakrālā arhitektūra un māksla: Mantojums un interpretācijas. Rakstu krājums / Ed. by Kristīne Ogle. – Rīga: Neputns, 2008. – P. 47–58. Summary: EN.

Pārdomas par Rīgas būvvēsturi 16.–17. gadsimtā: Rutgera Nīderhofa sarakste ar karaļa tiesu Stokholmā (Überlegungen zur Baugeschichte Rigas im 16./17. Jahrhundert: Schriftverkehr des Rutger Niederhoff mit dem königlichen Hofgericht in Stockholm) // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2008. – No. 11. – P. 62–69. Summary: DE.

Rīgas 17. gs. otrās puses fortifikācijas un pilsētas telpiskās struktūras mijiedarbība (The interaction of Riga’s fortifications and urban structure in the 2nd half of the 17th century) // Telpas un laika aspekti arhitektūrā, mākslā, kultūrā. – II krāj.: Latvijas Mākslas akadēmijas doktorantūras studiju zinātniskā konference "Laiks un telpa mākslā" / Ed. by Ojārs Spārītis. – Rīga: Nacionālais apgāds, 2009. – P. 11–20.

Sociālais zonējums un pasūtījums Rīgas arhitektūrā 17. gs. pēdējā ceturksnī (Social zones and patronage in the architecture of Riga in the last quarter of the 17th century)  // Socioloģiskie aspekti mākslas zinātnē: Latvijas Mākslas akadēmijas Doktorantūras nodaļas zinātnisko rakstu krājums Nr. 3 / Ed. by Ojārs Spārītis. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmija, 2009. – P. 14–25. PDF publication available at: www.lma.lv/downloads/Doktora_krajums_2.pdf.

Rīgas 17. gadsimta otrās puses arhitektūra starptautisko sakaru kontekstā (The architecture of Riga in the 2nd half of the 17th century in the context of international contacts) // Latvijas vizuālās mākslas Eiropas kontekstā: Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa sekcijas referāti / Ed. by Elita Grosmane. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2011. – P. 15–25.

Būvmeistars Ruperts Bindenšū: Ietekmes un sasniegumi Rīgas arhitektūrā 17. gs. pēdējā ceturksnī (Master Builder Rupert Bindenschu: Influences and achievements in the architecture of Riga in the last quarter of the 17th century) // Personība mākslas procesos: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Ed. by Kristiāna Ābele. – Rīga: Neputns; Rīga: Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2012. – P. 11–44. Summary: EN.

Die Befestigungsanlage der Stadt Riga bis zum Ende des 17. Jahrhunderts // Backsteinbaukunst: Zur Denkmalkultur des Ostseeraums. Bd. 3. – Bonn: Deutsche Stiftung Denkmalschutz, 2012. –  S. 126–135.

Latvijas 17. gadsimta arhitektūra un pilsētbūvniecība: Historiogrāfisks atskats un nepētītie jautājumi (17th-century architecture and urban planning in Latvia: Historiographic retrospection and unexplored issues) // Sasniegumi un neizzinātais Latvijas mākslas vēsturē: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta 10 gadu jubilejas konferences materiāli. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2012. – P. 12–20. PDF at: http://www.lma-mvi.lv/index.php/rakstu-krajumi/articles/sasniegumi-un-neizzinatais-latvijas-makslas-vesture.html.

Baroka laikmeta dzīvojamais nams Rīgā, Miesnieku ielā 8: Būvvēsture un mākslinieciskās vērtības (Baroque Dwelling House at 8 Miesnieku Street in Riga: Construction History and Artistic Values) // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2015. – No. 18. – P. 6–17. Summary: EN.

Summary of the Doctoral Dissertation

Rīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība 17. gs. otrajā pusē: Promocijas darba kopsavilkums = Architecture and Urban Planning of Riga in the 2nd Half of the 17th century: Summary of Doctoral Dissertation / Zin. vad. Elita Grosmane. – Rīga: LMA Mākslas vēstures institūts, 2010. – 59 p. PDF at: http://www.lma.lv/eng/downloads/Microsoft%20Word%20-%20anna_ancane.pdf.

Reports at conferences: in Latvia (Riga, Rundāle, Daugavpils), Estonia (Tallinn), Germany (Wismar), the Netherlands (Amsterdam) and Portugal (Porto).

Research and study trips: courses of Italian at Scuola Leonardo da Vinci in Florence and Rome (2002, 2003, 2005); research trips to Amsterdam (2007), Stockholm (visiting scholar of the Swedish Royal Academy of Literature, History and Antiquity, 2008), Warsaw, Gdansk and Torun (visiting scholar of the Polish Academy of Sciences, 2009), Amsterdam, Utrecht, Leyden, Tallinn and Pärnu (European Social Fund Scholarship, 2010).

Scholarship: European Social Fund Scholarship for Doctoral Students (2009–2010).

Honours: Latvian Science Achievement 2016 for the book “Architecture and Urban Planning of Riga in the 2nd Half of the 17th Century”.

Languages: Latvian (native); Russian, English and Italian (fluent).

Latest updates: 2017/01.