PERSONĪBA MĀKSLAS PROCESOS

Personība mākslas procesos

Rakstu krājums

Sastādītāja un redaktore Kristiāna Ābele

Mākslinieks Juris Petraškevičs   
Rīga: Neputns; Rīga: Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2012. 296 lpp.

(Materiāli Latvijas mākslas vēsturei)

ISBN 9789984807911

Redkolēģija: Elita Grosmane (MVI), Marts Kalms (Mart Kalm, Igaunijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Tallina / Eesti Kunstiakadeemia, Kunstiteaduse instituut, Tallinn), Rūta Kaminska (Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija), Eduards Kļaviņš (LMA Mākslas zinātnes nodaļa), Ingrīda Korsakaite (Ingrida Korsakaitė, Viļņa / Vilnius), Vojtehs Lahoda (Vojtěch Lahoda, Čehijas Republikas Zinātņu akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Prāga / Ústav dějin uměni AV ČR, Praha), Larss Olofs Laršons (Lars Olof Larsson, Kristiana Albrehta Universitātes Mākslas vēstures institūts, Ķīle / Kunsthistorisches Institut der Christian-Albrecht-Universität, Kiel), Malgožata Omilanovska (Małgorzata Omilanovska, Polijas Zinātņu akadēmijas Mākslas institūts, Varšava / Instytut Sztuki PAN, Warszawa; Gdaņskas Universitātes Mākslas vēstures institūts / Instytut Historii Sztuki Universytety Gdańskiego), Jānis Zilgalvis (Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija)

Saturs 

 • Kristiāna Ābele. Ievads
 • Anna Ancāne. Būvmeistars Ruperts Bindenšū: Ietekmes un sasniegumi Rīgas arhitektūrā 17. gadsimta pēdējā ceturksnī
 • Elita Grosmane. Kurzemes hercoga galma galdnieka Tobiasa Heinca lasāmpults: Mākslinieka pašapziņas veidošanās atspoguļojums Latvijas mākslā
 • Daina Lāce. Georgs Francis Bernharts un 19. gadsimta otrās puses neogotisko altāru retabli Latvijā
 • Eduards Kļaviņš. Tēla individualizācijas un formālās struktūras attiecības      portretā: Latvijas mākslas vēstures piemēri
 • Stella Pelše. Mākslinieka personības traktējums  latviešu mākslas vēstures monogrāfijās: No pirmsākumiem līdz padomju ēras norietam
 • Kristiāna Ābele. Autoru meklējumos: Mākslas kritiķi Baltijas un Pēterburgas vācu presē 19.–20. gs. mijā un viņu dalība latviešu mākslas popularizēšanā
 • Nataļja Jevsejeva. Pola Sezana ietekme un sezanisms Latvijas glezniecībā 20. gadsimta pirmajā trešdaļā
 • Kristīne Ogle. Latvijas Mākslas akadēmijas Dabasskatu meistardarbnīca pirmās brīvvalsts mākslas kritikas vērtējumā
 • Jānis Kalnačs. Zaudējumi un ieguvumi ceļā no autsaidera līdz kanonam
 • Ruta Čaupova. Personības skatījuma pretmeti realitātē un portrettēlniecībā padomju periodā: Oficiālā retorika un slēptās pretestības intonācijas
 • Ilze Martinsone. LPSR dizains. Process un personības
 • Vita Banga. Marta Staņa. Dailes teātra kolīzijas
 • Amy Bryzgel. Bronzas cilvēks un bezpajumtnieks: Performance Latvijā toreiz un tagad
 • Rasa Šmite. Xchange tīkla mākslinieku kopiena akustiskajā kibertelpā
 • Māra Rubene. Māksla un savatnīgais

Pielikumi

 • Summaries  
 • Attēlu saraksts
 • List of Images
 • Personu rādītājsVietvārdu rādītājs
 • Saīsinājumi rakstos

Iet atpakaļ