Diemžēl lapa "offcanvas-col1" neeksistē.

Diemžēl lapa "offcanvas-col2" neeksistē.

Diemžēl lapa "offcanvas-col3" neeksistē.

Diemžēl lapa "offcanvas-col4" neeksistē.

Have any Questions? +01 123 444 555
LV

JĀNIS KALNAČS

Jānis Kalnačs

Amats: pētnieks

Zinātniskais grāds: mākslas zinātnes doktors (Dr. art.)

E-pasts: janis.kalnacs@va.lv

Dzimis 1956. gada 9. martā Rīgā.

 

MVI darbinieks kopš 2024. gada. / Pētnieks LU Latvijas vēstures institūta un Latvijas Mākslas akadēmijas zinātniskajā projektā “Etnogrāfs, sabiedrība, māksla: Etnoloģijas un mākslas simbioze un padomju koloniālisma diskurss Latvijā” (lzp-2023/1-0052). / Vidzemes Augstskolas profesors. / Latvijas Zinātnes padomes pilnvarots eksperts mākslas zinātnē. / Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors.

Zinātniskās intereses: Latvijas kultūras un mākslas vēsture (it īpaši 20. gs. 30.–50. gadi), neordināras personības, kultūras mantojuma zudumi, saglabāšana un aizsardzība, kultūras tūrisms.

Izglītība: Rīgas 4. vidusskola (1963–1974), Latvijas Valsts universitātes Latviešu valodas un literatūras fakultāte (diplomdarbs “Groteska kā pasaules izziņas un atspoguļošanas veids”, 1979), Latvijas Mākslas akadēmijas eksternāta maģistrantūra (maģistra grāds par monogrāfiju “…arī sapņu zīmētājs. Kārlis Padegs”, 1993) un doktorantūra (promocijas darbs “Mākslas dzīve nacistu okupētajā Latvijā: 1941–1945”, 2002).

 

NOZĪMĪGĀKĀS PUBLIKĀCIJAS

Grāmatas

Valmiermuiža. – Valmiera: Vidzemes Augstskolas HESPI (Sociālo un humanitāro pētījumu institūts) un Valmiermuižas kultūras biedrība, 2022. – 212 lpp.

Jēkabs Strazdiņš. ­– Rīga: Neputns, 2020. ­– 287 lpp.

Kokmuiža un tās alus darītava. – Kocēni: Kocēnu novada dome; Valmiera: Vidzemes Augstskola, 2018. – 146 lpp.

Rīgas dzīvokļu “likumīgā” izlaupīšana. 1944–1949. – Rīga: Neputns, 2017. – 462 lpp.

Kārlis Padegs. – Rīga: Neputns, 2014. – 112 lpp. (= Latvijas mākslas klasika).

Rīgas dendijs un autsaiders. Kārlis Padegs. – Rīga: Neputns, 2011. – 400 lpp.

Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Valmieras rajonā. – Rīga: Neputns, 2010. – 255 lpp.; tas pats angļu valodā: The Heritage of Religious Architecture and Art in Valmiera District. – Rīga: Neputns, 2010. – 255 pp.

Grundekjøn, Hege Boman. Kalnačs, Jānis. Latvia med Knut Hamsun og Kārlis Padegs. – Oslo: Hebo, 2009. – 192 s.

Tēlotājas mākslas dzīve nacistiskās Vācijas okupētajā Latvijā: 1941–1945. – Rīga: Neputns, 2005. – 304 lpp.

…arī sapņu zīmētājs. Kārlis Padegs. – Rīga: Liesma, 1993. – 143 lpp.

 

Nozīmīgākie sastādītie izdevumi, katalogi, ceļveži

Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca / Sast. un teksta aut. Jānis Kalnačs. – Valmiera: Valmieras novada pašvaldība: Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze, 2022. – 27 lpp. Tas pats angļu val.: Valmiera St Simon’s Church.

Rubenes draudze un baznīca. 1208–2008 / Teksta aut. un sast. Jānis Kalnačs. – Rubene: Rubenes evaņģēliski luteriskā draudze, 2008. – 40 lpp.

Valsts mākslas muzeja kolekcijas darbi Kuldīgas novada muzejā = Werke aus dem Staatlichen Kunstmuseum im Heimatmuseum Kuldīga (Goldingen) = Works from the State Museum of Art in the Kuldīga Region Museum / Teksta aut. un sast. Jānis Kalnačs. – [Kuldīga]: Kuldīgas novada muzejs, 2007. – 40 lpp.

Valmiera: Ceļvedis / Teksta aut. Jānis Kalnačs. – Rīga: Jumava, 2005. – 47 lpp.

Piebalgas mākslas muzeja kolekcija. Saglabājušies darbi: Katalogs / Teksta aut. un sast. Jānis Kalnačs. – [Zosēni]: Zosēnu pagasta padome, [2004]. – 17 lpp.

Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca: 1283–2003 / Teksta aut. Jānis Kalnačs. – Valmiera: Valmieras Sv. Sīmaņa ev. lut. draudze, 2003. – 22 lpp. Tas pats angļu val.: Valmiera St. Simon’s Church: 1283–2003.

Kārļa Padega darbu katalogs / Sast. Jānis Kalnačs. – Rīga: Sorosa fonds–Latvija, 1997. – 168 lpp.

Variācijas par Kārļa Padega tēmu / Sast. un ievada aut. Jānis Kalnačs. – Rīga: Jāņa sēta, 1996. – 191 lpp.

Čaks. Padegs. Rīga. 30. gadi / Sast. un ievada aut. Jānis Kalnačs. – Rīga: Liesma, 1985. – 124 lpp.

 

Raksti un grāmatu nodaļas (izlase)

LVU Filoloģijas fakultātes Mākslas zinātņu nodaļa (1944­–1951) // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2023. – Nr. 27. – 36.–51. lpp.

Destiny of the Private Art Collections in Post-war Soviet Latvia: Collections of Professor Pēteris Sniķers and Artist Jēkabs Strazdiņš // Akims ir sielai: Meno kolekcionavimo praktikas ir istoriniai kontekstai = For the Eyes and for the Soul: Private Art Collections in Lithuania. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2021. – P. 86–92.

Glītas trimdas grāmatas jeb latviešu Vācijas izdevumi (1945­–1950) // Grāmata Latvijai ārpus Latvijas / Zin. red. Viesturs Zanders. ­– Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2021. – 356.–389. lpp.

VAPP mākslas apgādniecības darbība (1940–1941) // Vēstures avoti Latvijas atmiņu institūcijās. Rakstu krājums (= Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātniskie raksti. – 7. (XXVII) laid.) / Atb. red. Jana Dreimane. – Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2021. – 219.–242. lpp.

Mākslinieks Ernests Veilands (1885. gada 12. jūlijs ­– 1963. gada 25. decembris) // Ernests Veilands. – Jelgava: Jelgavas muzejs, 2020. – 11.–45. lpp.

Jēkaba Strazdiņa un viņa mākslas kolekcijas liktenis Padomju Latvijā // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2019. – Nr. 22. – 59.–75. lpp.

“Bezsaimnieka grāmatas” (Grāmatu liktenis PSRS atkārtoti okupētajā Latvijā 1944.–1945. gadā) // Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam: Rakstu krājums (= Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātniskie raksti. – 4. (XXIV) laid.) / Galv. red. Andris Vilks. – Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019. – 349.–364. lpp.

Zudušie portreti. 20. gadsimta pirmā puse // Portrets Latvijā. 20. gadsimts. Sejas izteiksme / Sast. Ginta Gerharde-Upeniece. – Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs; Neputns, 2018. – 579.–607. lpp.; tas pats angļu valodā: The Lost Portraits. The First Half of the 20th Century // The Portrait in Latvia. 20th Century. Facial Expression / Ed. by Ginta Gerharde-Upeniece. – Riga: Latvian National Museum of Art; Neputns, 2018. – P. 579–607.

Kārlis Padegs’ Red Laugh: The High Song of Insanity // Constructing the Memory of War in Visual Culture since 1914: The Eye on War (= Routledge Research in Art and Politics. – Vol. 1) / Ed. by Ann Murray. – New York; Abingdon: Routledge, 2018. – P. 129–140.

Teodora Ūdera portreti Marburgā // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2016. – Nr. 19. – 63.–71. lpp.

Rīdzinieku iedzīves liktenis, PSRS atkārtoti okupējot Latviju // Rīga un rīdzinieki arhīva dokumentos (= Latvijas Valsts vēstures arhīva zinātniskie lasījumi. – 1. sēj.) / Galv. red. Valda Pētersone. – Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 2015. – 142.–177. lpp.

Mākslas darbu likteņi Rīgas dzīvokļu “likumīgajā” izlaupīšanā (1944–1948) // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2014. – Nr. 17. – 27.–35. lpp.

Artists in Latvia under the Nazi Occupation. War, Occupation, Power // Art and Artistic Life during the Two World Wars (= Dailės istorijos studijos = Art History Studies. – Vol. 5) / Ed. by Laima Laučkaitė and Giedrė Jankevičiūtė. – Vilnius: Lithuanian Culture Research Institute, 2012. – P. 301–318.

Zaudējumi un ieguvumi ceļā no autsaidera līdz kanonam // Personība mākslas procesos: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Kristiāna Ābele. ­– Rīga: Neputns; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2012. – 165.–177. lpp.

Laikmetīgais nacistiskās Vācijas okupētās Latvijas mākslā // Latvijas Nacionālais mākslas muzejs: Muzeja raksti 2 / Sast. Dace Lamberga. – Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2010. – 54.–58. lpp.

Sakrālā māksla nacistiskās Vācijas okupētajā Latvijā // Vidzeme, baznīca, sabiedrība laikmetu maiņā: Zinātnisko rakstu krājums / Zin. red. Gvido Straube. – Valmiera: Vidzemes Augstskola, 2009. – 133.–141. lpp.

“Latvijas izņēmums”: Nacistiskās Vācijas Otrajā pasaules karā evakuētās un ASV karaspēka PSRS 1945. gadā atdotās Latvijas arhīvu un muzeju vērtības // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2009. – Nr. 12. – 71.–85. lpp.: pielikums: Dokumenti par ASV armijas pārvaldībā nonākušajām un Padomju Armijai nodotajām Latvijas un Ukrainas kultūras vērtībām. – 80.–85. lpp.

Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma laikā dibinātie mākslas muzeji un vēstures muzeju mākslas nodaļas. To likteņi padomju un vācu okupāciju laikā // Latvijas Arhīvi. – 2008. – Nr. 4. – 76.–101. lpp.

Mērija Grīnberga Junior’s Journey with Latvian Museum and Archive Collections (October 1944 – February 1946) // Restitution of Confiscated Art Works – Wish or Reality. Documentation, identification and restitution of cultural property of the victims of the Worl War II. Proceedings of the international academic conference held in Liberec on 24–26 October, 2007. Documentation Centre for Property Transfers of the Cultural Assets of WWII Victims, Institute of Contemporary History, Czech Academy of Sciences. – Prague: Tilia Publishers, 2008. – P. 35–42.

Cesta Meriji Grinbergaové ml. se sbírkami lotyšských muzeí a archivů, říjen 1944–únor 1946 // Restituce zkonfiskovaných uměleckých predmetu. Přání nebo realita?: Dokumentace, identifikace a restituce kulturních statku obetí II. svetové války: Príspevky z mezinárodní vedecké konference v Liberci (24.–26. ríjna 2007) / Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války pri Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky; red. Mečislav Borák. – Praha: Tilia, 2008. – P. 35–43.

“Tā kā neesmu bibliotekāre”: Latvijas kultūras nosargātās vērtības un Mērijas Grīnbergas, jaunākās, mūžs // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2006. – Nr. 6/7. – 77.–89. lpp.; pielikums: Mērijas Grīnbergas, jaunākās, pārskats par muzeju kolekciju un arhīvu dokumentu pavadīšanu 1944.–1946. gadā. – 87.–89. lpp.

Ģederta Eliasa ievadi grāmatām “Franču jaunlaiku glezniecība” un “Latvijas PSR Mākslas akadēmijas 20 gadi”. Iespiesta teksta ietekme uz Mākslas akadēmijas pasniedzēja likteni, okupācijas varām mainoties // Māksla un politiskie konteksti / Sast. Daina Lāce. – Rīga: Neputns, 2006. – 134.–144. lpp.; pielikums: Eliass, Ģederts. Latvijas PSR Mākslas akadēmijas dibināšanas un 20 gadu darbības atcerei. – 145.–155. lpp.

Ne tikai 1905. gads. Padomju un nacistu okupācijas varu un to maiņu laikā iznīcinātie un zudušie mākslas darbi // Latvijas Vēsture. – 2005. – Nr. 4 (60). – 104.–112. lpp.

Some Aspects of Art in Latvia during the Nazi Occupation 1941–1945 // The Baltic Countries under Occupation: Soviet and Nazi Rule 1939–1991 (= Acta Universitatis Stockholmiensis, Studia Baltica Stockholmiensia. – Vol. 23) / Ed. by Anu Mai Köll. – Stockholm: Department of History, Stockholm University, 2003. – P. 129–140.

Piebalgas mākslas muzejs un tā kolekcijas liktenis // Latvijas mākslas tuvplānos: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Kristiāna Ābele. – Rīga: Neputns, 2003. – 128.–135. lpp.

Landscape as an Indicator of Art Life in Latvia During Period of Nazi Occupation // Koht ja Paik = Place and Location II / Ed. by Virve Sarapik, Kadri Tüür, Mari Laanemets. – Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2002. – P. 215–225.

Wall and Ceiling Paintings in the Churches of Latvia. Discoveries, Losses and Conservation // Conservation of Mural Paintings / Ed. by Ulf Lindborg. – Stockholm: National Heritage Board, 2001.

Kara ziņotāju darbība – viena no tiešākajām laikmeta izpausmēm nacistiskās Vācijas okupētās Latvijas mākslā // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa. – 2002. – Nr. 4–6. – 59.–65. lpp.

Nerealizētās ieceres: Latvijas tēlotājas mākslas dzīve nacistiskās Vācijas okupētajā Latvijā // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa. – 2000. – Nr. 5/6. – 73.–85. lpp.

Māksla Latvijā vācu okupācijas laikā: 1941–1945 // Doma–6: Rakstu krājums / Sast. Ilze Konstante. – Rīga: Doma, 2000. – 150.–159. lpp.

Mākslas saloni – viena no būtiskākajām nacistiskās Vācijas okupētās Latvijas mākslas dzīves iezīmēm // Letonica. – 2000. – Nr. 1 (5). – 97.–123. lpp.

Kauguru pagasta kultūras pieminekļi // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa. – 1999. – Nr. 1–3. – 21.–27. lpp.

Kārlis Padegs Margaritas Kovaļevskas nepublicētajās dienasgrāmatās / Jāņa Kalnača ievads un komentāri // Doma–4: Rakstu krājums / Sast. Zigurds Konstants. – Rīga: Doma, 1998. – 4. laid. – 59.–74. lpp.

Izstādes “Kārlis Padegs – dendijs un autsaiders” koncepcija un tās īstenošana // Doma–4: Rakstu krājums / Sast. Zigurds Konstants. – Rīga: Doma, 1998. – 4. laid. – 75.–83. lpp.

Wegbereiter der Groteske in der lettischen Kunst // Unerwartete Begegnung: Lettische Avantgarde 1910–1935: Der Beitrag Lettlands zur Kunst der europäischen Moderne / Hg. von der Neuen Gesellschaft für bildende Kunst anlässlich der Ausstellung in Berlin, 18. Sept. – 28. Okt. 1990. – Köln: Wienand, 1990. – S. 59–72.

Par Kārli Padegu (K. Padega groteskā māksla) // Karogs. – 1981. – Nr. 3. – 161.–164. lpp.

 

Izstādes: “Jēkabs Strazdiņš. Darbi un kolekcija” Cēsu izstāžu namā (2020–2021). / Kārļa Padega simtgadei veltītais izstāžu diptihs “Trauslais izaicinājums” un “Padegs un pilsoniskā madāma” Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (2011–2012). / “Piemirstā kolekcija. Valsts mākslas muzeja kolekcijas darbi Kuldīgas novada muzejā” Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (2007). / “Piebalgas mākslas muzeja kolekcija. Saglabājušies darbi” Valsts Mākslas muzejā (2004). / “Norvēģu literatūras (Knuta Hamsuna, Henrika Ibsena) motīvi Kārļa Padega mākslā” Valsts Mākslas muzejā (2001). / Kārļa Padega gleznu un zīmējumu izstāde “Rīgas dendijs un autsaiders” Adamsona-Erika muzejā Tallinā (2000–2001). / “Kārlis Padegs – dendijs un autsaiders” Valsts Mākslas muzejā (1997). / Edgara Krīgera gleznu un zīmējumu izstāde un Arnolda Straujas gleznu izstāde galerijā “Laipa” Valmierā (1996–1997). / Margaritas Kovaļevskas gleznu un zīmējumu izstādes Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa memoriālajā muzejā Rīgā un galerijā “Laipa” Valmierā (1993–1994).

 

Referāti konferencēs un publiskas lekcijas: Latvijā (Rīga, Jūrmala, Liepāja, Rubene, Rūjiena, Valmiera, Ventspils), Čehijā (Liberece), Horvātijā (Zagreba), Igaunijā (Tallina, Tartu), Īrijā (Korka), Kanādā (Toronto, Viktorija), Krievijā (Maskava, Sanktpēterburga), Lielbritānijā (Braitona), Lietuvā (Panevēža, Viļņa), Norvēģija (Hamaroja), Portugālē (Viana do Kaštelo), Somijā (Ālandu salas, Turku), Spānijā (Barselona), Vācijā (Marburga), Zviedrijā (Stokholma, Upsala, Visbija).

 

Balvas: Valmieras novada Goda pilsoņa nosaukums (2023), Latvijas Republikas Atzinības krusts (2021), Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta atzinības raksts Latvijas zinātnes 2017. gada nozīmīgāko sasniegumu konkursā par grāmatu “Rīgas dzīvokļu “likumīgā” izlaupīšana. 1944–1949” (2017), Latvijas Sabiedrisko mediju balva “Kilograms kultūras” nominācijā “Vizuālā māksla” par Kārļa Padega simtgadei veltītajām izstādēm “Trauslais izaicinājums” un “Padegs un pilsoniskā madāma” (2012), Laikraksta “Diena” gada balva kultūrā un Latvijas Zinātņu akadēmijas diploms “Latvijas zinātnes nozīmīgākais sasniegums 2011. gadā” par monogrāfiju “Rīgas dendijs un autsaiders. Kārlis Padegs” (2011), Laikraksta “Diena” gada balva kultūrā un Latvijas Kultūras fonda Spīdolas balva humanitārajās zinātnēs un par monogrāfiju “Tēlotājas mākslas dzīve nacistiskās Vācijas okupētajā Latvijā: 1941–1945” (2005), Kultūras mantojuma gada balva 2003 nominācijā “Kultūras mantojuma izpēte” par ieguldījumu bijušā Piebalgas muzeja vērtību izpētē un muzeja vēstures izzināšanā (2004), Zosēnu pagasta gada cilvēka (2003) un Gada valmierieša (2002) nosaukums, Latvijas Mākslinieku savienības atzinība par Kārļa Padega mākslas pētniecību (1997).

 

Valodu zināšanas: latviešu (dzimtā), angļu un krievu (ļoti labas), vācu (lasītprasme).

 

Informācija atjaunota: 2024/03.

© LMA Mākslas vēstures institūts 2024.
Privātuma iestatījumi

Šī mājaslapa izmanto sīkdatnes, kas palīdz uzlabot tās darbību un ievāc informāciju par apmeklējumu. Detalizētāka informācija pieejama mūsu privātuma politikā.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzziniet vairāk par sīkdatnēm šeit:

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close