Vadlīnijas autoriem

Iesniegtais raksts kā oriģināla pētījuma rezultāts nedrīkst būt agrāk publicēts vai iesniegts publicēšanai kādā citā izdevumā.

Rakstu jāiesniedz latviešu valodā ar kopsavilkumu angļu valodā. Ārzemju autori var iesniegt rakstus nacionālajās valodās ar kopsavilkumiem angļu valodā. Redakcija nodrošina pieņemto tekstu vai to kopsavilkumu tulkojumu latviešu valodā.

Rakstu jāsagatavo saskaņā ar zemāk izklāstītajām formālajām prasībām, jāpiedāvā elektroniski un kā vienu A4 papīra formāta kopju. Raksta garumam  nav jāpārsniedz 40 000 zīmju (ieskaitot atstarpes). Ilustrāciju skaits atkarīgs no raksta satura.

Iesniedzot rakstu autors rakstiski deklarē, ka raksts ir visā pilnībā oriģināls darbs un ka visi izmantotie avoti ir atbilstoši norādīti vai citēti.

Iesniegtā raksta akadēmisko kvalitāti anonīmi vērtē recenzents. Ja pieņemtajā raksta ir nebūtiski trūkumi, autoram tos ir jāizlabo un jākomentē diskutablā informācija.

Prasības attiecībā uz manuskriptu sagatavošanu

Žurnāla redakcija manuskriptus pieņem datorsalikumā (Word Document, fonts - Times New Roman) kopā ar izdruku A4 formātā. Teksta attālums no kreisās un labās malas – 3,18 cm katrā pusē; burtu lielums – 14 punktu, attālums starp rindām  - 1,5. Virsraksta burtu lielums 16 punktu (treknie burti), apakšvirsraksti – 14 punkti (trekni burti). Raksta apjoms – līdz 40000 zīmēm (ar starpām). Tekstā minētām personām pirmajā reizē jānorāda pilns vārds un uzvārds, cittautiešiem iekavās sniedzot tā rakstību oriģinālvalodā. Turpmāk lietojams tikai uzvārds bez iniciāļiem, izņemot fragmentus, kur stilistiskas vienotības vai saturiskas skaidrības dēļ nepieciešams personas vārda atkārtojums. Noteikumi neattiecas uz bibliogrāfiskiem pierakstiem un gadījumiem, kad personu iniciāļi nav zināmi.

Atsauces un piezīmes pievienojamas raksta beigās, avotu norādēm, izmantojot šādu pierakstu:

  1. grāmatām: Bruģis D. Historisma pilis Latvijā.  – Rīga: AGB, 1996, - 61. lpp.; Lexikon baltischer Künstler / Bearb. von W. Neumann. – Riga, Jonck&Polewsky, 1908. – S. 49;
  2. krājumu rakstiem: Pelše S. Kristapa Eliasa teorētisko principu avoti // Latvijas mākslas un mākslas vēstures likteņgaitas / Sastād. R. Kaminska. – Rīga: Neputns, 2001. - 96. lpp;
  3. žurnālu rakstiem: Kampe P. Rīgas Sv. Pētera baznīcas būvvēsture // Senātne un Māksla. – 1939. – Nr, 3. – 77. lpp.;
  4. avīžrakstiem: Madernieks J. Baltijas mākslinieku gleznu izstāde // Dzimtenes Vēstnesis. – 1909. – Nr. 25. – 31. janv. (13. febr.);
  5. arhīvu materiāliem: Latvijas Valsts vēsturiskais arhīvs (turpmāk LVVA), 3142. f., 1, apr., 71. l., 7. lp.; Vajadzības gadījumā avota aprakstā iespējams iekļaut arī citu precizējošu informāciju.

Citvalodu publikāciju aprakstos izmantojami to izdošanas valodā pieņemtie apzīmējumi:

  1. Loodus R. Kunstielust Eestis aastail 1918 – 1944. – Tallin,: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1999. LK. 80 – 82;
  2. Kļaviņš E. Die Kunst in Riga. Ein Űberblick // Architektur und bildende Kunst im Baltikumu m 1900. / Hrsg. von E. Grosmane, B. Hartel, J. Keevallik und B. Lichtnau. – Frankfurt a. M., etc.: Lang, 1999. – S. 5 – 20. (Greifswalder kunstihistorische Studien: Bd. 3)            

Avotā neminētā, bet autoram zināmā informācija norādāma kvadrātiekavās:

  1. J. R. [Rozentāls]. Mākslas izstādes // Vērotājs. – 1903.  – Nr. 2. – 248. lpp.

Jau citēto avotu norāde saīsināti:

  1. Pelše S. Kristapa Eliasa teorētisko principu avoti. – 99. lpp.;
  2. Turpat.

Par reproducēšanai paredzētiem mākslas darbiem, izņemot gadījumus, kad kāds no parametriem nav noskaidrojams, sniedzamas šādas ziņas: mākslinieks, nosaukums, datējums, materiāls, izmēri, piederība, fotogrāfs un/vai attēla avots: Ģederts Eliass. Sieviete rozā zeķēs. Ap 1920. Audekls, eļļa, 86 x 102 cm. Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs. Foto: Mārcis Stumbris.

Par arhitektūras objektiem – nosaukums, atrašanās vieta, datējums, arhitekts, fotogrāfs un fotofiksācijas gads vai attēla avots: Kinoteātra „Daile” ēka Rīgā, Kr. Barona ielā 31. 1936. Arhitekts Teodors Hermanovskis, Foto: Ieva Vīriņa, 2006.

Jebkuriem grafiskiem un fotogrāfiskiem materiāliem no krātuvēm vai publikācijām jānorāda atrašanās vieta vai publicēšanas avots.

Interneta resursiem norādāma adrese un apskates datums.

Digitālie attēli iesniedzami JPG, PSD vai TIF formātā. Vēlamā izšķirtspēja skenējot – 300 dpi, ja vajadzīgs attēla palielinājums – 600 un vairāk dpi.