EDUARDS KĻAVIŅŠ

Eduards Kļaviņš

Eduards Kļaviņš

Position: director, senior researcher

Academic degree: Dr. habil. art.

Phone: +371 26470778
E-mail: eduards_klavins@tvnet.lveduards.klavins@lma.lv

Born on 23 September 1937 in St. Petersburg.

Working at the institute since 2012. / Editor of the multi-volume publication “Art History of Latvia”. / Honorary member of the Latvian Academy of Sciences. / Expert in the history of art at the Latvian Council of Science.

Working  at the Latvian Academy of Art since 1962: senior lecturer (1962–1985), assistand professor (1985–1993), professor (1993–2016), professor emeritus (since 2016), head of the Art History Department (1996–2012), senator (since 1996), head of the Doctoral Studies Board (since 2002). Courses of lectures: “Introduction to Art History”, “Western Art in the Period of Baroque and Rococo”, “Western Art in the 19th Century”, “Western Art in the Late 19th and 20th Cent.”, “Issues of Contemporary Art Theory”, “Methological Trends in the 20th Century History of Art”.

Education: St. Petersburg Academy of Art, I. Repin Institute of Painting Sculpture and Architecture, Faculty of Art History and Theory (1962), candidate’s (now doctoral) degree in art history for the diss. “Latvian Portrait Painting in the Second Half of the 19th Century and in the Early 20th Century” (1977), habilitation in art history for a series of studies “Latvian Portrait Painting at the Turn of Art Epochs. 1850–1940” (1994).

Research interests: Latvian and Western art in the 19th and 20th centuries, philosophy of art, methodology of art history.

SELECTED PUBLICATIONS

Books and their chapters, edited publications, teaching aids

Portreta attīstība Rietumeiropā un portreta teorijas jautājumi [Development of portrait in Western Europe and issues of portrait theory]. – Rīga: Mācību iestāžu metodiskais kabinets, 1976. – 56 lpp.

Klasicisma un romantisma kopsakarības Rietumeiropas mākslas vēsturē [Interconnections of Neo-Classicism and Romanticism in the history of Western European art]. – Rīga: Mācību iestāžu metodiskais kabinets, 1982. – 17 lpp.

XIX gadsimta Rietumu mākslas pētīšanas problēmas [Research problems of 19th century Western art]. – Rīga: Mācību iestāžu metodiskais kabinets, 1982. – 20 lpp.

Latvijas XIX gs. beigu, XX gs. sākuma tēlotājas mākslas ikonogrāfija un stilistiskais raksturojums [Iconograpy and stylistic description of Latvian fine art of the late 19th and early 20th century]. – Rīga: Mācību iestāžu metodiskais kabinets, 1983. – 137 lpp.

Rietumu 19. gs. beigu, 20. gs. sākuma arhitektūras un mākslas vispārējās vēstures jautājumi [General history issues of late 19th and early 20th century Western art]. – Rīga: Mācību iestāžu metodiskais kabinets, 1983. – 55 lpp.

Latviešu tēlotājas mākslas sakari ar citām mākslas skolām XIX gs. otrajā pusē, XX gs. sākumā [Contacts of Latvia fine art with other art schools in the second half of the 19th and early 20th century]. – Rīga: Mācību iestāžu metodiskais kabinets, 1988. – 129 lpp.

Baroka problemātika Rietumu mākslas vēsturē [Issue of Baroque in Western art history]. – Rīga: Mācību iestāžu metodiskais kabinets, 1989. – 61 lpp.  

Impresionisms [Impressionism]. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1994. – 15 lpp. (= Mazā mākslas enciklopēdija. Virzieni un stili. – 1. sēj.).

Simbolisms [Symbolism]. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1994. – 15 lpp. (= Mazā mākslas enciklopēdija. Virzieni un stili. – 2. sēj.).

Postimpresionisms [Post-Impressionism]. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1994. – 15 lpp. (= Mazā mākslas enciklopēdija. Virzieni un stili. – 3. sēj.).

Jūgendstils [Art Nouveau]. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1994. – 15 lpp. (= Mazā mākslas enciklopēdija. Virzieni un stili. – 4. sēj.).

Fovisms [Fauvism]. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1994. – 15 lpp. (= Mazā mākslas enciklopēdija. Virzieni un stili. – 5. sēj.).

Kubisms [Cubism]. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1994. – 15 lpp. (= Mazā mākslas enciklopēdija. Virzieni un stili. – 6. sēj.).

Latvian Portrait Painting in the Turn of Art Epochs. 1850–1940: Summary. – [Rīga]: Latvijas mākslas augstskolu asociācijas Promocijas un habilitācijas padome, 1994. – 52 pp.

Latviešu portreta glezniecība: 1850–1916 [Latvian portrait painting: 1850–1916]. – Rīga: Zinātne, 1996. – 245 lpp.

Džo: Jāzepa Grosvalda dzīve un māksla [Joe: Life and Art of Jāzeps Grosvalds]. – Rīga: Neputns, 2006. – 360 lpp.

Vilhelms Purvītis. – Rīga: Neputns, 2014. – 111 lpp. (= Latvijas mākslas klasika).

Latvijas mākslas vēsture. – Rīga: LMA Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2014. – 4. sēj.: Neoromantiskā modernisma periods. 1890–1915 / Sast. un zin. red. Eduards Kļaviņš. – 640 lpp.; t. sk. 10.–29. lpp. (Priekšvārds. Ievads); 175.–403. lpp. (Tēlotāja māksla); 594. lpp. (Pēcvārds).

English version: Art History of Latvia. – Riga: Institute of Art History of the Latvian Academy of Art; Art History Research Support Foundation, 2014. – Vol. 4: Period of Neo-Romanticist Modernism. 1890–1915 / Ed. by Eduards Kļaviņš. – 640 pp., including pp. 10–29 (Foreword. Introduction), 175–403 (Fine Art), 594 (Afterword).

Latvijas mākslas vēsture. – Rīga: LMA Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2016. – 5. sēj.: Klasiskā modernisma un tradicionālisma periods. 1915–1940 / Sast. un zin. red. Eduards Kļaviņš. – 696 lpp.; t. sk. 12.–13. lpp. (Priekšvārds); 15.–29. lpp. (Historiogrāfija); 31.–117. lpp. (Mākslas dzīve); 181.–196., 289.–309., 332.–339. lpp. (Tēlniecība); 648. lpp. (Pēcvārds).

English version: Art History of Latvia. – Riga: Institute of Art History of the Latvian Academy of Art; Art History Research Support Foundation, 2016. – Vol. 5: Period of Classical Modernism and Traditionalism. 1915–1940 / Ed. by Eduards Kļaviņš. – 696 pp., including pp. 12–13 (Foreword), 15–29 (Historiography); 31–117 (Artistic Life), pp. 181–196, 289–309, 332–339 (Sculpture), 648 (Afterword).

Articles (selection)

No Jaņa Rozentāla portretu vēstures [From the history of portraits by Janis Rozentāls] // Latviešu tēlotāja māksla / Sast. Rasma Lāce un Miķelis Ivanovs. – Rīga: Liesma, 1968. – 224.–233. lpp.

Latviešu portreta glezniecība XIX gs. otrajā pusē un XX gs sākumā [Latvian portrait painting in the second half of the 19th century and in the early 20th century] // Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis. – 1972. – Nr. 10. – 131.–144. lpp.

Par latviešu portreta gleznotājiem 17. un 18. gadsimtā [On Latvian portrait painters of the 17th and 18th cent.] // Latviešu tēlotāja māksla / Sast. Skaidrīte Cielava un Miķelis Ivanovs. – Rīga: Liesma, 1975. – 146.–153. lpp.

Jāņa Valtera uzskati par glezniecību gadsimtu mijā [Johann Walter’s thoughts on painting at the turn of the centuries] // Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis. – 1983. – Nr. 4. – 40.–49. lpp.

Рижская постройка Анри ван де Вельде [A building by Henry van de Velde in Riga] // Памятники культуры. Новые открытия. 1985.  – Москва: Наука, 1987. – С. 499–512.

Meklējamais gleznotājs: [Painter wanted: Oto Bērtiņš] // Māksla. – 1988. – Nr. 5. – 14.–15. lpp.

Atskatoties uz 19. gs. klasiķi: [Looking back to a 19th century classic: Jūlijs Feders] // Māksla. – 1988. – Nr. 6. – 4.–10. lpp.

Endijs Vorhols [Andy Warhol] // Avots. – 1988. – Nr. 2. – 36.–42. lpp. 

Pēdējie gadu desmiti Rietumu mākslā. Kādi tie bija? [The last decades in Western art – what were they like?] // Avots. – 1988. –  Nr. 5. – 40.–45. lpp.

Superreālisms [Superrealism] // Doma. – Rīga: Latvijas Mākslas muzeju apvienība, 1991. – 1. laid. / Sast. Zigurds Konstants. – 133.–143. lpp.

Ornamenta jēdziens un plastiskās mākslas [The notion of ornamen and the plastic arts] // Ornaments Latvijā: Materiāli mākslas vēsturei / Sast. Elita Grosmane. – Rīga: Zinātne, 1994. – 7.–12. lpp.

Das Künstlerpaar Borchert und die erste Generetion der Gemeinschaft “Rūķis” [The Borchert couple of artists and the first generation of the group “Rūķis”] // Malerei, Graphik, Photographie von 1900 bis 1920 (Kunst im Ostseeraum. Greifswalder Kunsthistorischen Studien. – Bd. 1) / Hg. von Brigitte Hartel und Bernfried Lichtnau. – Frankfurt am Main etc.: Peter Lang, 1995. – S.78–86.                                                                                                        

Lack and Freedom of Personal Time. Latvian Art before 1945 // Personal Time. Art of Estonia, Latvia and Lithuania. 1945–1996. – Warsaw: The Zacheta Gallery of Contemporary Art, 1996. – Vol.: Latvia. – P. 22–27.

Boris Vipper // The Dictionary of Art / Ed. by Jane Turner. – London: Macmillan; New York: Grove, 1996. – Vol. 32. – P. 600.

Jāņa Siliņa “Latvijas māksla” [“Art of Latvia” by Jānis Siliņš] // Doma. – Rīga: Doma, 1998. – 3. laid. / Sast. Zigurds Konstants. – 81.–93. lpp.

Vai vajadzīgs mākslītis?  [Is there a need for mākslītis?] // Studija. – 1998. – Nr. 2. – 64.–65. lpp.

Neoromantisma pazīmes Latvijas 19. gs. beigu – 20. gs. sākuma tēlotājā mākslā [Features of Neo-Romanticism in Latvian visual art of the late 19th and early 20th cent.] // Romantisms un neoromantisms Latvijas mākslā / Sast. Elita Grosmane. – Rīga: AGB, 1998. – 116.–123. lpp.

Jūgendstila ikonogrāfija un Latvijas tēlotāja māksla = Art Nouveau Iconography and Latvian Visual Arts at the Turn of the 20th Century // Jūgendstils. Laiks un telpa: Baltijas jūras valstis 19.–20. gs. mijā = Art Nouveau. Time and Space: Baltic Sea Countries at the Turn of the 20th Century / Ed. by Silvija Grosa. – Rīga: Jumava, 1999. – P. 121–139 (LV), 247–249 (EN).

Art Deco vēstures mācība [The historical lesson of Art Deco] // Latvijas Arhitektūra. – 1999. – Nr. 1. – 4.–6. lpp.

Art History in Totalitarian Societies and Its Alternative Models in Posttotalitarian Age // Studija. – 1999. – Nr. 6. – 100.–101. lpp.

Imanta Lancmaņa konceptuālais romantisms [The conceptual Romanticism of Imants Lancmanis] // Studija. – 1999. – Nr. 7. – 74.–77. lpp.

Krāšņais avangards gadsimta beigu Venēcijas biennālē = Colourful Avant-Garde at the End of Century Venice Biennale // Studija. – 1999. –  Nr. 8. – 46.–57. lpp.

Stāsts par Intu Ruku un viņas fotoportretu stāsti = The Story of Inta Ruka and Her Photoportrait Stories // Stāsti, stāstītāji: Latvijas Republika. Venēcijas biennāle. 48. Starptautiskā mūsdienu mākslas biennāle = Stories, Storytellers: Republic of Latvia. La Biennale di Venezia. 48th Exhibition of Contemporary Art / Ed. by Helēna Demakova. – 13.–24. lpp.

Bruno Vasiļevskis’ Realität im Gemälde [The pictorial reality of Bruno Vasiļevskis] // Nach-Bild: [Ausstellungskatalog] / Kunsthalle Basel. – Basel: Schwabe & Co, 1999. – S. 101–108.

Die Kunst in Riga um 1900. Ein Überblick [Art in Riga around 1900. An overview] // Architektur und bildende Kunst im Baltikum um 1900 (Kunst im Ostseeraum: Greifswalder Kunsthistorische Studien. – Bd. 3) / Hg. von Elita Grosmane, Brigitte Hartel, Juta Keevallik, Bernfried Lichtnau. – Frankfurt am Main etc: Peter Lang, 1999. – S. 5–20.

Harmonious Formalism as an Unconceived Element of National Identity: Latvian Visual Arts in the 1920’s and 1930’s // Modernity and Identity / Ed. by Jolita Mulevičiūtė. – Vilnius: Vilnius dailes akademijos leidykla, 2000. – P. 107–121.

Džeimss Vistlers un “Glāzgovas zēni“ latviešu mākslā [James Whistler and the Glasgow Boys in Latvian art] // Latvijas māksla starptautisko sakaru kontekstā / Sast. Silvija Grosa. – Rīga: Neputns, 2000. – 63.–69. lpp.   

Vilhelma Purvīša ainava eiropeisko tradīciju kontekstā = The Landscapes of Vilhelms Purvītis in the Context of European Traditions // Vilhelms Purvītis. 1872–1945. – Rīga: Neputns; Rīga: Jumava, 2000. – 174.–201. lpp.

Totalitārās un posttotalitārās sabiedrības māksla kā mākslas vēstures problēma [The art of totalitarian and post-totalitarian society as a problem in art history] // Doma / Galv. red. Zigurds Konstants, sast. Ilze Konstante. – Rīga: Doma, 2000. – 6. laid. – 39.–46. lpp.

Mūsdienu vizuālās mākslas interpretācijas robežas [The interpretation limits of the contemporary visual art] // Mākslas darbs un komentārs. Estētikas burtnīcas Nr. 2 / Sast. Ieva Kolmane. – Rīga: Latvijas Estētikas asociācija, 2001. – 15.–19. lpp.

Jāzeps Grosvalds Latvijas mākslas vēsturē un mākslas kritikā [Jāzeps Grosvalds in Latvian art history and criticism] // Latvijas mākslas un mākslas vēstures likteņgaitas / Sast. Rūta Kaminska. – Rīga: Neputns, 2001. – 130.–140. lpp.

Die Einflüsse deutscher Kunst in der lettischen Kunst um 1900 [Influences of German art in Latvian art around 1900] // Studien zur Kunstgeschichte im Baltikum: Homburger Gespräche. Heft 18 / Hg. von Lars Olof Larsson. – Kiel: Martin-Carl-Adolf-Böckler-Stiftung, 2003. – S. 111–128.

Die Malerei des Barock als eine Quelle der Inspiration. Zur Frage der Entstehung des lettischen Modernismus um 1915 [Baroque painting as a source of inspiration: On the rise of Latvian modernism around 1915] // Studien zur Kunstgeschichte im Baltikum: Homburger Gespräche. Heft 18 / Hg. von Lars Olof Larsson. – Kiel: Martin-Carl-Adolf-Böckler-Stiftung, 2003. – S. 129–145.

Mākslas darbs kā mākslas vēstures dotums = The Artwork as a Given in Art History // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2004. – Nr. 3. – 40.–46. lpp.

Bruno Vasiļevska ideālā realitāte = The Ideal Reality of Bruno Vasiļevskis // Bruno Vasiļevskis. – Rīga: Neputns, 2005. – P. 7–16 (LV), 17–23 (EN).

Tipoloģiskās interpretācijas iespējas un robežas mākslas vēsturē [The possibilities and limits of typology in art history] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2005. – Nr. 4. – 21.–25. lpp.

Neoekspresionisms un mūsdienu arhitektūras alternatīva [Neo-Expressionism and an alternative to contemporary architecture] // Latvijas Architektūra. – 2006. – Nr. 5. – 10.–14. lpp.

Anrī Matiss un latviešu māksla [Henri Matisse and Latvian art] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2006. – Nr. 6/7. – 33.–43. lpp.

The Ambivalence of Ethnography in the Context of Latvian Modernism // Local Strategies, International Ambitions. Modern Art and Central Europe, 1918–1968. Papers from the International Conference, Prague, 11–14 June, 2003 / Ed. by Vojtĕch Lahoda. – Praha: Artefactum, 2006. – P. 59–64.

Virziena noturība: Reālisms, kas zūd, nezūd un rodas [Persistence of a movement: The vanishing, remaining and emerging realism] // Studija. – 2007. – Nr. 53 (aprīlis–maijs). – 71.–73. lpp.

Kas palicis pāri no eksplodējušās granātas? [What remains after the explosion of a book?] // Dada. – Rīga: Rīgas Kultūras aģentūra, 2008. – 9.–11. lpp.

Izlūkgājieni Latvijas batālās mākslas vēsturē [Reconnaissance missions into the history of Latvian battle-pieces] // Studija. – 2008. – Nr. 58 (februāris–marts) – 67.–71. lpp.

Radoša ietekme vai atdarīnājums?  [Creative influence or imitation?] // Dizaina Studija. – 2008. – Nr. 12. – 27.–29. lpp.

Ekspresionisms 20. gadsimta tēlotājā mākslā = Der Expressionismus in den bildenden Künsten des 20. Jahrhunderts [Expressionism in the visual art of the 20th century] // Ekspresionisma grafika. Dortmundes muzeja Am Ostwall kolekcija. Izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. 30.04.2008.–15.06.2008. – Rīga: Neputns, 2008. – 7.–24. lpp.

Baltische Künstler an der Münchner Kunstakademie [Baltic artists at the Munich Academy of Art] // 200 Jahre Akademie der bildenden Künste Műnchen. – München: Hirmer, 2008. – S. 287–289.

Portreta atlantīda Rundāles pilī = Portrait Atlantis at Rundāle Palace // Studija. – 2008. – Nr. 61. – P. 8–11 (LV), 92–94 (EN).

Latvijas mākslas vēsture internetā. Sasniegtais un jautājumi [Art history of Latvia in the internet: Achievements and problems] // Latvijas mākslas vēsture 21. gs.: pieredze, novitātes, eksperimenti. Letonika. Otrais kongress / Sast. Elita Grosmane. – Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija; Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2008. – 165.–173. lpp.

Socreālisma mutācijas: socmodernisms un socpostmodernisms Latvijā = Mutations of Socialist Realism in Latvia: Socialist Modernism and Socialist Post-Modernism // Muzeja raksti / Sast. Elita Ansone. – Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2009. – 102.–113. lpp.

Ekspresionisma jautājums Latvijas mākslas vēsturē [The issue of Expressionism in Latvian art history] // Muzeja raksti 2 / Sast. Dace Lamberga. – Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2010. – 14.–18. lpp.

Between Engaged Public Monuments and Intimate Formalism. Latvian Neo-Realism in the 1920s and 1930s // Reinterpreting the Past. Traditionalist Artistic Trends in Central and Eastern Europe of the 1920s and 1930s / Ed. by Irena Kossowska. – Warsaw: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences, 2010. – P. 267–278.

“Jaunā romantiķa”  tēla modifikācijas Latvijas 19. gadsimta pirmās puses glezniecībā // Latvijas vizuālās mākslas Eiropas kontekstā: Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa sekcijas referāti. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2011. – 26.–34. lpp.  

История искусства в Латвии с точки зрения методологии [Art history in Latvia from the viewpoint of methodology] // Meno istorija ir kritika. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011. – T. 7: Meno istorijos riboženkliai = Landmarks of Art History. – P. 188–195.

Kolekcijas gleznas Eiropas mākslas vēstures kontekstā = The collection’s paintings in the context of European art history // Domeniko de Robiāni. – Rīga: Mantojums, 2011. – 69.–106. lpp.

Tēla individualizācijas un formālās struktūras attiecības portretā. Latvijas mākslas vēstures piemēri [Relations between the individualisation of an image and the formal structure of portrait. Examples from Latvian art history] // Personība mākslas procesos: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Kristiāna Ābele. – Rīga: Neputns; Rīga: Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2012. – 73.–84. lpp.

Personīgās patiesības par Rīgas mūriem Egona Spura fotomākslā = Personal Truths about the Walls of Riga in the Photographic Art of Egons Spuris // Egons Spuris / Sast. Andrejs Grants. – Rīga: Neputns, 2012. – B. lpp. (15 lpp.).

Die Porträtmalerei Lettlands zur Zeit des Jugendstils [Portrait painting in Latvia in the period of Art Nouveau] // Jugendstil im Baltikum: Zwölf Beiträge zum 20. Baltischen Seminar 2008 (= Baltische Seminare. – Bd. 18) / Hg. von Alexander von Knorre. – Lüneburg: Carl-Schirren-Gesellschaft e. V., 2012. – S. 55–77.

Patriotic Rhetoric and the Grim Realities of the First World War in Latvian Art: The Case of Jāzeps Grosvalds // Art and Artistic Life during the Two World Wars (= Dailės istorijos studijos = Art History Studies. – Vol. 5) / Ed. by Laima Laučkaitė and Giedrė Jankevičiūtė. – Vilnius: Lithuanian Culture Research Institute, 2012. – P. 161–175.

Jūlijs Feders – ziemeļu romantiķis [Jūlijs Feders, the Northern Romantic] // Jūlijs Feders. – Rīga: Neputns, 2013. – 173.–187. lpp.

[Kopā ar Elitu Grosmani]. Pētījumi Latvijas vizuālās mākslas vēsturē [Research of Latvian art history] // Latvieši un Latvija. – Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013. – 4. sēj.: Latvijas kultūra, izglītība, zinātne / Atb. red. Viktors Hausmanis un Maija Kūle. – 468.–492. lpp.

Latvijas 19. gadsimta portreta attīstības virzieni un posmi. Vispārīgs skatījums = Entwicklungsrichtungen und -etappen der Porträtkunst im 19. Jahrhundert in Lettland. Allgemeine Betrachtung // Portrets Latvijā. 19. gadsimts = Das Porträt in Lettland. 19. Jahrhundert [Trends and stages in the devolopment of 19th century portraiture in Latvia. A general survey] / Sast. Dainis Bruģis un Inta Pujāte. – Rīga: Neputns, 2014. – 17.–77. lpp.

Conference presentations in Latvia (Riga, Daugavpils), Lithuania (Vilnius, Kaunas), Russia (St. Petersburg), Sweden (Stockholm), Germany (Bad Homburg, Lüneburg), Poland (Warsaw, Cracow).

Awards: Prize of the Republic of Latvia Ministry of Culture (1997), Art Award of the Artists’ Union of Latvia and State Culture Capital Foundation for the contribution to art history in 1999, Award of the Year by the visual arts magazine “Studija” (1999), Republic of Latvia Order of Three Stars (2001), Award of the Year for the best analytical article in the magazine “Latvijas Architektūra” (2006), Prize of the Republic of Latvia Chamber of Ministers (2006), Grand Prix in Culture 2006 of the daily “Diena” (2007), honorary diploma “Latvian Science Achievement 2014” by the Latvian Academy of Sciences to the team of the “Art History of Latvia”, vol. IV (2015) and honours for the research of cultural heritage in the competition “Cultural Heritage Award 2015” for the same publication; honorary diploma “Latvian Science Achievement 2016” by the Latvian Academy of Sciences to the team of the “Art History of Latvia”, vol. V (2017).

International scholarships: St. Petersburg Academy of Art (1976), University of Moscow, Art History Department (1983), Värmland Museum (Karlstad, Swedisch Institute research grant, 1991), Edinburgh, Glasgow and St. Andrews (fellowship of the Royal Society of Edinburgh / Caledonian Research Foundation, 1997), Warburg Institue (exchange of the British Academy and the Latvian Academy of Sciences, 2003).

Languages: Latvian (native), Russian (perfect), English (fluent), German (fair), French (reading skills).

Supervised dissertations at the Latvian Academy of Art

Jānis Kalnačs. “Art life in Latvia under Nazi Occupation. 1941–1945” (2002).

Stella Pelše. “History of Latvian Art Theory: Definitions of Art in the Period’s Art-Theoretical Context (1900–1940)” (2004).

Silvija Grosa. “Plastic and Pictorial Décor of the Art Nouveau Period in the Architecture of Rīga at the Turn of the 19th and 20th Centuries” (2009).

Kristiāna Ābele. “Johann Walter (Walter-Kurau). 1869–1932)” (2011).

Ginta Gerharde-Upeniece. “Visual Art Life and the Latvian State (1918–1940)” (2011).

Nataļja Jevsejeva. “The art of Aleksandra Beļcova (1892–1981)” (2013).

Elita Ansone. “Search for Forms of Individual Secular Spirituality in Latvian Art (1960s–2012)” (2015).

Aija Brasliņa. “International Connections during the Rise of Latvian Classical Modernism and the Formative Period of Neorealism” (2016).

Katrīna Teivāne-Korpa. “Development of Art Photography in Latvia and the Legacy of Roberts Johansons (1877–1959)” (2016).

 

Latest updates: 2017/09.