KRISTIĀNA ĀBELE

Kristiāna Ābele

Amats: vadošā pētniece

Zinātniskais grāds: mākslas zinātnes doktore (Dr. art.)

Tālr.: +371 26162678

E-pasts: kristiana_abele@hotmail.com / kristiana.abele@lma.lv

Dzimusi 1972. gada 25. oktobrī Rīgā.

MVI darbiniece kopš 1993. gada. / Daudzsējumu izdevuma “Latvijas mākslas vēsture” līdzautore un redaktore. / Lektore un zinātnisko darbu vadītāja Latvijas Mākslas akadēmijā. / Latvijas Zinātnes padomes pilnvarota eksperte mākslas zinātnē.

Zinātniskās intereses: Māksla un mākslas dzīve Latvijā un citviet Baltijā (ap 1850–1940), mākslas vēstures vēsture.

Citas darba jomas: mākslas vēstures tekstu rediģēšana.

Izglītība: Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola (1983–1990), LMA Mākslas zinātnes nodaļa (bakalaura darbs “Pastelis latviešu glezniecībā 19. gs. beigās – 20. gs. sākumā”, 1994; maģistra darbs “Pēteris Krastiņš”, 1996; disertācija “Johans Valters. 1869–1932”, 2011).

Nozīmīgākās publikācijas (kopš 2000)

Grāmatas un to daļas

Pēteris Krastiņš. – Rīga: Neputns, 2006. – 168 lpp. ISBN 9984729729. Kopsavilkums: EN.

Johans Valters. – Rīga: Neputns, 2009. – 400 lpp. ISBN 9789984807539. Kopsavilkums: DE.

Mākslas dzīve // Latvijas mākslas vēsture. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2014. – 4. sēj.: Neoromantiskā modernisma periods. 1890–1915 / Sast. Eduards Kļaviņš, autori Eduards Kļaviņš, Kristiāna Ābele, Silvija Grosa un Valdis Villerušs. – 31.–173. lpp. ISBN 9789934847127.

Artistic Life // Art History of Latvia. – Riga: Institute of Art History of the Latvian Academy of Art; Art History Research Support Foundation, 2014. – Vol. 4: Period of Neo-Romanticist Modernism. 1890–1915 / Ed. by Eduards Kļaviņš, with contributions by Eduards Kļaviņš, Kristiāna Ābele, Silvija Grosa and Valdis Villerušs. – P. 31–173. ISBN 9789934847134.

Johans Valters = Johann Walter. – Rīga: Neputns, 2014. – 136 lpp. (= Latvijas mākslas klasika). ISBN 978993451240. LV/EN.

Lielākie sastādītie izdevumi

Latvijas māksla tuvplānos: Rakstu krājums / Sast. un ievada aut. Kristiāna Ābele – Rīga: Neputns, 2003. – 161 lpp. (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei). ISBN 9984729354. Kopsavilkums: EN.

Personība mākslas procesos: Rakstu krājums (Personality in the processes of art: Collected articles) / Ed. and intr. by Kristiāna Ābele. – Rīga: Neputns; Rīga: Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2012. – 296 lpp. (= Materials for Latvian Art History). ISBN 9789984807911. Kopsavilkums: EN.

 

Disertācijas kopsavilkums

Johans Valters: 1869–1932. Promocijas darba kopsavilkums / Zin. vad. Eduards Kļaviņš. – Rīga: LMA Mākslas vēstures institūts, 2010. – 76 lpp. (http://www.lma.lv/downloads/K-Abele-kopsavilkums-LV.pdf). ISBN 9789934803864.

Ābele, Kristiāna. Johann Walter (Walter-Kurau): 1869–1932. Summary of the Doctoral Dissertation / Acad. advisor Eduards Kļaviņš / Translated by the author. – Rīga: LMA Mākslas vēstures institūts, 2010. – 80 p. (http://www.lma.lv/eng/downloads/K-Abele-Summary-EN.pdf). ISBN 9789934803871.

 

Raksti (izlase)

Jauni materiāli par Jāņa Valtera daiļradi: Gleznotāja darbu izstāde Ivonnas Veihertes galerijā // Materiāli par Latvijas kultūrvidi: Fakti un uztvere / Sast. Anita Rožkalne. – Rīga: Zinātne, 2000. – 90.–111. lpp. ISBN 5796612697. 

Pētera Krastiņa simboliskais dabas redzējums Eiropas mākslas kontekstā // Latvijas māksla starptautisko sakaru kontekstā (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Silvija Grosa. – Rīga: Neputns, 2000. – 92.–103. lpp. ISBN 998494722X. Kopsavilkums: EN.

Jānis Valters Drēzdenē // Materiāli par kultūru mūsdienu Latvijas kontekstā / Sast. Anita Rožkalne. – Rīga: Zinātne, 2001. – 134.–169. lpp. ISBN 9984698211.

Rigaer Kunstleben um 1900 und erste Anregungen zur künstlerischen Entwicklung von Ida Kerkovius // Ida Kerkovius (1879–1970). Gemälde, Pastelle, Aquarelle, Zeichnungen, Teppiche: Retrospektive. Museum Ostdeutsche Galerie Regensburg, 8. April bis 27. Mai 2001; Museum für ausländische Kunst Lettlands, 15. Juni bis 29. Juni 2001 / Bearb. von Gerhard Leistner. – Regensburg: Stiftung Museum Ostdeutsche Galerie Regensburg, 2001. – S. 27–31. ISBN 3891880936.

Jāņa Valtera pedagoģiskā darbība un teorētiskie uzskati Berlīnes posmā (1917–1932) // Latvijas mākslas un mākslas vēstures likteņgaitas (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Rūta Kaminska. – Rīga: Neputns, 2001. – 112.–129. lpp. ISBN 9984729125. Kopsavilkums: EN.

Jāņa Valtera dzīves un daiļrades liecības no Nānsenu ģimenes kolekcijas // Materiāli par kultūru Latvijā / Sast. Anita Rožkalne. – Rīga: Zinātne, 2002. – 100.–119. lpp. ISBN 9984698521.

Revealing a Hidden Life – Landscape as a Visual Metaphor in Latvian Art of the Early 20th Century // Koht ja Paik. Place and Location II / Ed. by Virve Sarapik, Kadri Tüür, Mari Laanemets. – Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2002. – P. 201–214. ISSN 1736-2326.

Viens cilvēka mūžs jeb ieskats Rīgas Mākslas biedrības vēsturē (1870–1938) // Augusts Mencendorfs (1821–1901) un viņa laiks: Konferences materiāli. – Rīga: Latvijas Universitātes žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2003. – 83.–93. lpp. ISBN 9984643530.

“Peldētāji zēni” Jāņa Valtera glezniecībā // Latvijas māksla tuvplānos: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Kristiāna Ābele. – Rīga: Neputns, 2003. – 66.–77. lpp. ISBN 9984729354. Kopsavilkums: EN.

Vom Impressionismus zur Moderne – Die stilistische Entwicklung von Johann Walter zwischen 1900 und 1930 // Studien zur Kunstgeschichte im Baltikum: Homburger Gespräche 1999–2001. Heft 18 / Hg. von Lars Olof Larsson. – Kiel: Martin-Carl-Adolf-Böckler-Stiftung, 2003. – S. 87–110.

Saur Allgemeines Künstlerlexikon. – München und Leipzig: K. G. Saur, 1996. ­– Bd. 12. – S. 670 (Bernhard Christian Borchert); S. 672 (Eva Margarethe Borchert-Schweinfurth); 2001. – Bd. 28. – S. 111 (Alice Dmitrijew); 2002. – Bd. 35. – S. 536 (Marie Eyman (Eymann)); 2003. – Bd. 37. – S. 402–403 (Jūlijs Feders); 2003. – Bd. 38. – S. 124–125 (Oskar Felsko); 2003. – Bd. 39. – S. 199 (P. Feslov); 2005. – Bd. 47. – S. 144 (Ernst Hermann Gaehtgens); 2009. – Bd. 62. – S. 283 (Sophie Ljubow Grimm); 2009. – Bd. 63. – S. 397 (Moritz von Grünewaldt), S. 524–525 (Emīlija Gruzīte).

Mākslinieces portrets jaunībā: Eva Margarēte Borherte-Šveinfurte Rīgas mākslas dzīvē 20. gs. sākumā // Arhitektūra un māksla Rīgā: Idejas un objekti: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Jānis Zilgalvis. – Rīga: Neputns, 2004. – 105.–121. lpp. ISBN 9789984729541. Kopsavilkums: EN.

Der heimatliche Vorfrühling: Zu Naturauffassung und Heimatvorstellungen in der bildenden Kunst Lettlands um 1900 // Literatur und nationale Identität IV. Landschaft und Territorium: Zur Literatur, Kunst und Geschichte des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts im Ostseeraum: Finnland, Estland, Lettland, Litauen und Polen (= Acta Universitatis Stockholmiensis, Studia Baltica Stockholmiensia. – Bd. 25.) / Hg. von Yrjö Varpio und Maria Zadencka. – Stockholm: Historisches Institut der Universität Stockholm, 2004. – S. 125–150. ISBN 912202087X.

Rigaer Kunstszene und ihre Protagonisten während der Zeit des Rigaer Kunstvereins (1870–1938) // Der ethnische Wandel im Baltikum zwischen 1850–1950: Neun Beiträge zum 13. Baltischen Seminar 2001 (= Baltische Seminare. – Bd. 11) / Hg. von Heinrich Wittram. – Lüneburg: Carl-Schirren-Gesellschaft, 2005. – S. 23–52. ISBN 392314945X.

Latvijas mākslinieki Eiropas kartē 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā: Ieskats migrācijas maršrutos, izpausmēs un rezultātos // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2006. – Nr. 5. – P. 49–59. ISSN 1691-0869. Kopsavilkums: EN.

Tautieši un novadnieki: Nacionālais jautājums un teritoriālā identitāte Latvijas mākslas dzīvē 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā // Māksla un politiskie konteksti: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Daina Lāce. – Rīga: Neputns, 2006. – 39.–63. lpp. ISBN 9984729877. Kopsavilkums: EN.

Latviešu pirmie mākslas saloni ap 1910. gadu un to veidotāji (The first Latvian art salons around 1910 and their creators) // Pilsēta. Laikmets. Vide: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Rūta Kaminska. ­– Rīga: Neputns, 2007. – 108.–124. lpp. ISBN 9789984807119. Kopsavilkums: EN.

Jēkaba Belzēna odiseja: 1870–1937 // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2007. – Nr. 9. – 5.–26. lpp. ISSN 1691-0869. Kopsavilkums: EN.

Johans Valters-Kūravs: Biogrāfisks pārskats = Johann Walter-Kurau – Ein biografischer Überblick // Zwischen Baltikum und Berlin: Der Maler Johann Walter-Kurau (1869–1932) als Künstler und Lehrer. [Ausst.-Kat.] / Hg. von Ralf F. Hartmann. – Halle: Mitteldeutscher Verlag, 2009. – S. 21–52 (LV), 55–90 (DE). ISBN 9783898126106.

Johans Valters un vācu ekspresionisms // Latvijas Nacionālais mākslas muzejs: Muzeja raksti 2 / Sast. Dace Lamberga. – Rīga: Latvijas Nacionalais muzejs, 2010. – 19.–27. lpp. ISBN 9789934802645. Kopsavilkums: DE.

Acoustic Associations in the Visual Arts. The Latvian Experience at the Turn of the 20th Century // Meno idėju migracija XX a. pradžioje: M. K. Čiurlionio ir amžininkų kūryba = The Migration of Art Ideas at the Early Twentieth Century: The Creation of M. K. Čiurlionis and his Contemporaries (= Acta Academiae Artium Vilnensis. – Vol. 59) / Ed. by Rasa Andriušytė-Žukienė. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010. – P. 39–60. ISBN 9786094470035.

Latviešu mākslas veicināšanas biedrības izveidošanās, nozīmīgākie darbības gadi (1911–1915) un pēctecība Baltijas kultūras dzīvē // Latvijas vizuālās mākslas Eiropas kontekstā: Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa sekcijas referāti / Sast. Elita Grosmane. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2011. – 67.–87. lpp. ISBN 9789934803895.

Autoru meklējumos: Mākslas kritiķi Baltijas un Pēterburgas vācu presē 19.–20. gs. mijā un viņu dalība latviešu mākslas popularizēšanā // Personība mākslas procesos: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Kristiāna Ābele. – Rīga: Neputns; Rīga: Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2012. – 98.–124. lpp. ISBN 9789984807911. Kopsavilkums: EN.

19. un 20. gadsimta mijas izpēte un interpretācija Latvijas vizuālās mākslas vēsturē: Sasniegumi un uzdevumi tagadnes redzējumā // Sasniegumi un neizzinātais Latvijas mākslas vēsturē: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta 10 gadu jubilejas konferences materiāli. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2012. – 28.–38. lpp. PDF izdevums: http://www.lma-mvi.lv/index.php/rakstu-krajumi/articles/sasniegumi-un-neizzinatais-latvijas-makslas-vesture.html.

Jugendstil, Freilichtmalerei und symbolistisches Naturerlebnis in Lettland um 1900 // Jugendstil im Baltikum: Zwölf Beiträge zum 20. Baltischen Seminar 2008 (= Baltische Seminare. – Bd. 18) / Hg. von Alexander von Knorre. – Lüneburg: Carl-Schirren-Gesellschaft e. V., 2012. – S. 95–126. ISBN 9783923149605.

Out from Behind the Fireplace. The Progress of Latvian National Emancipation in Art Life during the First World War // Art and Artistic Life during the Two World Wars (= Dailės istorijos studijos = Art History Studies. – Vol. 5) / Ed. by Laima Laučkaitė and Giedrė Jankevičiūtė. – Vilnius: Lithuanian Culture Research Institute, 2012. – P. 14–36. ISSN 1822-2285. ISBN 9789955868538.

The Picture of the Period 1890–1915 in Latvian Art-Historical Writing: Ethnocentric Distortions and Ways to Correct Them // Kunstiteaduslikke Uurimusi = Studies on Art and Architecture. – 2012. – Vol. 21. – No. 3/4. – P. 9–29. ISSN 1406–2860.

Mākslinieks un viņa alter ego Rūdolfa Blaumaņa novelē “Baltais”. Kultūrvēsturiskais konteksts un psiholoģiskie aspekti // Rūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts / Sast. Ieva Kalniņa. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013. – 59.–75. lpp. ISBN 9789984457819. Kopsavilkums: EN.

“Kas tie tādi, kas dziedāja…”: Jaņa Rozentāla bukolisko tēlu un ainu galerija starp īstenību un teiksmu pasauli // Letonica. – 2016. – Nr. 34. – 20.–34. lpp.  ISSN 1407–3110. Kopsavilkums: EN.

Izstādes: “Johans Valters / Johann Walter. 1869–1932” Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (2009–2010, kopā ar Aiju Brasliņu). / Mākslinieka Pētera Krastiņa piemiņas ekspozīcija Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra muzejā (2016, kopā ar Silvu Bendrāti un Ievu Stūri).

Referāti konferencēs, semināros un izstādēs Latvijā (Rīga, Cēsis, Jelgava, Liepāja, Tukums), Lietuvā (Kauņa, Viļņa, Nida), Igaunijā (Tallina, Tartu), Vācijā (Bādhomburga, Berlīne, Heringsdorfa, Līneburga, Trāveminde pie Lībekas, Zankelmarka pie Flensburgas) un Zviedrijā (Stokholma, Visbija).

Pētnieciskais darbs ārzemēs: Stokholmā (LZA un Zviedrijas Karaliskās Literatūras, vēstures un senlietu akadēmijas zinātniskā apmaiņa, 1998), Drēzdenē un Berlīnē (Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta (DAAD) stipendija, 1999; 2001), Igaunijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūtā Tallinā (LZA un Igaunijas ZA zinātniskā apmaiņa, 2000), Sanktpēterburgā (LZA un Krievijas ZA apmaiņas programma, 2001), Berlīnē, Milānā un Sanktpēterburgā (2006), Berlīnē un Drēzdenē (2007), Fērdenē, Bīlefeldē, Berlīnē un Drēzdenē (ar Sabatier Galerie & Kunsthandel KG atbalstu, 2008), Herdera institūtā Marburgā (2015), Berlīnē un Bīlefeldē (2016).

Citas stipendijas un balvas: Prof. Roma Bēma piemiņas fonda prēmija (LMA, 1994). / Latvijas Kultūras fonda stipendija (2002). / Latvijas Mākslinieku savienības “Gada balva 2003” par ieguldījumu analītiskā mākslas vērtējumā. / Jelgavas domes atzinības raksts par veikumu pilsētas muzeja krājuma papildināšanā (2005). / Radošo braucienu atbalsta programmas “Baltijas Sleipnirs” stipendija (2006). / Laikraksta “Diena” gada balva kultūrā 2009 un Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas veicināšanas balva (2011) par grāmatu “Johans Valters”. / LZA Gada balva zinātnē 2014 par “Latvijas mākslas vēstures” 4. sējumu (kopā ar Eduardu Kļaviņu un citiem autoriem).

Valodu zināšanas: latviešu (dzimtā), krievu, angļu, vācu (ļoti labas), franču (pamati).

Informācija atjaunota: 2017/2.