STELLA PELŠE

Stella Pelše

Amats: vadošā pētniece

Zinātniskais grāds: mākslas zinātnes doktore (Dr. art.)

Tālr.: +371 67227852, mob. 20268311

E-pasts: stella_pelse@hotmail.com / stella.pelse@lma.lv

Dzimusi 1972. gada 19. jūnijā Rīgā.

MVI darbiniece kopš 1993. gada. / Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonda vadītāja. / Daudzsējumu izdevuma “Latvijas mākslas vēsture” līdzautore un tulkotāja. / Lektore un zinātnisko darbu vadītāja Latvijas Mākslas akadēmijā. / Latvijas Zinātnes padomes pilnvarota eksperte mākslas zinātnē.

Zinātniskās intereses: mākslas teorija Latvijā.

Citas darba jomas: mūsdienu mākslas kritika, mākslas vēstures un teorijas tekstu tulkošana.

Izglītība: Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola (1983–1990), LMA Mākslas zinātnes nodaļa (bakalaura darbs "Telpas izpratnes izmaiņas Rietumeiropas glezniecībā 19.–20. gs. mijā", 1994; maģistra darbs "Mākslas teorija Latvijā klasiskā modernisma pacēluma posmā (1920–1925)", 1996; disertācija "Latviešu mākslas teorijas vēsture: Mākslas definīcijas valdošo laikmeta ideju kontekstā (1900–1940)", 2004).

Nozīmīgākās publikācijas (kopš 2000)

Grāmatas un to daļas
Latviešu mākslas teorijas vēsture: Mākslas definīcijas valdošo laikmeta ideju kontekstā (1900–1940). Disertācija. – Rīga: LMA Mākslas vēstures institūts, 2007. Laikraksta "Diena" gada balva kultūrā 2007.

History of Latvian Art Theory: Definitions of Art in the Context of the Prevailing Ideas of the Time (1900–1940). Doctoral dissertation / English translation by the author. – Riga: Institute of Art History, Latvian Academy of Art, 2007.

Tēlotāja māksla // Latvijas mākslas vēsture. – Rīga: LMA Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2016. – 5. sēj.: Klasiskā modernisma un tradicionālisma periods. 1915–1940 / Sast. un zin. red. Eduards Kļaviņš. – 119.–180., 197.–288., 311.–331. lpp.

Fine Art // Art History of Latvia. – Riga: Institute of Art History of the Latvian Academy of Art; Art History Research Support Foundation, 2016. – Vol. 5: Period of Classical Modernism and Traditionalism. 1915–1940 / Ed. by Eduards Kļaviņš. – P. 119–180, 197–288, 311–331.

Raksti (izlase)
Some Normative Aspects of Latvian Art Theory between the Wars – National Identity and European Stylistic Trends // Modernity and Identity: Art in 1918–1939 / Ed. by Jolita Mulevičiūtė. – Vilnius: Institute of Culture and Art, 2000. – P. 94–106.

Arveda Švābes raksti par mākslu // Letonica. – 2000. – Nr. 1 (5). – 124.–137. lpp.

Pasaules uztveres formu mainība Latvijas mākslas teorijā 20. gs. 20.–30. gados // Latvijas māksla starptautisko sakaru kontekstā / Sast. Silvija Grosa. – Rīga: Neputns, 2000. – 114.–119. lpp.

Mākslas kritika Latvijā un stilistisko analoģiju mazapgūtās teritorijas // Mākslas darbs un komentārs: Estētikas burtnīcas. Nr. 2. – [Rīga]: Latvijas Estētikas asociācija, 2001. – 55.–57. lpp.

Modernist and Anti-Modernist Theories of National Art in Latvia during the 1920s and 1930s // Centropa: A Journal of Central European Architecture and Related Arts. – Vol. 1. – No. 3. – September 2001. – P. 196–208.

Mūžīgā māksla – vai iespējama un nepieciešama? // Studija. – 2001. – Nr. 20. – 66.–67. lpp.

Kristapa Eliasa teorētisko principu avoti // Latvijas mākslas un mākslas vēstures likteņgaitas / Sast. Rūta Kaminska. – Rīga: Neputns, 2001. – 95.–100. lpp.

Art Subverting Globalization – Critical or Conservative? // Mare Articum: The Baltic Art Magazine. – 2002. – No. 1 (10). – P. 17–26.

Essence vs. Appearance – Picture Space in the Modernist Theoretical Writings // Koht ja Paik. Place and Location II / Ed. by Virve Sarapik, Kadri Tüür, Mari Laanemets. – Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2002. – P. 168–182.

Latviešu futūrists un tradīciju noliedzējs Niklāvs Strunke – jaunatklātās teorētisko uzskatu liecības // Materiāli par latviešu un cittautu kultūru Latvijā / Sast. Inguna Daukste-Silasproģe. – Rīga: Zinātne, 2003. – 101.–109. lpp.

Latviešu modernisma aizstāvības manifests: [par Romana Sutas (?) manuskriptu "Māksla Latvijā kā politisks ierocis"] // Letonica. – 2003. – Nr. 9. – 163.–166. lpp.

Andreja Kurcija "Aktīvā māksla" // Latvijas māksla tuvplānos: Rakstu krājums / Sast. Kristiāna Ābele. – Rīga: Neputns, 2003. – 96.–104. lpp.

Sociālistiskais reālisms laikrakstā "Literatūra un Māksla": Padomju perioda mākslas kritikas teorētiskie pamati // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2003. – Nr. 1. – 16.–23. lpp.

Māksla neoavangarda ietekmju periodā: 1985–2000 // Latvijas mākslas vēsture / Aut. kol.: Laila Bremša, Aija Brasliņa, Dainis Bruģis, Stella Pelše, Inta Pujāte. – Rīga: Pētergailis, [2003]. – 417.–427. lpp.

Socialist "Literature and Art" – Art Criticism under Soviet Rule // The Baltic Countries under Occupation – Soviet and Nazi Rule 1939–1991 / Ed. by Anu Mai Köll. – Stockholm, 2003. – P. 251–260. (= Acta Universitatis Stockholmiensis – Studia Baltica Stockholmiensia, 23).

Satura un formas attiecību traktējums latviešu mākslas teorijā 20. gs. pirmajā trešdaļā // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2006. – Nr. 5. – 31.–35. lpp.

Ietekmju virzieni un avoti latviešu mākslas teorijas laukā (1900–1940) // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2006. – Nr. 5. – 62.–64. lpp.

Dutch Old Masters, Latvian Art History and Soviet Ideology // Beyond Traditional Borders: Eight Centuries of Latvian-Dutch Relations. – Riga: Royal Netherlands Embassy; Zelta Grauds, 2006. – P. 213–214.

Mākslas interpretācija un autoritārisma konteksts: 1934. gada faktors // Māksla un politiskie konteksti: Rakstu krājums / Sast. Daina Lāce. – Rīga: Neputns, 2006. – 127.–133. lpp. (Materiāli Latvijas mākslas vēsturei.)

Pārliecības slazdā: Kristapa Eliasa ieguldījums latviešu mākslas vēsturē // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2006. – Nr. 6/7. – 71.–76. lpp.

Māksla un autoritārisms – teorētiskās simbiozes meti // Studija. – 2007. – Nr. 56 (oktobris–novembris). – 57.–59. lpp.

Pilsētas un lauku motīvi latviešu mākslas izvērtējumos starpkaru periodā // Pilsēta. Laikmets. Vide: Rakstu krājums / Sast. Rūta Kaminska. – Rīga: Neputns, 2007. – 189.–194. lpp. (Materiāli Latvijas mākslas vēsturei.)

Muzeja tēma Rietumu mākslas vēsturnieku un teorētiķu tekstos 20.–21. gadsimta mijā = The Museum Theme in the Texts of Western Art Historians and Theoreticians at the Turn of the 21st Century // Mākslas muzeju vieta kultūras procesos: Vēsture un perspektīvas. Starptautiskā zinātniskā konference Latvijas Nacionālā mākslas muzeja simtgades programmas ietvaros 2005. gada 14.–15. septembrī / Sast. Ginta Gerharde-Upeniece. – Rīga: LNMM, 2008. – 92.–97. lpp. (LV/EN)

Formas un satura līdzsvarotājs // Imants Vecozols / Sast. Anda Treija un Vita Birzaka. – Rīga: Galerija "Daugava"; Rīga: Jumava, 2008. – 21.–29. lpp.

Mākslas un reliģijas attiecību aspekti latviešu autoru teorētiskajās atziņās 20. gs. pirmajā pusē // Sakrālā arhitektūra un māksla: Mantojums un interpretācijas. Rakstu krājums / Sast. Kristīne Ogle. – Rīga: Neputns, 2008. – 155.–165. lpp.

Mākslas kritika padomju Latvijā: dvēseļu inženierijas metamorfozes = Art Criticism in Soviet Latvia: Metamorphoses in the Engineering of Souls // Padomjzemes mitoloģija: Muzeja raksti 1 / Sast. Elita Ansone. – Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2009. – 114.–131. lpp.

Marksisma mantojums un mākslas interpretācijas: Starp estētisku vērtību un sociālu simptomu // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2009. – Nr. 12. – 38.–43. lpp.

Māksla, sabiedrība un tautiskums: Krīzes situāciju atbalsis Rietumu teorētiskajā domā // Krīze un māksla: 17. Borisa Vipera piemiņas lasījumi. Referātu krājums / Sast. Elita Grosmane. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2009. – 38.–42. lpp.

Rietumu laikmetīgās mākslas darbu stilistiskās paralēles, iespaidi un citāti Latvijas mākslā 90. gados = The Stylistic Parallels, Impressions and Quotations of Western Contemporary Art in Latvian Art in the 1990s // Deviņdesmitie. Laikmetīgā māksla Latvijā / Sast. Ieva Astahovska. – Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs, 2010. – 162.–173. lpp.

Creating the Discipline: Facts, Stories and Sources of Latvian Art History // Kunstiteaduslikke Uurimusi = Studies on Art and Architecture. – 2010. – Vol. 19. – No. 3–4: The Geographies of Art History in the Baltic Region. – P. 26–41.

Ethnography, Neo-Classicism and International Context: Latvian Traditionalist Thinking on the Art of the 1930s // Reinterpreting the Past: Traditionalist Artistic Trends in Central and Eastern Europe of the 1920s and 1930s / Ed. by Irena Kossowska. – Warsaw: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences, 2010. – P. 89–104.

From Surface to Illusion and Back: The Textural Qualities of Paintings in Latvian Thinking on Art = No virsmas līdz ilūzijai un atpakaļ: glezniecības faktūras kvalitātes latviešu mākslas interpretācijās // Art as Research: Acoustic Space. No. 9 = Māksla kā pētniecība: Akustiskā telpa. Nr. 9 / Ed. by Rasa Šmite, Kerstin Mey, Raitis Šmits. – Liepāja: MPLab; Rīga: RIXC, 2011. – 221.–226. lpp. (EN), 227.–232. lpp. (LV).

Eiropas konteksts latviešu mākslas interpretācijās 20. gadsimta gaitā // Latvijas vizuālās mākslas Eiropas kontekstā: Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa sekcijas referāti / Sast. Elita Grosmane. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2011. – 56.–66. lpp.

Mākslinieka personības traktējums latviešu mākslas vēstures monogrāfijās: No pirmsākumiem līdz padomju ēras norietam // Personība mākslas procesos: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Kristiāna Ābele. – Rīga: Neputns; Rīga: Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2012. – 85.–97. lpp.

Kodres, Krista. Mickūnaitė, Giedrė. Pelše, Stella. Cultures of Interruptions. Art History in the Baltic States: Estonia, Latvia and Lithuania // Art History and Visual Studies in Europe: Transnational Discourses and National Frameworks / Ed. by Matthew Rampley, Thierry Lenain, Hubert Locher, Andrea Pinotti, Charlotte Schoell-Glass and Kitty Zijlmans (= Brill’s Studies in Intellectual History. – Vol. 212; Brill’s Studies on Art. Art History and Intellectual History. – Vol. 4). – Boston; Leiden: Brill, 2012. – P. 249–274.

Kreisais konceptuālisms vēlīnajā Padomju Latvijā: Ojāra Ābola raksti par mākslu = Leftist Conceptualism in Late Soviet Latvia: Ojārs Ābols’ Essays on Art // Atsedzot neredzamo pagātni = Recuperating the Invisible Past / Sast. Ieva Astahovska. – Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs, 2012. – P. 126–137.

Latvian art historians as critics and theoreticians: Art’s values and developments in the inter-war period // History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe / Ed. by Jerzy Malinowski; Society of Modern Art in Toruń and Department of History of Modern Art, Faculty of Fine Art, Nicolaus Copernicus University in Toruń. – Toruń: Tako, 2012. – Vol. 2. – P. 73–79.

Fakti un stāsti 20. gadsimta Latvijas mākslas vēsturē no starpkaru posma līdz laikmetīgajai mākslai // Sasniegumi un neizzinātais Latvijas mākslas vēsturē: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta 10 gadu jubilejas konferences materiāli. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2012. – 39.–48. lpp. PDF izdevums: http://www.lma-mvi.lv/index.php/rakstu-krajumi/articles/sasniegumi-un-neizzinatais-latvijas-makslas-vesture.html.

The First World War and its Aftermath in Latvian Writing on Art // Art and Artistic Life during the Two World Wars (= Dailės istorijos studijos = Art History Studies. – Vol. 5) / Ed. by Laima Laučkaitė and Giedrė Jankevičiūtė. – Vilnius: Lithuanian Culture Research Institute, 2012. – P. 71–87.

Proletāriskās mākslas aprises starpkaru posma Latvijas kreisajā periodikā // Kultūras krustpunkti 8: Zinātnisko rakstu krājums. – Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija, 2015. – 169.–178. lpp. PDF: http://www.culturecrossroads.lv/pdf/33/lv.

Mineviku paremik uuel tasandil. Kunstide süntees Läti kunstikirjutuses 1970 aastatel = The Best of the Past on a New Level: Synthesis of the Arts in Latvian Art Writing of the 1970s // Eesti Kunstimuuseumi Toimetised = Proceedings of the Art Museum of Estonia. – 2016. – Vol. 6 (11): Jagatud praktikad. Kunstiliikide põimumised sotsialistiku Ida-Euroopa kultuuris = Shared Practices: The Intertwinement of the Arts in the Culture of Socialist Eastern Europe / Ed. Anu Allas. – Tallinn: Kumu, 2016. – P. 68–75 (EE), 76–92 (EN).

Referāti konferencēs un publiskas lekcijas Latvijā (Rīga), Lietuvā (Kauņa, Viļņa), Igaunijā (Tallina), Baltkrievijā (Minska), Polijā (Varšava, Toruņa), Zviedrijā (Stokholma, Umeo), Skotijā (Edinburga), ASV (Ņujorka).

Pētnieciskais darbs un studijas ārzemēs: Ročesteras universitātes (ASV) Vizuālo un kultūras studiju vasaras institūtā (1998), Igaunijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūtā Tallinā (LZA un Igaunijas ZA zinātniskā apmaiņa, 2000), Centrāleiropas universitātes (Budapešta) vasaras programmā "From Art History to Visual Culture: Studying the Visual after the Cultural Turn" (2002), Stokholmā (LZA un Zviedrijas Karaliskās Literatūras, vēstures un senlietu akadēmijas zinātniskā apmaiņa, 2002), Londonā (LZA un Britu akadēmijas zinātniskā apmaiņa, 2005) un Prāga (2006).

Balvas: Žurnāla "Studija" balvas par gada labākajām izstāžu recenzijām (1999, 2000) un nozīmīgāko veikumu mākslas teorijā un kritikā (2001). / Latvijas Mākslinieku savienības "Gada balva 2001" un "Gada balva 2003" par ieguldījumu analītiskā mākslas vērtējumā. / Laikraksta "Diena" gada balva kultūrā 2007. / LZA Gada balva zinātnē 2016.

Valodu zināšanas: latviešu (dzimtā), krievu, angļu (ļoti labas).

Informācija atjaunota: 2017/2.