ART HISTORY AND THEORY 2018/21

Art History and Theory 2018/21

Art History and Theory 2018/21

LMA Mākslas vēstures institūta žurnāls / Journal of the Institute of Art History, Latvian Academy of Art

ISSN 1691-0869

Galvenā redaktore / Editor-in-chief: Elita Grosmane

Māksliniece / Designer: Ieva Vīriņa

Redkolēģija / Editorial board: Elita Grosmane (LMA Mākslas vēstures institūts / Institute of Art History, Latvian Academy of Art, Riga), Marts Kalms (Mart Kalm, Igaunijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Tallina / Institute of Art History, Estonian Academy of Art, Tallinn), Rūta Kaminska (Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija / State Inspection for Heritage Protection, Riga), Eduards Kļaviņš (LMA Mākslas vēstures institūts / Institute of Art History, Latvian Academy of Art, Riga), Ingrīda Korsakaite (Ingrida Korsakaitė, Viļņa / Vilnius), Vojtehs Lahoda (Vojtěch Lahoda, Čehijas Republikas Zinātņu akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Prāga / Institute for Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague), Larss Olofs Laršons (Lars Olof Larsson, Ķīle / Kiel), Malgožata Omilanovska (Małgorzata Omilanowska, Polijas Republikas Kultūras un nacionālā mantojuma ministrija, Varšava / Polish Ministry of Culture and National Heritage, Warsaw), Jānis Zilgalvis (Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija / State Inspection for Heritage Protection, Riga)

 

Electronic versions of the journal articles can be purchased here

 

SATURS / CONTENTS

RAKSTI / ARTICLES

 • Ilmārs Dirveiks, Uldis Jaunzems-Pētersons. Rīgas pils erkers / Riga Castle Bay Window 6
 • Katriona Luīze Rožlapa. Liepājas Karostas plānojums un celtņu arhitektūra analoģiju kontekstā / Planning and Architecture of Liepāja’s Karosta in the Context of Analogies 19
 • Laura Plūmiņa. Alfrēda Ašenkampfa projektētās koka ēkas Āgenskalnā / Āgenskalns Wooden Buildings Designed by Alfred Aschenkampff 33
 • Jeremy Howard. The World of Erich von Campenhausen: A Creative Spirit to Mark the Opening of a New Artistic Era in Riga… and Beyond (Art Historical Lacunae: A Case Study). Part II / Ēriha fon Kampenhauzena pasaule: Radošs gars kā jauna laikmeta iezīme Rīgā… Un citviet (Mākslas vēstures baltie plankumi: Gadījuma izpēte). 2. daļa 49
 • Laila Bremša. Memoriālais ansamblis un karagūstekņu piemineklis Salaspilī / The Salaspils Memorial Ensemble and Monument to Prisoners of War 72

IZSTĀDE / EXHIBITION

 • Ginta Gerharde-Upeniece. Baltijas mākslas atgriešanās Parīzē / Return of Baltic Art to Paris 88

ZINĀTNES DZĪVE / RESEARCH LIFE

 • Madara Rasiņa. Akmens ciļņi “Madonna ar bērnu” un “Volters fon Pletenbergs” Rīgas pilī. Izpēte un konservācija / Stone Reliefs “Madonna with a Child” and “Wolter von Plettenberg” in Riga Castle. Research and Conservation 94

RECENZIJAS / REVIEWS

 • Kristiāna Ābele. Rozentāls de luxe savas mākslas salidojumā / Rozentāls de luxe in the Get-Together of his Art: Janis Rozentāls. Sastādītājas Aija Brasliņa un Laima Slava, oriģinālrakstu autori Aija Brasliņa, Inta Pujāte un Valdis Villerušs. Rīga: Neputns, 2017 103
 • Stella Pelše. Bezsaimnieka mantas likteņstāsti / Destinies of Unclaimed Property: Jānis Kalnačs. Rīgas dzīvokļu “likumīgā” izlaupīšana, 1944–1949. Rīga: Neputns, 2017 106
 • Liene Jakobsone. Par noklusēto / On Things Supressed: Ilze Konstante. Staļina garā ēna Latvijas tēlotājā mākslā, 1940–1956. Rīga: Neputns, 2017 109
 • Stella Pelše. Estonia’s Own Path of Development / Igaunijas savdabīgais attīstības ceļš: Eesti kunsti ajalugu. Kd. 6: 1940–1991: I, II osa = History of Estonian Art. Vol. 6: 1940–1991: Part 1, 2. Koost. ja toim. Jaak Kangilaski, peatoim. Krista Kodres. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2013 111

HRONIKA / CHRONICLES

 • Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts / Institute of Art History of the Latvian Academy of Art. Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļa un doktorantūra / Art History Department and Doctoral Studies Programme of the Latvian Academy of Art (apkopoja / compiled by Kristiāna Ābele) 115

Go back