LATVIJAS MĀKSLAS VĒSTURE III

Latvijas mākslas vēsture

3. sējums: 1780–1890
divās grāmatās

Sastādītājs un zinātniskais redaktors Eduards Kļaviņš

Autori Eduards Kļaviņš, Elita Grosmane, Valdis Villerušs, Imants Lancmanis, Inese Sirica, Kristiāna Ābele, Daina Lāce, Silvija Grosa

 

 

Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2019. 1. grām. 424 lpp., 627 att.; 2. grām. 392 lpp. 537 att. ISBN 9789934882401

Pirmajā grāmatā (424 lpp.) pēc vispārējās historiogrāfijas (Eduards Kļaviņš) iekļauts klasicisma un romantisma perioda (1780–1840) aplūkojums mākslas dzīvē (Elita Grosmane), tēlotājā mākslā (Eduards Kļaviņš), grāmatu mākslā (Valdis Villerušs), arhitektūrā (Imants Lancmanis), lietišķajā mākslā (Imants Lancmanis) un tautas mākslā (Inese Sirica). Otrā grāmata (392 lpp.) iepazīstina ar historisma un reālisma perioda (1840–1890) mākslas dzīvi (Kristiāna Ābele), tēlotāju mākslu (Eduards Kļaviņš), grāmatu mākslu (Valdis Villerušs), arhitektūru (Daina Lāce), lietišķo mākslu un dizaina sākumiem (Silvija Grosa) un tautas mākslu (Inese Sirica). Redaktore – Kristiāna Ābele, māksliniece – Ieva Vīriņa, korektore – Karīna Horsta, projekta administratore – Daina Lāce. Sējums iespiests “Jelgavas tipogrāfijā” reizē ar paralēlizdevumu angļu valodā (tulkotāja – Stella Pelše, angļu valodas redaktore un korektore – Iveta Boiko). Darbu atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds un Zuzānu ģimene.

Iet atpakaļ