Diemžēl lapa "offcanvas-col1" neeksistē.

Diemžēl lapa "offcanvas-col2" neeksistē.

Diemžēl lapa "offcanvas-col3" neeksistē.

Diemžēl lapa "offcanvas-col4" neeksistē.

Have any Questions? +01 123 444 555
LV

Notikumi 2010

Kopš 2010. gada beigām žurnāla “Mākslas Vēsture un Teorija” un MVI rakstu krājumu sērijas “Materiāli Latvijas mākslas vēsturei” izdevumu angļu kopsavilkumi tiek publicēti Centrāleiropas humanitāro zinātņu periodikas datubāzē CEJHS (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, sk.: http://cejsh.icm.edu.pl), kas ir Polijas, Čehijas, Slovākijas un Ungārijas zinātņu akadēmiju kopīgs veidojums ar centru Poznaņā. MVI materiālus resursam sagatavo Stella Pelše.

2010. gada beigās Polijas Zinātņu akadēmijas Mākslas institūts Varšavā izdod Irēnas Kosovskas (Irena Kossowska) sastādīto rakstu krājumu “Pārvērtējot vēsturi: Tradicionālisma tendences Centrāleiropas un Austrumeiropas mākslā 20. gs. 20. un 30. gados” (Reinterpreting the Past: Traditionalist Artistic Trends in Central and Eastern Europe of the 1920s and 1930s), kurā apkopoti tāda paša nosaukuma starptautiskas konferences (Varšava un Krakova, 2006) materiāli, ieskaitot Stellas Pelšes rakstu “Etnogrāfija, neoklasicisms un starptautiskais konteksts: Tradicionālisms latviešu mākslas interpretācijās 20. gs. 30. gados” (Ethnography, Neo-Classicism and International Context: Latvian Traditionalist Thinking on the Art of the 1930s, 89.–104. lpp.) un Eduarda Kļaviņa rakstu “Starp angažētiem publiskiem pieminekļiem un intīmo formālismu: Latvijas neoreālisms 20. gs. 20.–30. gados” (Between Engaged Public Monuments and Intimate Formalism: Latvian Neorealism in the 1920s and 1930s, 267.–278. lpp.).

2010. gada 18. decembrī Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī notiek Elitas Grosmanes sastādītā izdevuma “Senā Jelgava” (Rīga: Neputns, 2010, 336 lpp.) atvēršanas pasākums. Ar 359 attēliem ilustrētajā sējumā apkopoti raksti “Dažas pārdomas par Jelgavas kultūrvēsturi” (Pēters Versters (Peter Wörster), Mārburga pie Lānas), “Jelgavas pilsētas lauku novads: robežas un iekļaušana pilsētas administratīvajās robežās” (Margarita Barzdeviča, LU Latvijas vēstures institūts), “Jelgavas pilsētbūvnieciskā struktūra: pacēlumi un kritumi” (Elita Grosmane), “Jaunatklājumi par veco pili un Jelgavas panorāma ap 1700. gadu” (Imants Lancmanis, Rundāles pils muzejs), “Augi un puķes Jelgavā jauno laiku sākumā” (Almūta Būsa (Almut Bues), Vācijas vēstures institūts, Varšava), “Jelgavas mākslinieki un glezniecība 17.–18. gadsimtā” (Ieva Lancmane, 1943–2004), “Johana Heinces un Tobiasa Heinca jautājums: izcelsme un darbība Latvijā 17. gadsimta pirmajā pusē” (Elita Grosmane), “Jelgavas Sv. Jura baznīca” (Kristīne Ogle, LMA Mākslas zinātnes katedra), “Pēdējā Rastrelli celtne” (Valda Vilīte), “Klasicisms Jelgavas arhitektūrā” (Imants Lancmanis, Rundāles pils muzejs), “Jūliuss Dērings Jelgavā” (Edvarda Šmite, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs), “Arhitekts Kārlis Eduards Strandmanis Jelgavā, Latvijā un Lietuvā” (Jānis Zilgalvis, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija), ““Zaļā vārna” (1925–1940). Starp Rīgu un Jelgavu” (Aija Brasliņa, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs) un “Mākslas dzīve un mākslinieki Jelgavā divu okupāciju laikā. 1940–1944” (Guntis Švītiņš, Latvijas Valsts arhīvs), kā arī Kristiana Bornmaņa (Christian Bornmann, 1639–1714) poēma “Slavinājums Jelgavai” Valda Bisenieka atdzejojumā ar Ināras Klekeres (Latvijas Nacionālā bibliotēka) komentāriem.2010. gada 17. decembrī Elita Grosmane LMA sniedz multimediju diska “Rīgas Doms. Arhitektūras un mākslas vērtības” sākotnējā varianta prezentāciju. Disks top valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)” ietvaros sadarbībā ar mediju māksliniekiem Ivo Simsonu un Kristapu Raitu.

2010. gada 16. decembrī Daina Lāce Latvijas Mākslas akadēmijā aizstāvēja promocijas darbu „Rīgas pilsētas arhitekts un pilsētas būvmeistars Johans Daniels Felsko (1813–1902)”. Pētījuma kopsavilkums pieejams: http://lma.lv/downloads/LACE_Felsko_Kopsav_latv-eng_04-10-2010.pdf2010. gada 9. decembrī Anna Ancāne Latvijas Mākslas akadēmijā aizstāvēja promocijas darbu „Rīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība 17. gs. otrajā pusē” un ieguva doktora zinātnisko grādu. Pētījuma kopsavilkums pieejams: http://lma.lv/downloads/Kopsavilkums.pdf2010. gada 14.-15. oktobrī Elita Grosmane piedalās starptautiskā konferencē „Mākslas vēstures robežzīmes" (The Landmarks of Art History) Kauņā (Lietuva), kas ir otrs mākslas vēstures lekcijas divsimtgadei veltītais pasākums. Tiks nolasīts referāts „Mākslas vēstures attīstība Latvijā. Problēmas un risinājumi" (The Developments of Art History in Latvia. Problems and Solutions); Elita Grosmane ir arī konferences zinātniskās komitejas locekle. 

2010. gada 14.-16. septembrī Stella Pelše piedalās starptautiskā konferencē „Mākslas vēstures vēsture Centrāleiropā, Austrumeiropā un Dienvidaustrumeiropā" (The History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe) Toruņā (Polija), kas veltīta 200 gadu jubilejai kopš pirmās mākslas vēstures lekcijas Viļņas Universitātē. Tiks nolasīts referāts „Latviešu mākslas vēsturnieki - kritiķi un teorētiķi: Mākslas vērtības un attīstība starpkaru periodā" (Latvian Art Historians as Critics and Theoreticians: Art's Values and Developments in the Inter-War Period).

2010. gada 15.-20. jūnijā Stella Pelše piedalās 6. Starptautiskajā zinātnes, literatūras un mākslas biedrības Eiropas konferencē (The 6th European Meeting of the Society for Literature, Science and the Arts) Rīgā ar referātu „No virsmas līdz ilūzijai un atpakaļ: Gleznas faktūras kvalitātes latviešu refleksijās par mākslu" (From Surface to Illusion and Back: Painting's Textural Qualities in Latvian Thinking on Art).

2010. gada 14.-15. maijā Stella Pelše piedalās starptautiskā seminārā „Domas par Austrumeiropas un Centrāleiropas mākslas vēsturi" (Thinking Art History in East-Central Europe) Tallinā (Igaunija), ar priekšlasījumu „Atpakaļ pie normalitātes vai tālāk: Mākslas teorijas Latvijā" (Back to Normality or Beyond: Theories of Art in Latvia) uzstājoties semināra apakšsekcijā „Teoriju migrācija" (Migration of Theories). Seminārs ir pirmais pasākums pētniecības programmā "Stāsti attīstībā: Mākslas vēstures Austrumeiropā un Centrāleiropā pēc 1989. gada (Unfolding Narratives: Art Histories in East-Central Europe after 1989), ko kopīgi organizēja Stērlinga un Fransīnas Klarku Mākslas institūts (Sterling and Francine Clark Art Institute) un Igaunijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts ar Endrjū V. Melouna fonda (Andrew W. Mellon Foundation) finansiālu atbalstu.

2010. gada 22. aprīlī Stella Pelše piedalās paneļdiskusijā pēc Oslo Universitātes pētnieces Inas Blūmas (Ina Blom) lekcijas „Par stila vietu: Jauns skatījums uz mākslas un socialitātes attiecībām" (Style as Site: A Redefinition of the Art and Sociality Question), kas notika Rīgā Laikmetīgās mākslas centra Izglītības programmas ietvaros.

2010. gada 25.-28. martā Elita Grosmane piedalās Eiropas baroka kultūras mantojuma tīkla (European Network for Baroque Cultural Heritage - ENBaCH) projekta "Itālijas un Nīderlandes mākslas izplatīšanās Baltijas jūras reģionā 17.-18. gadsimtā" (The Reception of Italian and Netherlandish Art in the Baltic Area in the Seventeenth and Eighteenth Centuries) darba grupas seminārā Ārensburgā pie Hamburgas.

2010. gada 21.-28. martā norisinās Annas Ancānes studiju brauciens uz Amsterdamu, Utrehtu un Leideni, kur viņa pēta disertācijai "Rīgas arhitektūras ainava 17. gs. otrajā pusē-18. gs. sākumā: Ietekmes un sasniegumi" nepieciešamus materiālus un konsultējas ar Utrehtas Universitātes arhitektūras vēstures profesoru Konrādu Otenheimu (Konrad Ottenheym). Ceļojumu nodrošina Eiropas Sociālā fonda mērķstipendija promocijas darba pabeigšanai.

2010. gada 5. martā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja 237. jubilejas pasākumā Elita Grosmane sniedz priekšlasījumu "Svētā Kristapa ikonogrāfija un Lielais Kristaps Rīgā". Plašāk par šo tēmu lasiet viņas rakstā, kas iekļauts muzeja jaunajā izdevumā "Rīgas Lielais Kristaps: Veltījums Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja 237. gadskārtai".

2010. gada 3. martā Kristiāna Ābele par monogrāfiju "Johans Valters" saņem laikraksta "Diena" 2009. gada balvu kultūrā.2010. gada 20. janvārī Stella Pelše uzstājas diskusijā "Laikmetīgā māksla kā ceļojums nezināmajā" par tēmu „Swedbankas mākslas balvas nominantu izstāde - spilgts notikums Rīgas laikmetīgās mākslas ainā", kas notiek Rīgas mākslas telpas pasākumu cikla "Sarunas ar māksliniekiem" ietvaros.

2009. gada nogalē Kultūras, filozofijas un mākslas institūts Viļņā izdod rakstu krājumu "Tridentas ekumēniskais koncils (1545-1563) un Lietuvas kultūra. Koncila ideju uzņemšana un izplatīšanās Viduseiropas Austrumu daļā" (Tridento visuotinio bažnyčios susirinkimo (1545-1563) įtaka Lietuvos kultūrai. Susirinkimo idėjų suvokimas ir sklaida Vidurio Europos rytuose), kurā iekļauts Rūtas Kaminskas pētījums "Krāslavas Sv. Ludviga baznīcas būvvēsture reģiona vēstures un mākslas kontekstā" (Construction History of Krāslava St. Louis Church in the Historical and Artistic Context of the Region).

© LMA Mākslas vēstures institūts 2024.
Privātuma iestatījumi

Šī mājaslapa izmanto sīkdatnes, kas palīdz uzlabot tās darbību un ievāc informāciju par apmeklējumu. Detalizētāka informācija pieejama mūsu privātuma politikā.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzziniet vairāk par sīkdatnēm šeit:

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close