MĀKSLAS VĒSTURE UN TEORIJA 2014/17

Mākslas vēsture un teorija 2014/17

Art History and Theory 2014/17

LMA Mākslas vēstures institūta žurnāls / Journal of the Institute of Art History, Latvian Academy of Art

ISSN 1691-0869

Galvenā redaktore / Editor-in-chief: Elita Grosmane

Māksliniece / Designer: Ieva Vīriņa

Redkolēģija / Editorial board: Elita Grosmane (LMA Mākslas vēstures institūts / Institute of Art History, Latvian Academy of Art, Riga), Marts Kalms (Mart Kalm, Igaunijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Tallina / Institute of Art History, Estonian Academy of Art, Tallinn), Rūta Kaminska (Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija / State Inspection for Heritage Protection, Riga),Eduards Kļaviņš (LMA Mākslas vēstures institūts / Institute of Art History, Latvian Academy of Art, Riga), Ingrīda Korsakaite (Ingrida Korsakaitė, Viļņa / Vilnius), Vojtehs Lahoda (Vojtěch Lahoda, Čehijas Republikas Zinātņu akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Prāga / Institute for Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague), Larss Olofs Laršons (Lars Olof Larsson, Ķīle / Kiel), Malgožata Omilanovska (Małgorzata Omilanowska, Polijas Zinātņu akadēmijas Mākslas institūts, Varšava / Art Institute of the Polish Academy of Sciences, Warsaw; Gdaņskas Universitātes Mākslas vēstures institūts / Institute of Art History, University of Gdańsk), Jānis Zilgalvis(Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija / State Inspection for Heritage Protection, Riga)

 

Electronic versions of the journal articles can be purchased here

 

SATURS / CONTENTS

RAKSTI / ARTICLES

 • Marta Ozola. 15. gadsimta stundu grāmata LU Akadēmiskās bibliotēkas kolekcijā / 15th Century Book of Hours in the Collection of the University of Latvia Academic Library 5
 • Katrīna Teivāne-Korpa. Roberts Johansons un mākslas fotogrāfija / Roberts Johansons and Art Photography 16
 • Jānis Kalnačs. Mākslas darbu likteņi Rīgas dzīvokļu „likumīgajā” izlaupīšanā (1944–1948) / The Destinies of Artworks in the „Legal” Plunder of Riga’s Apartments (1944–1948) 27
 • Elita Grosmane. Kultūras mantojums un politiskā ideoloģija: Rīgas Māras baznīcas izdaiļošanas projekts. 20. gadsimta 30. gadi / Cultural Heritage and Political Ideology: Rīga Māra’s Church Decoration Project. The 1930s 36

MUZEJS / MUSEUM

 • Daina Antoniška. Kuldīgas novada muzejs / Kuldīga Regional Museum 46

ARHĪVS / ARCHIVE

 • Pauls Kampe. Mauzoleji Rīgas, Jelgavas un Liepājas pilsētas kapsētās / Mausoleumsbauten auf den Stadtfriedhöfen in Riga, Mitau un d Libau 52

RECENZIJAS / REVIEWS

 • Inese Kundziņa. Studenti analizē Latvijas materiālā kultūras mantojuma (arhitektūras) mainību 21. gs. sākumā / Students’ Analysis of Latvia’s Changing Material Culture (Architecture) Heritage in the Early 21st Century: Latvijas materiālā kultūras mantojuma saglabāšanas problēmas II: Rakstu krājums / Sast. Aleksandrs Gavriļins 60
 • Santa Mičule. Personības kults / Personality Cult: Es nemiršu: Ilmārs Blumbergs / Teksta aut. Anita Vanaga 61
 • Stella Pelše. Grāmatniecība un vāku dizains / Publishing and Cover Design: James H. Fraser. Publishing and Book Design in Latvia 1919–1940: A Re-discovery 63
 • Stella Pelše. Fundamentāls apkopojums / An Essential Accumulation: Gustavs Klucis: Latvijas Nacionālā mākslas muzeja zinātniskais katalogs. I, II sējums. Sast. Iveta Derkusova 65
 • Stella Pelše. Kultūrainas panorāma / Panorama of the Cultural Scene: Jānis Taurens: Konceptuālisms Latvijā: Domāšanas priekšnosacījumi 65

ZINĀTNES DZĪVE / ACADEMIC LIFE

 • Hronika / Chronicles (apkopoja / compiled by Elita Grosmane)
 • LMA Mākslas vēstures institūts. 2013. gada janvāris – 2014. gada septembris / Institute of Art History of the Latvian Academy of Art. January 2013 – September 2014 67
 • LMA Mākslas zinātnes nodaļa un doktorantūra. 2013–2014 / Latvian Academy of Art: Department of Art History and Doctoral Studies Programme. 2013–2014 69

Go back