MĀKSLAS VĒSTURE UN TEORIJA 2021/25

2021. gada septembrī iznācis MVI žurnāla “Mākslas Vēsture un Teorija” 25. numurs.

Lasīt tālāk...

2020. gada 18. jūnijā plkst. 17.00 aicinām apmeklēt sērijas "Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta disertācijas" VI sējuma – Dr. Ineses Siricas monogrāfijas "Otētie motīvi uz Latvijas pūralādēm un pūra skapjiem: 18. gadsimta beigas – 20. gadsimta sākums" (ISBN 9789934882432, 303 lpp., 133 att.) – atvēršanas svētkus Latvijas Mākslas akadēmijas dārzā Rīgā, Kalpaka bulvārī 13.


Par LMA Mākslas vēstures institūtu

LMA Mākslas vēstures institūta pastāvēšanu pamato fundamentālu pētījumu nepieciešamība par Latvijas un ar Latviju saistītu reģionu vizuālo mākslu un arhitektūru, kā arī mākslas zinātnes teoriju un metodoloģiju pilnveidošana.

Institūta stratēģiskais mērķis ir apzināt, interpretēt un popularizēt Latvijas senāko un jaunāko periodu vizuālo mākslu parādības, izmantojot tradicionālās publikāciju formas (raksti krājumos, žurnālos, grāmatas, disertācijas, referāti zinātniskās konferencēs) un jaunāko tehnoloģiju sniegtās iespējas (interneta vide, elektroniskie resursi), izmantot pētnieciskās iestrādes gan Latvijas Mākslas akadēmijas studiju programmu īstenošanā, gan sadarbībā ar citām pētniecības un izglītības institūcijām Latvijā un ārzemēs. 

Darba virzieni

Tiek īstenota mūsdienu prasībām atbilstoša vispārēja Latvijas senāko un jaunāko periodu mākslas vēstures parādību pētniecība un interpretācija, radot zinātniski pamatotas atziņas, kas sekmē nacionālo kultūras vērtību apzināšanu un saglabāšanu, kā arī ļauj noteikt Latvijas mākslas specifiku Eiropas kontekstā. Formāts – grāmatu (7 sējumu) sērija. Līdz šim publicēti 3 sējumi, pedējais 2019. g.

Ikgadējo mākslas vēsturnieka Borisa Vipera piemiņas lasījumu sarīkošana un rakstu krājumu sērijas Materiāli Latvijas mākslas vēsturei izdošana.

Zinātniskā žurnāla Mākslas Vēsture un Teorija izdošana (kopš 2003) ar mērķi iepazīstināt nozares speciālistus un citus interesentus Latvijas un ārzemju kultūras sabiedrībā ar jaunākajiem sasniegumiem mākslas vēstures un teorijas jomā. Žurnāla raksti starptautiskai auditorijai pieejami Central and Eastern European Online Library (CEEOL). Izdevums ir indeksēts datu bāzēs The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) un Kunstbibliotheken-Fachverbund Florenz-München-Rom (Kubikat), SCOPUS.

Kultūrizglītību un zinātnisko tūrismu veicinošu izdevumu sagatavošana ceļvežu (sērija Rīgas mākslas un arhitektūras pieminekļi) un elektronisku resursu veidā.

Pedagoģiskais darbs Latvijas Mākslas akadēmijā – lekciju kursi bakalaura un maģistra studiju programmā (ikonogrāfija, jaunatklājumi Latvijas mākslas vēsturē), doktora darbu vadīšana, recenzēšana un publicēšana, piedalīšanās promocijas padomē.

Institūta darbinieku individuālie pētnieciskie projekti. Materiālu vākšana arhīvos un bibliotēkās, arhitektūras un mākslas pieminekļu izpēte in situ. Gūto atziņu interpretēšana un publikāciju sagatavošana. Kvalifikācijas pilnveidošana, apgūstot jaunāko nozares literatūru, un papildināšanās radniecīgās institūcijās ārzemēs.

Uzkrāto vizuālo materiālu sistematizācija un arhivēšana, papildinot uzsākto datu bāzi.