Sorry, item "offcanvas-col1" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col2" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col3" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col4" does not exist.

Have any Questions? +01 123 444 555
EN

STELLA PELŠE

Stella Pelše

Position: senior researcher

Degree: Ph. D. in art history (Dr. art.)

Phone: mob. +371 20268311

E-mail: stella_pelse@hotmail.com / stella.pelse@lma.lv

Born on 19 June 1972 in Riga.

 

Working at the Institute of Art History since 1993. / Head of the Art History Research Support Foundation, Riga, Latvia. / Co-author and translator of the multi-volume publication “Art History of Latvia”. / Lecturer (“Post-World War II Eastern European Art”) and BA, MA and Ph. D. supervisor at the Art Academy of Latvia. / Expert in the history of art at the Latvian Council of Science.

Research interests: 20th century art and art theory in Latvia.

Other fields of activity: contemporary art criticism, translation of art history and theory texts.

Education: Janis Rozentāls Riga Art School (1983–1990), Art History Department of the Art Academy of Latvia (BA diss. “Changes of space conception in Western painting at the turn of the 20th century”, 1994; MA diss. “Latvian art theory in the period of classical modernism (1920–1925)”, 1996; Ph. D. diss. “History of Latvian art theory: Definitions of art in the context of the prevailing ideas of the time (1900–1940)”, 2004).

 

SELECTED PUBLICATIONS

Books and their parts

Tēlotāja māksla // Latvijas mākslas vēsture. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2016. – 5. sēj.: Klasiskā modernisma un tradicionālisma periods. 1915–1940 / Sast. Eduards Kļaviņš. – 119.–180., 197.–288., 311.–331. lpp.

Fine Art // Art History of Latvia. – Riga: Institute of Art History of the Latvian Academy of Art; Art History Research Support Foundation, 2016. – Vol. 5: Period of Classical Modernism and Traditionalism. 1915–1940 / Ed. by Eduards Kļaviņš. – P. 119–180, 197–288, 311–331.

Latviešu mākslas teorijas vēsture: Mākslas definīcijas valdošo laikmeta ideju kontekstā (1900–1940). Disertācija. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2007. – 195 lpp.

History of Latvian Art Theory: Definitions of Art in the Context of the Prevailing Ideas of the Time (1900–1940). Doctoral dissertation / English translation by the author. – Riga: Institute of Art History, Latvian Academy of Art, 2007. – 191 p. (= Dissertations of the Institute of Art History of the Art Academy of Latvia. – Vol. 1).

 

Summary of the Doctoral Dissertation

Latviešu mākslas teorijas vēsture: Mākslas definīcijas valdošo laikmeta ideju kontekstā (1900–1940). Promocijas darba kopsavilkums = History of Latvian Art Theory: Definitions of Art in the Context of the Prevailing Ideas of the Time (1900–1940). Summary of Doctoral Dissertation / Zin. vad. Eduards Kļaviņš. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2004. – 26 lpp. PDF

 

Selected Articles

Towards Humanism and Stylistic Diversity: The “Open System” of Socialist Realism in Latvian Artwriting of the Stagnation Era // Letonica. – 2023. – Nr. 51. – 158.–176. lpp. Open Access

Formālisma pieredze un perspektīvas vizuālās mākslas interpretācijās = The Experience and Perspectives of Formalism in Interpretations of Visual Art // Wunderkombināts II: Latvijas mākslas gadagrāmata 2023 / Red. Laura Brokāne, Elīna Ķempele. – Rīga: Wunder Kombinat, 2023. – 114.–127. lpp.

Delikātā glezniecības apšaubītāja Ieva Iltnere [Refined questioner of painting Ieva Iltnere] // Maigās svārstības / Sast. Sandra Krastiņa. – Rīga: Neputns, 2023. – 380.–407. lpp.

Local/Global Art at the Venice Biennale // State Construction and Art in East Central Europe, 1918–2018 (= Routledge Research in Art History) / Ed. by Agnieszka Chmielewska, Irena Kossowska, Marcin Lachowski. – New York and London: Routledge, 2022. – P. 209–217.

Construction and Constructive Art in Latvian Art Critic Uga Skulme’s Writings of the 1920s–30s // Sztuka Europy Wschodniej = The Art of Eastern Europe.  – Vol. 9: Art Education and Art Criticism in Central and Eastern Europe in the 20th and 21st Centuries. – Toruń: Tako, 2022. – P. 23–31.

Socreālisma klasiskā modeļa adaptācijas Latvijā pirmajā padomju varas gadā (1940–1941) [Adaptations of the classical model of Socialist Realism during the first Soviet year (1940–1941) in Latvia] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2021. – Nr. 25. – 55.–69. lpp. Summary: EN.

Neoromantiskā kopiespaida meklētājs: Mākslas kritiķis un publicists Jūlijs Madernieks = In Search of Neo-Romanticist Overall Impression: Art Critic and Publicist Jūlijs Madernieks // Madernieka stils = The Style of Madernieks / Ed. by Inese Baranovska, Rūta Rinka. – Rīga: LNMM DMDM, 2021. – P. 336–366. LV/EN.

No tautas dzīves apstākļiem līdz priekšmeta pamatraksturam: Ipolita Tēna ideju tiešās un netiešās atbalsis Latvijā [From the people’s conditions of life to the essential character of the object: Direct and indirect echoes of Hippolyte Taine’s ideas in Latvia] // Letonica. – 2020. – Nr. 41. – 30.–45. lpp. Summary: EN.

Formālists jaunu apvāršņu meklējumos [Formalist in search of new horizons] // Uga Skulme. Raksti. 1921–1940 / Sast. Astrīda Skulme, iev. aut. un zin. red. Stella Pelše. – Rīga: Neputns, 2020. – 19.–40. lpp.

The Artist’s Personality in Latvia’s Art-Historical Monographs since the Beginning of the Twenty-First Century // Kunstiteaduslikke Uurimusi = Studies on Art and Architecture. – 2018. – Vol. 27. – No. 1/3. – P. 281–287.

Latvijas vizuālās mākslas ieguldījums pasaules kultūrā // Latvija un latvieši / Sast. Jānis Stradiņš et al. – 1. sēj. – Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018. – 596.–626. lpp.

The Contribution of the Visual Arts of Latvia to World Culture // Latvia and Latvians / Ed. by Jānis Stradiņš et al. – Vol. 1. – Riga: Latvian Academy of Sciences, 2018. – P. 660–692.

Latvian National Art after 1934: Ideology, Practice and Evaluation // Kunstiteaduslikke Uurimusi = Studies on Art and Architecture. – 2017. – Vol. 26. – No. 1/2. – P. 49–72.

Mineviku paremik uuel tasandil. Kunstide süntees Läti kunstikirjutuses 1970 aastatel = The Best of the Past on a New Level: Synthesis of the Arts in Latvian Art Writing of the 1970s // Eesti Kunstimuuseumi Toimetised = Proceedings of the Art Museum of Estonia. – 2016. – Vol. 6 (11): Jagatud praktikad. Kunstiliikide põimumised sotsialistiku Ida-Euroopa kultuuris = Shared Practices: The Intertwinement of the Arts in the Culture of Socialist Eastern Europe / Ed. by Anu Allas. – Tallinn: Kumu, 2016. – P. 68–75 (EE), 76–92 (EN).

Proletāriskās mākslas aprises starpkaru posma Latvijas kreisajā periodikā [Reflection of the proletarian art in the left-wing periodicals of the interwar period] // Kultūras krustpunkti 8: Zinātnisko rakstu krājums. – Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija, 2015. – 169.–178. lpp. PDF.

The First World War and its Aftermath in Latvian Writing on Art // Art and Artistic Life during the Two World Wars (= Dailės istorijos studijos = Art History Studies. – Vol. 5) / Ed. by Laima Laučkaitė and Giedrė Jankevičiūtė. – Vilnius: Lithuanian Culture Research Institute, 2012. – P. 71–87.

Fakti un stāsti 20. gadsimta Latvijas mākslas vēsturē no starpkaru posma līdz laikmetīgajai mākslai [Facts and stories in the history of twentieth-century art of Latvia from the inter-war period to contemporary art] // Sasniegumi un neizzinātais Latvijas mākslas vēsturē: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta 10 gadu jubilejas konferences materiāli. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2012. – 39.–48. lpp. PDF.

Latvian art historians as critics and theoreticians: Art’s values and developments in the inter-war period // History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe / Ed. by Jerzy Malinowski; Society of Modern Art in Toruń and Department of History of Modern Art, Faculty of Fine Art, Nicolaus Copernicus University in Toruń. – Toruń: Tako, 2012. – Vol. 2. – P. 73–79.

Kreisais konceptuālisms vēlīnajā Padomju Latvijā: Ojāra Ābola raksti par mākslu = Leftist Conceptualism in Late Soviet Latvia: Ojārs Ābols’ Essays on Art // Atsedzot neredzamo pagātni = Recuperating the Invisible Past / Ed. by Ieva Astahovska. – Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs, 2012. – P. 126–137. LV/EN.

Kodres, Krista. Mickūnaitė, Giedrė. Pelše, Stella. Cultures of Interruptions. Art History in the Baltic States: Estonia, Latvia and Lithuania // Art History and Visual Studies in Europe: Transnational Discourses and National Frameworks / Ed. by Matthew Rampley, Thierry Lenain, Hubert Locher, Andrea Pinotti, Charlotte Schoell-Glass and Kitty Zijlmans (= Brill’s Studies in Intellectual History. – Vol. 212; Brill’s Studies on Art. Art History and Intellectual History. – Vol. 4). – Boston; Leiden: Brill, 2012. – P. 249–274.

Mākslinieka personības traktējums latviešu mākslas vēstures monogrāfijās: No pirmsākumiem līdz padomju ēras norietam [The artist’s personality in Latvian art-historical monographs from the beginnings to the late Soviet period] // Personība mākslas procesos: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Kristiāna Ābele. – Rīga: Neputns; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2012. – 85.–97. lpp. Summary: EN.

Eiropas konteksts latviešu mākslas interpretācijās 20. gadsimta gaitā [European context in interpretations of Latvian art throughout the 20th century] // Latvijas vizuālās mākslas Eiropas kontekstā: Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa sekcijas referāti / Sast. Elita Grosmane. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2011. – 56.–66. lpp.

From Surface to Illusion and Back: The Textural Qualities of Paintings in Latvian Thinking on Art = No virsmas līdz ilūzijai un atpakaļ: glezniecības faktūras kvalitātes latviešu mākslas interpretācijās // Art as Research: Acoustic Space. No. 9 = Māksla kā pētniecība: Akustiskā telpa. Nr. 9 / Ed. by Rasa Šmite, Kerstin Mey, Raitis Šmits. – Liepāja: MPLab; Rīga: RIXC, 2011. – 221.–226. lpp. (EN), 227.–232. lpp. (LV).

Ethnography, Neo-Classicism and International Context: Latvian Traditionalist Thinking on the Art of the 1930s // Reinterpreting the Past: Traditionalist Artistic Trends in Central and Eastern Europe of the 1920s and 1930s / Ed. by Irena Kossowska. – Warsaw: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences, 2010. – P. 89–104.

Creating the Discipline: Facts, Stories and Sources of Latvian Art History // Kunstiteaduslikke Uurimusi = Studies on Art and Architecture. – 2010. – Vol. 19. – No. 3–4: The Geographies of Art History in the Baltic Region. – P. 26–41.

Rietumu laikmetīgās mākslas darbu stilistiskās paralēles, iespaidi un citāti Latvijas mākslā 90. gados = The Stylistic Parallels, Impressions and Quotations of Western Contemporary Art in Latvian Art in the 1990s // Deviņdesmitie. Laikmetīgā māksla Latvijā = Nineties. Contemporary Art in Latvia / Ed. by Ieva Astahovska. – Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs, 2010. – P. 162–173. LV/EN.

Māksla, sabiedrība un tautiskums: Krīzes situāciju atbalsis Rietumu teorētiskajā domā [Art, society and nationalism: Echoes of crisis situations in Western theoretical thought] // Krīze un māksla: 17. Borisa Vipera piemiņas lasījumi. Referātu krājums / Sast. Elita Grosmane. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2009. – 38.–42. lpp.

Marksisma mantojums un mākslas interpretācijas: Starp estētisku vērtību un sociālu simptomu [The Marxist legacy and the interpretion of arts: Between aesthetic value and social symptom] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2009. – Nr. 12. – 38.–43. lpp. Summary: EN.

Mākslas kritika Padomju Latvijā: Dvēseļu inženierijas metamorfozes = Art Criticism in Soviet Latvia: Metamorphoses in the Engineering of Souls // Padomjzemes mitoloģija = Mythology of the Soviet Land (= Muzeja raksti 1) / Ed. by Elita Ansone. – Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2009. – P. 114.–131. LV/EN.

Mākslas un reliģijas attiecību aspekti latviešu autoru teorētiskajās atziņās 20. gs. pirmajā pusē [Relationship of art and religion in Latvian writing on art in the 1st half of the 20th century] // Sakrālā arhitektūra un māksla: Mantojums un interpretācijas. Rakstu krājums (=Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Kristīne Ogle. – Rīga: Neputns, 2008. – 155.–165. lpp. Summary: EN.

Formas un satura līdzsvarotājs [The balance of form and content] // Imants Vecozols / Sast. Anda Treija un Vita Birzaka. – Rīga: Galerija “Daugava”; Jumava, 2008. – 21.–29. lpp. (LV), 30.–33. lpp. (EN).

Muzeja tēma Rietumu mākslas vēsturnieku un teorētiķu tekstos 20.–21. gadsimta mijā = The Museum Theme in the Texts of Western Art Historians and Theoreticians at the Turn of the 21st Century // Mākslas muzeju vieta kultūras procesos: Vēsture un perspektīvas. Starptautiskā zinātniskā konference Latvijas Nacionālā mākslas muzeja simtgades programmas ietvaros 2005. gada 14.–15. septembrī / Sast. Ginta Gerharde-Upeniece. – Rīga: LNMM, 2008. – 92.–97. lpp. LV/EN.

Māksla un autoritārisms – teorētiskās simbiozes meti [Art and authoritarianism – an outline of a theoretical symbiosis] // Studija. – 2007. – Nr. 56 (oktobris–novembris). – 57.–59. lpp.

Pilsētas un lauku motīvi latviešu mākslas izvērtējumos starpkaru periodā [Urban and rural issues in Latvian thinking on art of the inter-war period] // Pilsēta. Laikmets. Vide: Rakstu krājums (=Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Rūta Kaminska. – Rīga: Neputns, 2007. – 189.–194. lpp. Summary: EN.

Pārliecības slazdā: Kristapa Eliasa ieguldījums latviešu mākslas vēsturē [Entrapped by conviction – Kristaps Eliass’ contribution to Latvian art history] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2006. – Nr. 6/7. – 71.–76. lpp. Summary: EN.

Mākslas interpretācija un autoritārisma konteksts: 1934. gada faktors [Interpretation of art in the context of authoritarianism – factor of the year 1934] // Māksla un politiskie konteksti: Rakstu krājums (=Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Daina Lāce. – Rīga: Neputns, 2006. – 127.–133. lpp. Summary: EN.

Dutch Old Masters, Latvian Art History and Soviet Ideology // Beyond Traditional Borders: Eight Centuries of Latvian-Dutch Relations. – Riga: Royal Netherlands Embassy; Zelta Grauds, 2006. – P. 213–214.

Ietekmju virzieni un avoti latviešu mākslas teorijas laukā (1900–1940) [Latvian art theory (1900–1940): routes and sources of influence] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2006. – Nr. 5. – 62.–64. lpp. Summary: EN.

Satura un formas attiecību traktējums latviešu mākslas teorijā 20. gs. pirmajā trešdaļā [Content and form in Latvian art theory in the first third of the 20th century] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2006. – Nr. 5. – 31.–35. lpp. Summary: EN.

Socialist “Literature and Art” – Art Criticism under Soviet Rule // The Baltic Countries under Occupation – Soviet and Nazi Rule 1939–1991 (= Acta Universitatis Stockholmiensis – Studia Baltica Stockholmiensia. – Vol. 23) / Ed. by Anu Mai Köll. – Stockholm, 2003. – P. 251–260.

Māksla neoavangarda ietekmju periodā: 1985–2000 [Latvian art in the period of neo-avant-garde influences: 1985–2000] // Latvijas mākslas vēsture / Aut. kol.: Laila Bremša, Aija Brasliņa, Dainis Bruģis, Stella Pelše, Inta Pujāte. – Rīga: Pētergailis, [2003]. – 417.–427. lpp. (LV), 473.–476. lpp. (EN).

Sociālistiskais reālisms laikrakstā “Literatūra un Māksla”: Padomju perioda mākslas kritikas teorētiskie pamati [Socialist Realism in the periodical “Literature and Art”: Theoretical basis of art criticism in the Soviet time] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2003. – Nr. 1. – 16.–23. lpp. Summary: EN.

Andreja Kurcija “Aktīvā māksla” [“Active Art” by Andrejs Kurcijs] // Latvijas māksla tuvplānos: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Kristiāna Ābele. – Rīga: Neputns, 2003. – 96.–104. lpp. Summary: EN.

Latviešu modernisma aizstāvības manifests [A manifesto in the defense of Latvian modernism] // Letonica. – 2003. – Nr. 9. – 163.–166. lpp.

Latviešu futūrists un tradīciju noliedzējs Niklāvs Strunke – jaunatklātās teorētisko uzskatu liecības [Latvian Futurist and anti-traditionalist Niklāvs Strunke – newly discovered theoretical statements] // Materiāli par latviešu un cittautu kultūru Latvijā / Sast. Inguna Daukste-Silasproģe. – Rīga: Zinātne, 2003. – 101.–109. lpp.

Essence vs. Appearance – Picture Space in the Modernist Theoretical Writings // Koht ja Paik. Place and Location II / Ed. by Virve Sarapik, Kadri Tüür, Mari Laanemets. – Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2002. – P. 168–182.

Art Subverting Globalization – Critical or Conservative? // Mare Articum: The Baltic Art Magazine. – 2002. – No. 1 (10). – P. 17–26.

Kristapa Eliasa teorētisko principu avoti [The sources of Kristaps Eliass’ theoretical thinking] // Latvijas mākslas un mākslas vēstures likteņgaitas (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Rūta Kaminska. – Rīga: Neputns, 2001. – 95.–100. lpp. Summary: EN.

Mākslas kritika Latvijā un stilistisko analoģiju mazapgūtās teritorijas [Art criticism in Latvia and unexplored areas of stylistic analogies] // Mākslas darbs un komentārs: Estētikas burtnīcas. Nr. 2. – [Rīga]: Latvijas Estētikas asociācija, 2001. – 55.–57. lpp.

Modernist and Anti-Modernist Theories of National Art in Latvia during the 1920s and 1930s // Centropa: A Journal of Central European Architecture and Related Arts. – Vol. 1. – No. 3. – September 2001. – P. 196–208.

Mūžīgā māksla – vai iespējama un nepieciešama? [Eternal art – possible and necessary?] // Studija. – 2001. – Nr. 20. – 66.–67. lpp.

Some Normative Aspects of Latvian Art Theory between the Wars – National Identity and European Stylistic Trends // Modernity and Identity: Art in 1918–1939 / Ed. by Jolita Mulevičiūtė. – Vilnius: Institute of Culture and Art, 2000. – P. 94–106.

Arveda Švābes raksti par mākslu [Arveds Švābe’s writings on art] // Letonica. – 2000. – Nr. 1 (5). – 124.–137. lpp.

Pasaules uztveres formu mainība Latvijas mākslas teorijā 20. gs. 20.–30. gados [Forms of artistic vision in Latvian art theory of the 1920s and 1930s] // Latvijas māksla starptautisko sakaru kontekstā (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. S. Grosa. – Rīga: Neputns, 2000. – 114.–119. lpp. Summary: EN.

 

Reports at conferences and public lectures: in Latvia (Riga), Belarus (Minsk), Croatia (Zagreb), Estonia (Tallinn), Lithuania (Kaunas, Vilnius), Poland (Warsaw, Toruń), Scotland (Edinburgh), Sweden (Stockholm, Umeå), USA (New York).

 

Research and study trips: Prague (2006), London (visiting scholar of the British Academy, 2005), Stockholm (visiting scholar of the Swedish Academy of Literature, History and Antiquity, 2002), Budapest (CEU Summer University program “From Art History to Visual Culture: Studying the Visual after the Cultural Turn”, 2002), Tallinn (Institute of Art History of the Estonian Academy of Art, visiting scholar of the Estonian Academy of Sciences, 2000), New York (Summer Institute of Visual and Cultural Studies, University of Rochester, USA, Getty Grant Programme, 1998).

 

Honours: Latvian Science Achievement 2016 for the volume 5 of the “Art History of Latvia” (together with Eduards Kļaviņš and other authors), Culture Award of the Year of the newspaper “Diena” for the dissertation (2007), Art Awards of the Artists’ Union of Latvia for the contribution to the history and theory of art (2003, 2001), Annual awards of the visual arts magazine “Studija” for the most outstanding contribution to the art theory and criticism (2001) and the best exhibition reviews (2000, 1999).

 

Languages: Latvian (native), English (excellent), Russian (fluent).

 

Supervised Ph. D. dissertation at the Art Academy of Latvia

Gundega Gailīte. "The History of Latvian Caricature Art and Its Role in the Development of National Identity (from the Beginnings to 1920)" (2022).

 

Latest updates: 2024/01.

© Art Academy of Latvia Institute of Art History 2024.
Settings saved
Privātuma iestatījumi

Šī mājaslapa izmanto sīkdatnes, kas palīdz uzlabot tās darbību un ievāc informāciju par apmeklējumu. Detalizētāka informācija pieejama mūsu privātuma politikā.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzziniet vairāk par sīkdatnēm šeit:

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close