Sorry, item "offcanvas-col1" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col2" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col3" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col4" does not exist.

Have any Questions? +01 123 444 555
EN

List of publications

2021

IAH PUBLICATIONS

Journal

Mākslas Vēsture un Teorija / Galv. red. Elita Grosmane. – 2021. – Nr. 25. ISSN 1691-0869.

 

BOOKS BY OTHER PUBLISHERS

Monograph

Ābele, Kristiāna. Voldemārs Zeltiņš. – Rīga: Neputns, 2021. – 360 lpp. ISBN 9789934601316.

 

ARTICLES

Ancāne, Anna. From Immigrant Carpenter to City Architect of Riga: The Case of Rupert Bindenschu (1645–1698) // Erfolgreiche Einwanderer: Künstlermigration im Ostseeraum in der Frühen Neuzeit (= Studia Jagellonica Lipsiensia. – Vol. 22) / Hg. von Agnieszka Gąsior und Julia Trinkert – Dresden: Sandstein, 2021. – P. 22–35. (https://verlag.sandstein.de/openaccess/10.25621/sv-gwzo/SJL-22.pdf)

Ābele, Kristiāna. Joining Forces for the Art of the Homeland: The Jahrbuch für bildende Kunst in den Ostseeprovinzen from the Perspectives of Artistic Collaboration, Visual Documentation, Design and Typography // Acta Academiae Artium Vilnensis. – 2021. – Vol. 102–103: Materialus knygos kūnas: tradicijos ir naujovių sąveikos = The Material Body of the Book: Between Traditions and Innovations / Ed. by Jolita Liškevičienė. – P. 176–221. ISSN 1392-0316 (https://aaav.vda.lt/journal/article/view/aaav101-102abele).

Grosmane, Elita. Die Migration von Bildhauern und das Erstarken barocker Bildhauerwerkstätten in Kurland und Riga // Erfolgreiche Einwanderer: Künstlermigration im Ostseeraum in der Frühen Neuzeit (= Studia Jagellonica Lipsiensia. – Vol. 22) / Hg. von Agnieszka Gąsior und Julia Trinkert – Dresden: Sandstein, 2021. – S. 212–229. (https://verlag.sandstein.de/openaccess/10.25621/sv-gwzo/SJL-22.pdf)

Kāle, Sniedze. Latviešu kreisās mākslas uzliesmojumi 20. gs. 20. un 30. gados Latvijā un Padomju Krievijā // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2021. – Nr. 25. – 39.–53. lpp. ISSN 1691-0869.

Kļaviņš, Eduards. “Andy Warhol: Zvaigznes nekrologi” (1988), trans. Valdis Bērziņš // Hot Art, Cold War – Southern and Eastern European Writing on American Art 1945–1990 / Ed. by Claudia Hopkins and Iain Boyd White. – New York: Routledge, 2020 (2021). – P. 504–511. ISBN 9780367437879.

Lāce, Daina. Das Polytechnikum zu Riga // Kunstgeschichte an Polytechnischen Instituten, Technischen Hochschulen, Technischen Universitäten. Geschichte – Positionen – Perspektiven / Hg. von Robert Stalla. – Wien; Köln; Weimar: Böhlau, 2021. – S. 245–259. ISBN 9782503555140.

Pelše, Stella. Socreālisma klasiskā modeļa adaptācijas Latvijā pirmajā padomju varas gadā (1940–1941) // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2021. – Nr. 25. – 55.–69. lpp. ISSN 1691-0869.

Pelše, Stella. Neoromantiskā kopiespaida meklētājs: Mākslas kritiķis un publicists Jūlijs Madernieks = In Search of Neo-Romanticist Overall Impression: Art Critic and Publicist Jūlijs Madernieks // Madernieka stils = The Style of Madernieks / Sast. Inese Baranovska, Rūta Rinka. – Rīga: LNMM DMDM, 2021. – 336.–366. lpp. ISBN 9789934538353.

 

EDITING

Manifests. No futūrisma līdz mūsdienām / Sast. un priekšv. aut. Artis Ostups, zinātniskā redaktore Stella Pelše. – Rīga: Neputns, 2021. – 452 lpp. ISBN 9789934601095.

 

BOOK REVIEWS

Ābele, Kristiāna. Simbolisma daudzbalsība harmonijās un disonansēs: Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā = Wild Souls. Symbolism in the Art of the Baltic States / Sast. Ginta Gerharde-Upeniece un Laima Slava. Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2020 // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2021. – Nr. 25. – 88.–91. lpp. ISSN 1691-0869.

Kļaviņš, Eduards. “Viss” par Jēkabu Strazdiņu: Jānis Kalnačs. “Jēkabs Strazdiņš”. Rīga: Neputns, 2019 // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2021. – Nr. 25. – 84.–85. lpp. ISSN 1691-0869.

Pelše, Stella. Ieskats neparastas mākslinieces veikumā: Tomass Pārups. “Sarmīte Māliņa”. Rīga: Neputns, 2020 // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2021. – Nr. 25. – 86.–88. lpp. ISSN 1691-0869.

 

EXHIBITION REVIEWS

Pelše, Stella. Muzeja vēstures kartējums: Izstāde “Mūsu muzejs. Valsts mākslas muzejam – 100” Mākslas muzeja “Rīgas Birža” // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2021. – Nr. 25. – 70.–75. lpp. ISSN 1691-0869.

Pelše, Stella. Glezniecības simbioze ar vārdu: Barbaras Gailes gleznu izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā // Kultūras Diena un Izklaide. – 2021. – 21. okt. ISSN 2255-906X (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/glezniecibas-simbioze-ar-vardu.-barbaras-gailes-personalizstade-_krasas_-recenzija-14270049).

 

ESSAYS

Ābele, Kristiāna. Ziemeļblāzmas bruņinieki: Žurnāls “Kāvi”. 1906. Vāku zīmējis Voldemārs Zeltiņš // Rīgas Laiks. – 2021. – Nr. 3. – 75. lpp. ISSN 1407-1622 (https://www.rigaslaiks.lv/agora/ekphrasis/ziemelblazmas-bruninieki-20538).

Ābele, Kristiāna. Murālis 1910: Jaņa Rozentāla alegoriskie gleznojumi Rīgas Latviešu biedrības nama fasādē. Jāņa Rieksta foto. Latvijas Mākslas akadēmijas informācijas centrs // Rīgas Laiks. – 2021. – Nr. 11. – 75. lpp. ISSN 1407-1622 (https://www.rigaslaiks.lv/agora/ekphrasis/muralis-1910-20776).  

 

EXHIBITION

Zwischen Lettland und Deutschland. Der baltische Künstler Johann Walter-Kurau: Ausstellung im Ostpreußischen Landesmuseum, Lüneburg = Starp Latviju un Vāciju. Baltijas mākslinieks Johans Valters-Kūravs: Izstāde Austrumprūsijas muzejā Līneburgā. 2021. gada 3. jūlijs – 24. oktobris / Kuratore Kristiāna Ābele.

 

AUDIO AND VIDEO PUBLICATIONS

Mazajai ģildei – vienam no Vecrīgas atpazīstamākajiem namiem – 155. gadskārta / Stāsta Daina Lāce u. c. // Latvijas Radio 1. – Kultūras Rondo. – 2021. – 4. febr. (https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/mazajai-gildei-vienam-no-vecrigas-atpazistamakajiem-namiem-155.-.a139833).

Kristiāna Ābele, Laima Slava un Valdis Villerušs sarunā par mākslas pētniecību  / Sagat. Laima Slava // Latvijas Radio 3. – Mākslas vingrošana. – 2021. – 6. marts (https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/makslas-vingrosana/kristiana-abele-laima-slava-un-valdis-villeruss-saruna-par-maksl.a141157/).

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātnisko rakstu 6. sējuma atvēršana 2021. gada 24. martā / Stāsta Vija Daukšte, Ina Druviete, Kristiāna Ābele un Māris Baltiņš (video: https://lnb.lv/lv/lnb-zinatnisko-rakstu-6-sejuma-atversana).

Manifests mākslā / Sagat. Laima Slava, stāsta Artis Ostups un Stella Pelše // Latvijas Radio 3. – Mākslas vingrošana. – 2021. – 1. maijs (https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/makslas-vingrosana/manifests-maksla.a143619/).

“Manifests. No futūrisma līdz mūsdienām” – 102 mākslas manifesti vienā izdevumā / Sagat. Ingvilda Strautmane un Santa Lauga, stāsta Artis Ostups un Stella Pelše // Latvijas Radio 1. – Kultūras Rondo. – 2021. – 5. maijs (https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/manifests.-no-futurisma-lidz-musdienam-102-makslas-manifesti-vie.a143595).

Художественный манифест: от футуризма до наших дней / Sagat. Ilona Jahimoviča, stāsta Stella Pelše u. c. // Latvijas Radio 4. – Žanra klasika. – 27. maijs (https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/zanra-klasika/hudozhestvenniy-manifest-ot-futurizma-do-nashih-dney.a144654/).

Zwischen Lettland und Deutschland. Der baltische Künstler Johann Walter-Kurau: Festvortrag von Kristiāna Ābele zur Eröffnung der Ausstellung im Ostpreußischen Landesmuseum, Lüneburg, 2. Juli 2021. (https://www.youtube.com/watch?v=Lbg4RCdrBJo&t=9s).

Vācijā aplūkojami mākslinieka Johana Valtera darbi: [Par izstādi Austrumprūsijas muzejā Līneburgā] / Sagat. Zigfrīds Muktupāvels, stāsta Kristiāna Ābele // Latvijas Radio 1. – Kultūras Rondo. – 2021. – 15. jūl. (https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/vacija-aplukojami-makslinieka-johana-valtera-darbi.-petniece-cer.a146612/).

Radikālais ekspresionists Voldemārs Zeltiņš: [Par monogrāfiju “Voldemārs Zeltiņš”] / Sagat. Santa Lauga un Zigfrīds Muktupāvels, stāsta Kristiāna Ābele // Latvijas Radio 1. – Kultūras Rondo. – 2021. – 17. dec. (https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/radikalais-ekspresionists-voldemars-zeltins.-iepazistina-petniec.a153349/).

2020

IAH PUBLICATIONS

Monograph

Sirica, Inese. Otētie motīvi uz Latvijas pūralādēm un pūra skapjiem: 18. gadsimta beigas – 20. gadsimta sākums (= Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta disertācijas. – 6. sēj.). – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2020. – 303 lpp. ISBN 9789934882432.

 

Journal

Mākslas Vēsture un Teorija / Galv. red. Elita Grosmane. – 2020. – Nr. 24. – 104 lpp. ISSN 1691-0869.

 

ARTICLES

Ābele, Kristiāna. Skatpunktu maiņa. Rēveles periods (1906–1909) un tā atbalsis Vilhelma Purvīša dzīvē un glezniecībā // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2020. – Nr. 24. – 18.–42. lpp. ISSN 1691-0869.

Ābele, Kristiāna. Estētiskās zināšanas sabiedrības progresam: Leopolda fon Pecolda Rīgas perioda (1869–1879) ierosmes Baltijas mākslinieciskās kultūras attīstībā // Letonica. – 2020. – Nr. 41. – 10.–29. lpp. ISSN 1407-3110.

Ābele, Kristiāna. No skunstes māldera par gleznotāju: tēlotājas mākslas pamatterminu attīstība latviešu valodā 19. gadsimta otrajā pusē // Latvijas Nacionālā bibliotēka. Zinātniskie raksti. – 6. (XXVI) laid.: Latviešu terminoloģija simts gados / Atb. red. Māris Baltiņš. – Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020. – 55.–73. lpp. ISSN 2661-5134.

Ābele, Kristiāna. Baltimaade tärkav kunst Põhjamaade horisondil. Vaade 19. ja 20. sajandi vahetuse Riiast = The Nordic Horizon of the Emerging Baltic Art: A View from Riga at the Turn of the 20th Century // Eesti Kunstimuuseumi Toimetised = Proceedings of the Art Museum of Estonia. – Vol. 10 (15): Sümbolistik kunst Läänemere piirkonnas 1880–1930 = Symbolist Art and the Baltic Sea Region / Ed. by Liis Pählapuu. – Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2020. – P. 51–68 (EE), 69–94 (EN). ISSN 1736-5503.

Horsta, Karīna. Vidusjūras reģiona arhitektūra kā modernistu inspirācijas avots: Itālijas pilsētvides materiāli arhitekta Ernesta Štālberga fondā Latvijas Valsts arhīvā // Dokumentārā mantojuma bagātības Latvijas arhīvos (= Latvijas Valsts vēstures arhīva zinātniskie lasījumi. – 6. laid.). – Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 2020. – 131.–148. lpp. ISBN 9789934885440.

Horsta, Karīna. Liepājas latviešu biedrības nams: Ernesta Štālberga priekšlikumi arhitektūras konkursos 1913. un 1934. gadā  // Acta Academiae Artium III: LMA Doktora studiju programmas zinātniskie raksti / Sast. Agnija Lesničenoka. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmija, 2020. – 90.–100. lpp. ISBN 9789934541490.

Horsta, Karīna. Starp tipizāciju un individuālismu. Ernesta Štālberga projektētā Rīgas pilsētas blokmāja Lomonosova ielā 12 // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2020. – Nr. 24. – 43.–62. lpp. ISSN 1691-0869.

Pelše, Stella. Formālists jaunu apvāršņu meklējumos // Uga Skulme. Raksti. 1921–1940 / Sast. Astrīde Skulme, zin. red. un ievada aut. Stella Pelše. – Rīga: Neputns, 2020. – 19.–40. lpp. ISBN 9789934565908.

Pelše, Stella. No tautas dzīves apstākļiem līdz priekšmeta pamatraksturam: Ipolita Tēna ideju tiešās un netiešās atbalsis Latvijā // Letonica. – 2020. – Nr. 41. – 30.–45. lpp. ISSN 1407-3110.

 

EDITING

Uga Skulme. Raksti. 1921–1940 / Sast. Astrīde Skulme, zin. red. un ievada aut. Stella Pelše. – Rīga: Neputns, 2020. – 19.–40. lpp. ISBN 9789934565908.

 

ENCYCLOPAEDIA ENTRIES

Kļaviņš, Eduards. Tēlotāja māksla // Nacionālā enciklopēdija: [Tiešsaistes resurss] (https://enciklopedija.lv/skirklis/34881-tēlotāja-māksla).

Kļaviņš, Eduards. Baroks tēlotājā mākslā // Nacionālā enciklopēdija: [Tiešsaistes resurss] (https://enciklopedija.lv/skirklis/60870-baroks-tēlotājā-mākslā).

Kļaviņš, Eduards. Rokoko tēlotājā mākslā // Nacionālā enciklopēdija: [Tiešsaistes resurss] (https://enciklopedija.lv/skirklis/61620-rokoko,-tēlotājā-mākslā).

Kļaviņš, Eduards. Klasicisms tēlotājā mākslā // Nacionālā enciklopēdija: [Tiešsaistes resurss] (https://enciklopedija.lv/skirklis/61146-klasicisms,-tēlotājā-mākslā).

Kļaviņš, Eduards. Jāzeps Grosvalds // Nacionālā enciklopēdija: [Tiešsaistes resurss] (https://enciklopedija.lv/skirklis/60375-Jāzeps-Grosvalds).

 

BOOK REVIEWS

Pelše, Stella. Izsmeļošs mākslinieces portretējums: Natālija Jevsejeva. “Aleksandra Beļcova”. Rīga: Neputns, 2019 // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2020. – Nr. 24. – 93.–95. lpp. ISSN 1691-0869.

Pelše, Stella. Ieguldījums laikmetīgās mākslas vēsturē: Santa Hirša. “Andris Breže. Gaismas konstruktors”. Rīga: Neputns, 2019 // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2020. – Nr. 24. – 96.–98. lpp. ISSN 1691-0869.

Pelše, Stella. Valdis Āboliņš. The Avant-Garde, Mailart, the New Left, and Cultural Relations during the Cold War [Review] // Art Margins Online. – 15 March 2020 (https://artmargins.com/valdis-abolins-the-avant-garde-mailart-the-new-left-and-cultural-relations-during-the-cold-war/).

 

EXHIBITION REVIEWS

Pelše, Stella. Māksla ārpus rāmjiem: [Tekstilmākslinieces Edītes Pauls-Vīgneres jubilejas izstāde “Kafijas kantāte” Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2020. – 23. janv. (https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/maksla-arpus-ramjiem-edites-pauls-vigneres-jubilejas-izstade-14234422).

Pelše, Stella. Izjauktā kārtība muzejā: [Frančeskas Kirkes darbu izstāde “trauslums / fragile” Mākslas muzejā “Rīgas Birža”] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2020. – 6. febr. (https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/izjaukta-kartiba-muzeja.-franceskas-kirkes-izstades-_trauslumsfragile_-recenzija-14235339).

Pelše, Stella. Buduāra stāsti: [Izstāde “Es, Lucija Zamaič, un mani vārdi” Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2020. – 20. febr. (https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/buduara-stasti-izstade-_es-lucija-zamaic-un-mani-vardi_-14236180).

Pelše, Stella. Izplūdušo atmiņu katalogs: [Lauras Veļas darbu izstāde “Prāta defragmentācija” galerijā “Māksla XO”] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2020. – 27. febr. (https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/izpluduso-atminu-katalogs.-lauras-velas-izstades-_prata-defragmentacija_-recenzija-14236670).

Pelše, Stella. Universālais grafikas patriarhs: [Izstāde “Rihards Zariņš. 1869–1939. Ko Latvijas meži šalc” Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2020. – 23. jūl. (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/universalais-grafikas-patriarhs.-izstades-_rihards-zarins.-18691939.-ko-latvijas-mezi-salc_-recenzija-14245210).

Pelše, Stella. Muzeja stāsti dokumentos un bildēs: [Izstāde “Mūsu muzejs. Valsts mākslas muzejam – 100” Mākslas muzejā “Rīgas Birža”] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2020. – 24. sept. (https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/muzeja-stasti-dokumentos-un-bildes-14248939).

 

ESSAYS

Ābele, Kristiāna. Vērot, iztēloties, attēlot, nebaidīties: Vilhelms Purvītis. “Vītoli mēnesnīcā”, ne vēlāk par 1904. gadu. Liktenis nezināms. Attēls žurnāla “Vērotājs” 1904. gada marta burtnīcā // Rīgas Laiks. – 2020. – Nr. 4. – 75. lpp. ISSN 1407-1622 (https://www.rigaslaiks.lv/agora/ekphrasis/verot-izteloties-attelot-nebaidities-20163).

Ābele, Kristiāna. Ārpusklases kompozīcija ar satekpunktu: Ernests Veilands. Rīgas pilsētas 1. pamatskolas audzēkņi zīmēšanas stundā. 20. gadsimta 20. gadi. Stikla plates negatīvs Veilandu ģimenes krājumā. Digitālā izdruka autora 135 gadu jubilejas izstādē Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā. 2020. gada 10. jūlijs–16. augusts // Rīgas Laiks. – 2020. – Nr. 9. – 76. lpp. ISSN 1407-1622 (https://www.rigaslaiks.lv/agora/ekphrasis/arpusklases-kompozicija-ar-satekpunktu-20337).

Ābele, Kristiāna. Eduards Kļaviņš Latvijas mākslas zinātnes bibliogrāfiskajā ainavā // Zinātnes Vēstnesis. – 2020. – Nr. 20 (604). – 7. dec. – 1.–2. lpp. ISSN 1407-1479 (https://www.lza.lv/images/Zinatnes-vestnesis/2020/ZV_20.pdf).

 

AUDIO AND VIDEO PUBLICATIONS

Top Uga Skulmes kritisko rakstu burtnīcas. Iepazīstina Astrīde Skulme un Stella Pelše / Sagat. Santa Lauga, Zigfrīds Muktupāvels // Latvijas Radio 1. – Kultūras Rondo. – 2020. – 20. maijs (https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/top-uga-skulmes-kritisko-rakstu-burtnicas.-iepazistina-astride-s.a130047/).

Kļaviņš, Eduards. Latvijas mākslas vēsture kā risināms uzdevums: LZA Lielās medaļas 2020. gada laureāta goda lekcija Latvijas Zinātņu akadēmijas Rudens pilnsapulcē 2020. gada 26. novembrī (https://www.youtube.com/watch?v=PdscNvchy3s&t=2805s: 1:08:00–1:24:00).

Ābele, Kristiāna. LZA Lielās medaļas 2020. gada laureāts Eduards Kļaviņš Latvijas mākslas zinātnes bibliogrāfiskajā ainavā: Laudatio Latvijas Zinātņu akadēmijas Rudens pilnsapulcē 2020. gada 26. novembrī (https://www.youtube.com/watch?v=PdscNvchy3s&t=2805s: no 1:26:00).

Mākslas restaurācija muzejā. Divpusēji gleznojumi / Stāsta Aija Brasliņa, Kristiāna Ābele un Dita Murziņa // Mākslas restaurācija muzejā: Latvijas Nacionālā mākslas muzeja videostāstu sērija sadarbībā ar advokātu biroju “Ellex Kļaviņš”. 2020 (https://www.youtube.com/playlist?list=PLF3pe7aRmkQwJcNoSmYX-_5xuc4t4w5i5).

2019

IAH PUBLICATIONS

Collective monograph

Latvijas mākslas vēsture. – 3. sēj.: 1780–1890 / Sast. Eduards Kļaviņš, autori Eduards Kļaviņš, Elita Grosmane, Valdis Villerušs, Imants Lancmanis, Inese Sirica, Kristiāna Ābele, Daina Lāce un Silvija Grosa. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2019. – 1. grām. – 424 lpp.; 2. grām. – 392 lpp. ISBN 9789934882401. –– Tas pats angļu valodā: Art History of Latvia. – Vol. 3: 1780–1890 / Ed. by Eduards Kļaviņš, with contributions by Eduards Kļaviņš, Elita Grosmane, Valdis Villerušs, Imants Lancmanis, Inese Sirica, Kristiāna Ābele, Daina Lāce and Silvija Grosa; transl. by Stella Pelše. – Riga: Institute of Art History of the Latvian Academy of Art; Art History Research Support Foundation, 2019. – Book 1. – 424 pp.; Book 2. – 392 pp. ISBN 9789934882418.

 

Journal

Mākslas Vēsture un Teorija / Galv. red. Elita Grosmane. – 2019. – Nr. 22. – 112 lpp. ISSN 1691-0869.

Mākslas Vēsture un Teorija / Galv. red. Elita Grosmane. – 2019. – Nr. 23. – 88 lpp. ISSN 1691-0869.

 

Conference abstracts

Viduslaiku arhitektūra un māksla Latvijā: 21. Borisa Vipera piemiņas lasījumi. Referātu kopsavilkumi / Sast. Elita Grosmane. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2019. – 36 lpp. ISBN 9789934882425.

The Migration of Artists and Architects in Central and Northern Europe. 1560–1900. International Conference. Riga, 26–28 September 2019. Abstracts / Ed. by Anna Ancāne. – Riga: Art Academy of Latvia Institute of Art History, 2019. – 36 pp. ISBN 9789934541421.

 

ARTICLES, BOOK CHAPTERS

Ancāne, Anna. Ekes konventa epitāfija laikmeta dekoratīvās tēlniecības kontekstā // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2019. – Nr. 22. – 6.–22. lpp. ISSN 1691-0869.

Ābele, Kristiāna. Mākslas dzīve. 1840–1890 // Latvijas mākslas vēsture. – 3. sēj.: 1780–1890. – 2. grām. – 15.–81. lpp. –– Tas pats angļu valodā: Artistic Life. 1840–1890 // Art History of Latvia. – Vol. 3: 1780–1890. – Book 2. – P. 15–81.

Ābele, Kristiāna. Heimatbilder und Heimatstimmen: Die Blaumanis-Zeit in der baltischen deutschsprachigen Kunstkritik // Rūdolfs Blaumanis (1863–1908): Lettische Moderne und deutschsprachige Literatur / Hg. von Rolf Füllmann, Antje Johanning-Radžienė, Benedikts Kalnačs, Heinrich Kaulen. – Bielefeld: Aisthesis, 2019. – S. 137–172. ISBN 9783849813659.

Grosmane, Elita. Mākslas dzīve un tās kultūrvēsturiskais konteksts. 1780–1840 // Latvijas mākslas vēsture. – 3. sēj.: 1780–1890. – 1. grām. – 43.–75. lpp. –– Tas pats angļu valodā: Artistic Life and its Cultural-Historical Context. 1780–1840 // Art History of Latvia. – Vol. 3: 1780–1890. – Book 1. – P. 43–75.

Grosmane, Elita. 12.–13. gs. bronzas bļodas ar gravējumiem // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2019. – Nr. 23. – 15.–25. lpp. ISSN 1691-0869.

Horsta, Karīna. Arhitekts un politika: Ernesta Štālberga dzīve un darbs // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2019. – Nr. 22. – 23.–39. lpp. ISSN 1691-0869.

Horsta, Karīna. The Palace of Health: The Influence of Manorial Architecture on Modernist Sanatoriums in Latvia, 1918–1940 // Modernism for the Future: An International Conference. Conference Proceedings. September 12–13, 2018, Kaunas, Lithuania / Ed. by Vaidas Petrulis. – Kaunas: Kaunas 2022, 2019. – P. 42–51. ISBN 9786099610900.

Kļaviņš, Eduards. Priekšvārds; Historiogrāfija; Vēsturiskais fons. 1780–1840; Vēsturiskais fons. 1840–1890; Pēcvārds // Latvijas mākslas vēsture. – 2019. – 3. sēj.: 1780–1890. – 1. grām. – 10.–11., 13.–37., 40.–41. lpp.; 2. grām. – 12.–13., 360. lpp. –– Tas pats angļu valodā: Foreword; Historiography; Historical Background. 1780–1840; Historical Background. 1840–1890; Afterword // Art History of Latvia. – 2019. – Vol. 3: 1780–1890. – Book 1. – P. 10–11, 13–37, 40–41; Book 2. – P. 12–13, 360.

Kļaviņš, Eduards. Tēlotāja māksla. 1780–1840 // Latvijas mākslas vēsture. – 2019. – 3. sēj.: 1780–1890. – 1. grām. – 77.–135. lpp. –– Tas pats angļu valodā: Fine Art. 1780–1840 // Art History of Latvia. – 2019. – Vol. 3: 1780–1890. – Book 1. – P. 77–135.

Kļaviņš, Eduards. Tēlotāja māksla. 1840–1890 // Latvijas mākslas vēsture. – 2019. – 3. sēj.: 1780–1890. – 2. grām. – 83.–149. lpp. –– Tas pats angļu valodā: Fine Art. 1840–1890 // Art History of Latvia. – 2019. – Vol. 3: 1780–1890. – Book 2. – P. 83–149.

Kļaviņš, Eduards. Latvijas simbolisms Eiropas mākslas kontekstā // Nacionālais romantisms un Baltijas simbolisms = National Romanticism and Baltic Symbolism = Le romantisme national et le symbolisme balte (= Muzeja raksti. – 7. laid.) / Sast. Gundega Cēbere. – Rīga: Latvijas Nacionālas mākslas muzejs, 2019. – 100.–115. lpp. ISBN 9789934538315.

Lāce, Daina. Arhitektūra. 1840–1890 // Latvijas mākslas vēsture. – 2019. – 3. sēj.: 1780–1890. – 2. grām. – 177.–289. lpp. –– Tas pats angļu valodā: Architecture. 1840–1890 // Art History of Latvia. – 2019. – Vol. 3: 1780–1890. – Book 2. – P. 177–289.

 

BOOK REVIEWS, RESEARCH LIFE REVIEWS

Ancāne, Anna. Māksla un migrācija jaunajos laikos: Problēmas un jaunākie pētījumi starptautiskā kontekstā: [konference “Mākslinieku un arhitektu migrācija Viduseiropā un Ziemeļeiropā. 1560–1900” Latvijas Mākslas akadēmijā // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2019. – Nr. 23. – 72.–74. lpp.

Ābele, Kristiāna. Multi-Volume Edition Art History of Latvia as a National Responsibility // Latvian Academy of Sciences Yearbook 2019. – Riga: Latvian Academy of Sciences, 2019. – P. 52–54. (http://www.lza.lv/images/stories/YearBook_2019.pdf).

 

Pelše, Stella. Valsts (re)konstrukcija un māksla: [konference “Valsts (re)konstrukcija un māksla Centrāleiropā un Austrumeiropā. 1918–2018" Karaļu pilī Varšavā 2018. gada 19.–21. novembrī] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2019. – Nr. 22. – 100.–103. lpp. ISSN 1691–0869.

Pelše, Stella. Robežjoslas personības ierāmēšana: Auziņa, Daina. Vladimirs Glušenkovs. – Rīga: Neputns, 2018 // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2019. – Nr. 22. – 105.–107. lpp. ISSN 1691–0869.

Pelše, Stella. Jauns mākslas virzienu apkopojums Rietumu kontekstā: Desmit epizodes 20. gadsimta otrās puses mākslā Latvijā = Ten Episodes in Art of the Second Half of the 20th Century in Latvia: rakstu krājums / Sast. un ievada aut. Elita Ansone. – [Rīga]: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2019 // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2019. – Nr. 23. – 77.–80. lpp. ISSN 1691–0869.

Pelše, Stella. Grāmata vēstule par neordināru trimdas personību: Valdis Āboliņš. Avangards, meilārts, jaunais kreisums un kultūras sakari aukstā kara laikā = Valdis Āboliņš. The avant-garde, mailart, the New Left and cultural relations during the Cold War / Sast. un red. Ieva Astahovska. –   [Rīga]: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, [2019] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2019. – Nr. 23. – 80.–82. lpp. ISSN 1691–0869.

 

EXHIBITION REVIEWS

Pelše, Stella. Maz emociju, daudz interpretāciju: Izstāde “Portrets Latvijā. 20. gadsimts. Sejas izteiksme” LNMM // Kultūras Diena un Izklaide. – 2019. – 3. janv. (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/izstades-_portrets-latvija.-20.-gadsimts.-sejas-izteiksme_-recenzija.-maz-emociju-daudz-interpretaciju-14211953).

Pelše, Stella. Pamatīgi būvēti vērojumi: Birutas Delles gleznu izstāde galerijā “Daugava” // Kultūras Diena un Izklaide. – 2019. – 31. janv. (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/gleznotajas-birutas-delles-izstades-recenzija.-pamatigi-buveti-verojumi-14213687).

Pelše, Stella. Sieviešu un ziedu seriāls: Helēnas Heinrihsones un Mišela Kasteņē darbu izstādes galerijā “Māksla XO” // Kultūras Diena un Izklaide. – 2019. – 7. marts (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/misela-kastene-un-helenas-heinrihsones-izstades-recenzija.-sieviesu-un-ziedu-serials-14215860).

Pelše, Stella. Nepiekāpīgā moderniste: Lidijas Auzas retrospekcija LNMM izstāžu zālē “Arsenāls” // Kultūras Diena un Izklaide. – 2019. – 4. apr. (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/lidijas-auzas-izstades-recenzija.-nepiekapiga-moderniste-14217450).

Pelše, Stella. Plūdinājumi un rakstītās gleznas: Klāva Lora un Marko Meetamma darbu izstādes galerijā “Māksla XO” // Kultūras Diena un Izklaide. – 2019. – 25. apr. (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/klava-lora-un-marko-meetamma-izstazu-recenzija.-pludinajumi-un-rakstitas-gleznas-14218644).

Pelše, Stella. Visu laiku ir brīnišķīgi: Daces Lielās gleznu izstāde galerijā “Daugava” // Kultūras Diena un Izklaide. – 2019. – 13. jūn. (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/daces-lielas-izstades-recenzija.-visu-laiku-ir-briniskigi-14221443).

Pelše, Stella. Latviešu ornamentālā reāliste: Hildas Vīkas darbu izstāde LNMM // Kultūras Diena un Izklaide. – 2019. – 11. jūl. (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/hildas-vikas-izstades-recenzija.-latviesu-ornamentala-realiste-14223112).

Pelše, Stella. Modernisma pacēluma priekšspēle: Izstāde “Latviešu mākslinieki Penzas Mākslas skolā” Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā // Kultūras Diena un Izklaide. – 2019. – 12. sept. (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/izstades-_latviesu-makslinieki-penzas-makslas-skola_-recenzija.-modernisma-paceluma-prieksspele-14226549).

Pelše, Stella. Es gribu pati būt kaut kas: Aleksandras Beļcovas darbu izstāde LNMM // Kultūras Diena un Izklaide. –  2019. – 28. nov. (https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/es-gribu-pati-but-kaut-kas-14231217).

 

ESSAYS

Ābele, Kristiāna. Vai viņa domā par nākotni?: Johana Valtera glezna “Zemnieku meitene” (ap 1904, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs) izstādē “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstīs” Tallinā, KUMU līdz 2019. gada 3. februārim // Rīgas Laiks. – 2019. – Nr. 1. – 73. lpp. (https://www.rigaslaiks.lv/zurnals/raksti/vai-vina-doma-par-nakotni-19667).

Ābele, Kristiāna. Pērlītes un atgriezumi: Nezināms autors. Meitenes portrets. 1904. vai 1907. gads.
“Mākslas vēstniecības” 38. interneta izsole. 2019. gada 12.–19. marts // Rīgas Laiks. – 2019. – Nr. 5. – 73. lpp. (https://www.rigaslaiks.lv/agora/ekphrasis/perlites-un-atgriezumi-19786).

Ābele, Kristiāna. Balta čūska: Oskars Kalliss. Klusums. 1917. Igaunijas Mākslas muzejs // Rīgas Laiks. – 2019. – Nr. 10. – 73. lpp. (https://www.rigaslaiks.lv/agora/ekphrasis/balta-cuska-19954).

 

EXHIBITION

Mājas koncerts: Johanam Valteram 150: Izstāde muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs”. 2019. gada 27. februāris – 19. maijs / Kuratore Kristiāna Ābele.

 

AUDIO AND VIDEO PUBLICATIONS

Johanam Valteram – 150 / Sagat. Inga Saksone, stāsta Kristiāna Ābele // Latvijas Radio 3. – Aktuāla intervija. – 2019. – 24. febr. (https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/diena-sakusies/johanam-valteram-150-studija-makslas-zinatniece-kristiana-abele.a115153/).

Johans Valters: Dokumentāla filma ciklā “Kas te tik laikmetīgs?” / Scenārija autors un režisors Pāvils Raudonis, redaktore Kristīne Zuzāne, stāsta Kristiāna Ābele, Diāna Barčevska, Marija Kaupere, Eduards Kļaviņš, Māra Lāce. – 2019. – 24. febr. (https://www.youtube.com/watch?v=gieziG5naFc&t=2s).

Mākslinieka Johana Valtera 150. gadadienā var iepazīt izstādi “Mājas koncerts” / Sagat. Laima Slava, stāsta Kristiāna Ābele // Latvijas Radio 1. – Kultūras Rondo. – 2019. – 14. marts (https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/makslinieka-johana-valtera-150.gadadiena-var-iepazit-izstadi-maj.a115794/).

Klasicisma un historisma periodi Latvijas mākslas vēstures 3. sējuma divās grāmatās / Sagat. Ingvilda Strautmane, Santa Lauga un Zigfrīds Muktupāvels, stāsta Eduards Kļaviņš, Kristiāna Ābele un Inese Sirica // Latvijas Radio 1. – Kultūras Rondo. – 2019. – 3. apr. (https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/klasicisma-un-historisma-periodi-latvijas-makslas-vestures-3.-se.a116400/).

Vilhelma Neimaņa grāmata “Baltijas gleznotāji un tēlnieki 19. gadsimtā” / Stāst Kristiāna Ābele // Mākslas lasītavas grāmatu stāsti. Latvijas Nacionālā bibliotēka. Pirmatskaņojums 2019. gada 31. augustā (https://dom.lndb.lv/data/obj/835176.html).

Paula Kampes veidotais “Vidzemes un Kurzemes būvmeistaru, būvamatnieku un būves izveidotāju leksikons. 1400–1850” / Stāsta Kristiāna Ābele // Mākslas lasītavas grāmatu stāsti. Latvijas Nacionālā bibliotēka. Pirmatskaņojums 2019. gada 31. augustā (https://dom.lndb.lv/data/obj/835178.html).

Mākslas darbu kolekcijas Latvijas muižās 19. gadsimtā un to veidotāji: Kristiānas Ābeles lekcija izstādes “Neredzamā bibliotēka” pasākumu programmā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 2019. gada 18. decembrī (audio: https://dom.lndb.lv/data/obj/835238.html).

© Art Academy of Latvia Institute of Art History 2023.
Settings saved
Privātuma iestatījumi

Šī mājaslapa izmanto sīkdatnes, kas palīdz uzlabot tās darbību un ievāc informāciju par apmeklējumu. Detalizētāka informācija pieejama mūsu privātuma politikā.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzziniet vairāk par sīkdatnēm šeit:

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close