DAINA LĀCE (dzim. PRIEDOLA)

Daina Lāce

Amats: vadošā pētniece

Zinātniskais grāds: mākslas zinātnes doktore (Dr. art.)

Tālr: mob. +371 29407354

E-pasts: daina.lace@gmail.com / daina.lace@lma.lv

Dzimusi 1970. gada 28. decembrī Liepājā.

MVI darbiniece kopš 1999. gada. / Daudzsējumu izdevuma “Latvijas mākslas vēsture” administratore un bibliogrāfe. / Lektore un zinātnisko darbu vadītāja Latvijas Mākslas akadēmijā. / Latvijas Zinātnes padomes pilnvarota eksperte mākslas zinātnē.

Zinātniskās intereses: 19. gadsimta arhitektūra Latvijā.

Izglītība: Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola (1986–1990), Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļa (bakalaura darbs “Kristāmiekārtas Latvijas baznīcās”, 1996; maģistra darbs “Johana Daniela Felsko neogotisko baznīcu arhitektūra”, 1999; disertācija “Rīgas pilsētas arhitekts un rātes būvmeistars Johans Daniels Felsko (1813–1902)”, 2010).

Nozīmīgākās publikācijas (kopš 2000)

Monogrāfija

Grāmata

Pirmais Rīgas pilsētas arhitekts Johans Daniels Felsko (1813–1902). – Rīga: LMA Mākslas vēstures institūts; Rīga: Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2012. – 384 lpp. (= Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta disertācijas. – 3. sēj.). ISBN 9789934835513. Kopsavilkumi: EN, DE.

Ceļveži un mazās monogrāfijas
Rīgas Vecā Sv. Ģertrūdes baznīca. – Rīga: Letonica, [2000]. – 22 lpp. (= Rīgas mākslas un arhitektūras pieminekļi.) Izdevumi: LV, EN, DE.

Latvijas Mākslas akadēmijas ēka. – Rīga: LMA Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2011. – 25 lpp. (= Rīgas mākslas un arhitektūras pieminekļi). Izdevumi: LV, EN. ISBN

Rīgas pilsētas arhitekts Johans Daniels Felsko: 1813–1902. – Rīga: Rīgas pilsētas arhitekta birojs, 2011. – 40 lpp. Izdevumi: LV (ISBN 9789984877006), EN (ISBN 9789984877003).

Disertācijas kopsavilkums

Rīgas pilsētas arhitekts un rātes būvmeistars Johans Daniels Felsko (1813–1902): Promocijas darba kopsavilkums = Riga City Architect and City Council Master Builder Johann Daniel Felsko (1813–1902): Summary of Doctoral Dissertation / Vad. Elita Grosmane. – Rīga: LMA Mākslas vēstures institūts, 2010. – 48 lpp. ISBN 9789934803857. Pieejams: http://www.lma.lv/downloads/11_LACE_Kopsav_Felsko_24-09-2010.pdf.

Sastādīts izdevums
Māksla un politiskie konteksti: Rakstu krājums / Sast. Daina Lāce. – Rīga: Neputns, 2006. – 196 lpp. (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei). ISBN 9984729877. Kopsavilkumi: EN.

Raksti
Pilsētas galvenais arhitekts Johans Daniels Felsko un viņa neogotiskās baznīcas Rīgā // Akadēmiskā Dzīve. – 2001. – Nr. 40. – 16.–25. lpp.

Johans Daniels Felsko un baznīca Limbažu apkaimē // Materiāli par kultūru Latvijā / Sast. Anita Rožkalne. – Rīga: Zinātne, 2002. – 66.–84. lpp.

Baznīcas starp ezeru un jūru jeb 19. gs. beigas un 20. gs. sākums Liepājas baznīcu vēsturē // Akadēmiskā Dzīve. – 2002. – Nr. 41. – 39.–48. lpp.

Rīgas pilsētas būvmeistars Johans Daniels Felsko un Piņķu Svētā Nikolaja baznīca // Latvijas māksla tuvplānos: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Kristiāna Ābele. – Rīga: Neputns, 2003. – 44.–54. lpp. Kopsavilkums: EN.

Die Tätigkeit des Rigaer Hauptarchitekten Johann Daniel Felsko // Studien zur Kunstgeschichte im Baltikum: Homburger Gespräche 1999–2001. Heft 18 / Hg. von Lars Olof Larsson. – Kiel: Martin-Carl-Adolf-Böckler-Stiftung, 2003. – S. 71–86.

Felsko, Johann Daniel // Saur Allgemeines Künstlerlexikon. – München-Leipzig: K. G. Saur, 2003. – Bd. 38. – S. 123–124.

Daži papildinājumi J. D. Felsko biogrāfijai // Meklējumi un atradumi 2004 / Sast. Inguna Daukste-Silasproģe. – Rīga: Zinātne, 2004. – 90.–117. lpp.

Johana Daniela Felsko ieguldījums dzīvojamo ēku celtniecībā 19. gadsimtā // Arhitektūra un māksla Rīgā: Idejas un objekti: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Jānis Zilgalvis. – Rīga: Neputns, 2004. – 81.–94. lpp.

Johans Daniels Felsko un Mazās ģildes pārbūve Rīgā // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2004. – Nr. 3. – 17.–28. lpp. Kopsavilkums: EN.

Jaunākie pētījumi par Vidzemes guberņas 19. gadsimta arhitektiem // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2005. – Nr. 4. – 38.–52. lpp. Kopsavilkums: EN.

Rīgas plānojums 19. gs. vidū: Esošais un vēlamais // Pilsēta. Laikmets. Vide: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Rūta Kaminska. – Rīga: Neputns, 2007. – 36.–59. lpp. Kopsavilkums: EN.

Skolas Rīgas bulvāru lokā 19. gadsimta otrajā pusē // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2008. – Nr. 10. – 17.–31. lpp. Kopsavilkums: EN.

19. gadsimta neogotiskie altāri Latvijas luterāņu baznīcās // Sakrālā arhitektūra un māksla: Mantojums un interpretācijas. Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Kristīne Ogle. – Rīga: Neputns, 2008. – 120.–136. lpp. Kopsavilkums: EN.

Taufanlagen in den Kirchen Lettlands // Sakrale Kunst im Baltikum: Zehn Beiträge zum 8. Baltischen Seminar 1996 (= Baltische Seminare. – Bd. 6.) / Hg. von Claudia Annette Meier. – Lüneburg: Carl-Schirren-Gesellschaft, 2008. – S. 41–60.

Mācību iestāžu celtniecība bulvāru lokā 19. gs. 2. pusē // Latvijas mākslas vēsture 21. gs.: pieredze, novitātes eksperimenti. Letonika. Otrais kongress. Kongresa referāti / Sast. Elita Grosmane. – Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija; Rīga: LMA Mākslas vēstures institūts, 2008. – 9.–37. lpp. Kopsavilkums: EN.

Backsteinbaukunst in Riga von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts // Backsteinbaukunst: Zur Denkmalkultur des Ostseeraums. Bd. II. – Bonn: Deutsche Stiftung Denkmalschutz, 2011. – S. 160–169.

Rīgas Biržas ēka Eiropas 19. gadsimta arhitektūrā // Latvijas vizuālās mākslas Eiropas kontekstā: Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa sekcijas referāti / Sast. Elita Grosmane. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2011. – 35.–46. lpp.

Georgs Francis Bernharts un 19. gs. otrās puses neogotiskie altāru retabli Latvijā // Personība mākslas procesos: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Kristiāna Ābele. – Rīga: Neputns; Rīga: Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2012. – 55.–72. lpp. Kopsavilkums: EN.

Daugavpils galvenā arhitekta Vilhelma Neimaņa ieguldījums ķieģeļu arhitektūrā // Latvijas būvkeramika: industriālais un kultūrvēsturiskais mantojums. Zinātniskās konferences materiāli (= Virtuālā Latgale I) / Sast. Oļegs Papsujevičs, zin. red. Henrihs Soms. – Daugavpils: Latgales pētniecības institūta izdevniecība, 2012. – 30.–41. lpp. PDF izdevums CD-R formā. Kopsavilkums: EN.

19. gadsimta arhitektūras atspoguļojums līdzšinējās publikācijās: Zināmais un neizzinātais // Sasniegumi un neizzinātais Latvijas mākslas vēsturē: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta 10 gadu jubilejas konferences materiāli. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2012. – 21.–27. lpp. PDF izdevums. Pieejams: http://www.lma-mvi.lv/index.php/rakstu-krajumi/articles/sasniegumi-un-neizzinatais-latvijas-makslas-vesture.html.

Latvijas 19. gadsimta arhitekti Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumetu spogulī // Rīga un rīdzinieki arhīva dokumentos (= Latvijas Valsts vēstures arhīva zinātniskie lasījumi. – 1. laid.) / Galv. red. Valda Pētersone. – Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 2015. – 64.–94. lpp. Kopsavilkums: DE.

Referāti zinātniskās konferencēs Latvijā (Rīga, Daugavpils, Liepāja, Tukums) un Vācijā (Līneburga, Vismāra), Lietuvā (Viļņa).

Izstāde: “Johanam Danielam Felsko – 200. Pirmā Rīgas pilsētas arhitekta projekti” (Latvijas Arhitektūras muzejs, Riga, 2013. gada 31. oktobris – 2014. gada 17. janvāris).

Pētnieciskais darbs ārzemēs: Berlīnē un Ķīlē (Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta (DAAD) stipendija, 2002), Kopenhāgenā (“Baltijas Sleipnira” stipendija, 2004), Berlīnē (VKKF atbalsts, 2006), Varšavā, Gdaņskā un Toruņā (LZA un Polijas Zinātņu akadēmijas zinātniskā apmaiņa, 2009), mākslas vēstures konferenču un kongresu apmeklējumi Vīnē (2015), Minhenē (2016) un Drēzdenē (2017).

Citas balvas un stipendijas: Latvijas Zinātņu akadēmijas Jauno zinātnieku balva (2000), Latvijas Kultūras fonda stipendija (2003).

Valodu zināšanas: latviešu (dzimtā), krievu un vācu (brīvi), angļu (pamati).

Informācija atjaunota: 2017/02.