Diemžēl lapa "offcanvas-col1" neeksistē.

Diemžēl lapa "offcanvas-col2" neeksistē.

Diemžēl lapa "offcanvas-col3" neeksistē.

Diemžēl lapa "offcanvas-col4" neeksistē.

Have any Questions? +01 123 444 555
LV

Publikāciju saraksti

2023

MVI un LMA izdevumi

Monogrāfija

Strupule, Vija. Dekoratīvā glezniecība Rīgas interjeros: 16. gadsimts – 18. gadsimta trešais ceturksnis. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2023. – 408 lpp. (= Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta disertācijas. – 7. sēj.). Kopsavilkumi: EN, DE. ISBN 9789934882449. Plašāk sk.: https://lma-mvi.lv/lv/izdevumi/disertacijas/izdevums/vii-dekorativa-gleznieciba-rigas-interjeros-16-gadsimts-18-gadsimta-tresais-ceturksnis

 

Žurnāls

Mākslas Vēsture un Teorija / Galv. red. Elita Grosmane. – 2023. – Nr. 27. – 104 lpp. ISSN 1691-0869. Plašāk sk.: https://lma-mvi.lv/lv/izdevumi/makslas-vesture-un-teorija/izdevums/2023-27

 

Promocijas darba kopsavilkums

Horsta, Karīna. Arhitekts Ernests Štālbergs (1883–1958). Promocijas darba kopsavilkums / Zin. vad. Eduards Kļaviņš. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmija, 2023. – 80 lpp. ISBN 9789934630026. PDF: https://www.lma.lv/uploads/news/3923/files/horsta-kopsavilkums-lv.pdf

Horsta, Karīna. Architect Ernests Štālbergs (1883–1958). Doctoral Thesis Summary / Scientific supervisor Eduards Kļaviņš, translated by Stella Pelše. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmija, 2023. – 83 p. ISBN 9789934630057. PDF: https://www.lma.lv/uploads/news/3923/files/horsta-kopsavilkums-eng.pdf

 

AIZSTĀVĒTIE PROMOCIJAS UN MAĢISTRA DARBI

Promocijas darbs

Horsta, Karīna. Arhitekts Ernests Štālbergs (1883–1958): Promocijas darbs zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai nozarē “Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra”. Apakšnozare: Vizuālo mākslu vēsture un teorija / Zin. vad. Eduards Kļaviņš. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmija, 2023. – 1. sēj. – 325 lpp.; 2. sēj.: Pielikumi. – 250 lpp. PDF: https://www.lma.lv/uploads/news/3923/files/horsta-promocijas-darbs-majaslapai.pdf (1. sēj.); https://www.lma.lv/uploads/news/3923/files/horsta-promocijas-darbs-pielikums-majaslapai.pdf (2. sēj.). Aizstāvēts 12.07.2023.

 

Maģistra darbs

Stoma, Liberta. Rīgas pilsētbūvniecības, celtņu arhitektonikas un dekora interpretācija Heinriha Tūma Rīgas 1612. gada panorāmā: Maģistra darbs akadēmiskās maģistra programmas “Māksla” Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē / Zin. vad. Elita Grosmane. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmija, 2023. – 116 lpp. Aizstāvēts 8.06.2023.

 

LIELIE RAKSTI, GRĀMATU NODAĻAS

Horsta, Karīna. Just "A Follower with no Visible Characteristics"? Examples of Ernests Štālbergs’ Modernism in the Context of Western Architecture // Culture Crossroads. – 2023. – Vol. 23. – P. 190–201. ISSN 2500-9974. SCOPUS. Brīvpieeja: https://culturecrossroads.lv/index.php/cc/article/view/385 / DOI: https://doi.org/10.55877/cc.vol23.385

Kāle, Sniedze. Padomju Krievijas Latviešu kreisās mākslas frontes liktenis – sliktenis // Letonica. – 2023. – Nr. 50. – 60.–90. lpp. ISSN 1407-3110. SCOPUS. Brīvpieeja: https://lulfmi.lv/files/letonica/50/Letonica_50_04_Kale.pdf / DOI: https://doi.org/10.35539/LTNC.2023.0050.04

Kāle, Sniedze. Paisumi un bēgumi Padomju Krievijas latviešu mākslas dzīvē saskarsmē ar Rīgas mākslinieku grupu // Muzeja raksti. – Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2023. – 8. laid.: Rīgas mākslinieku grupa 100 / Sast. Natālija Jevsejeva. – 153.–170. lpp. ISBN 9789934538483.

Kāle, Sniedze. Divdesmit pieci neiespējami atkārtojumi: [Edgars Vērpe] // Maigās svārstības / Sast. Sandra Krastiņa. – Rīga: Neputns, 2023. – 500.–509. lpp. ISBN 9789934601767.

Lāce, Daina. Rubena, Linda. Latviešu Vispārējo dziesmu un deju svētku tautastērpu skates (1931–2018/23) kā Tautas daiļamata meistaru tradīciju un pēctecības prakse // Amats. Māksla. Mēs / Sast. Inese Sirica, Linda Rubena. – Rīga: Latvijas Nacionālais kultūras centrs; Latvijas Mākslas akadēmija, 2023. – 21.–46. lpp. ISBN 9789934528507.

Pelše, Stella. Towards Humanism and Stylistic Diversity: The “Open System” of Socialist Realism in Latvian Artwriting of the Stagnation Era // Letonica. – 2023. – Nr. 51. – 158.–176. lpp. ISSN 1407-3110. SCOPUS. Brīvpieeja: https://lulfmi.lv/files/letonica/51/Letonica51_10_Pelse.pdf / DOI: https://doi.org/10.35539/LTNC.2023.0051.10

Pelše, Stella. Formālisma pieredze un perspektīvas vizuālās mākslas interpretācijās = The Experience and Perspectives of Formalism in Interpretations of Visual Art // Wunderkombināts II: Latvijas mākslas gadagrāmata 2023 / Red. Laura Brokāne, Elīna Ķempele. – Rīga: Wunder Kombinat, 2023. – 114.–127. lpp. ISBN 9789934914614.

Pelše, Stella. Delikātā glezniecības apšaubītāja Ieva Iltnere // Maigās svārstības / Sast. Sandra Krastiņa. – Rīga: Neputns, 2023. – 380.–407. lpp. ISBN 9789934601767.

 

ZINĀTNES DZĪVES UN JAUNATKLĀJUMU APSKATI

Ābele, Kristiāna. Šķirsta šķērsgriezums: Izstādes “Latvijas kolekcija” vēsturiskais kodols Malmes Mākslas muzejā // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2023. – Nr. 27. – 82.–86. lpp. ISSN 1691-0869. SCOPUS.

Strupule, Vija. Pastarā tiesa Rubenes luterāņu baznīcā // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2023. – Nr. 27. – 80.–81. lpp. ISSN 1691-0869. SCOPUS.

 

POPULĀRZINĀTNISKS RAKSTS

Lāce, Daina. Das Gebäude der Rigaer Börse. Die Baugeschichte im Europäischen Kontext // Domus Rigensis Info-Brief. – 2023. – Nr. 4. – S. 7–13.

 

GRĀMATU RECENZIJAS

Ābele, Kristiāna. Kolekcionēšanas sociālās vēstures kaleidoskops: Bankovskis, Pēteris. Palimpsests. Ieskats kolekcionārisma vēsturē Latvijā. Rīga: Neputns, 2020 // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2023. – Nr. 27. – 92.–94. lpp. ISSN 1691-0869.

Pelše, Stella. Kopsakarību meklējumi nejaušību kolāžā: Wunderkombināts I. Latvijas mākslas gadagrāmata 2022 // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2023. – Nr. 27. – 95.–97. lpp. ISSN 1691-0869.

 

IZSTĀŽU RECENZIJAS

Pelše, Stella. Pretošanās un uzdrīkstēšanās spēks: Ekspozīcija “Mūra nojaukšana. Latvijas māksla. 1985–1991” Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2023. – Nr. 27. – 74.–79. lpp. ISSN 1691-0869. SCOPUS.

Pelše, Stella. Glezna teksts, glezna džezs: [Kristaps Zariņš. Izstāde “Četras gleznas” galerijā “Māksla XO”] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2023. – 26. janv. – 16.–17. lpp. ISSN 2255-906X. Tiešsaistē: https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/glezna-teksts-glezna-dzezs.-kristapa-zarina-izstades-_cetras-gleznas_-recenzija-14293793 (publ. 29.01.2023.).

Pelše, Stella.  Ukraiņu van Gogs nonkonformists: [Ivans Marčuks. Gleznu izstāde “Pārtrauktais pavediens” Mākslas muzejā “Rīgas Birža”] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2023. – 16. febr. – 11. lpp. ISSN 2255-906X. Tiešsaistē: https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/ukrainu-van-gogs-nonkonformists.-muzeja-_rigas-birza_-eksponeti-ivana-marcuka-darbi-14295085 (publ. 21.02.2023.).

Pelše, Stella. Spontāni situatīvas asociācijas: [Amanda Ziemele. Izstāde “Saule ar zobiem” Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2023. – 2. marts. – 16. lpp. ISSN 2255-906X. Tiešsaistē: https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/spontani-situativas-asociacijas.-amandas-ziemeles-izstades-_saule-ar-zobiem_-recenzija-14295829 (publ. 7.03.2023.).

Pelše, Stella. Mazformāta performance: [Izstāde “Liela māksla mazā formātā” galerijā “Daugava”] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2023. – 23. marts. – 16.–17. lpp. ISSN 2255-906X. Tiešsaistē: https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/mazformata-performance.-izstades-_liela-maksla-maza-formata_-recenzija-14296853 (publ. 28.03.2023.).

Pelše, Stella. Nianšu meistara dekonstrukcija: [Imants Vecozols. Izstāde “Gaismas laušana” Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2023. – 13. apr. – 16.–17. lpp. ISSN 2255-906X. Tiešsaistē: https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/niansu-meistara-dekonstrukcija.-imanta-vecozola-izstades-_gaismas-lausana_-recenzija-14297877 (publ. 18.04.2023.).

Pelše, Stella. Teksti linogriezumā: [Hanele Zane Putniņa. Izstāde “Eksponāts pēc apraksta” Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2023. – 15. jūn. – 18.–19. lpp. ISSN 2255-906X. Tiešsaistē: https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/teksti-linogriezuma.-haneles-zanes-putninas-izstades-_eksponats-pec-apraksta_-recenzija-14301014 (publ. 19.06.2023.).

Pelše, Stella. Stila noturība plus jaunievedumi: [Ģirts Muižnieks. Izstāde “Jūrmala” galerijā “Māksla XO”; Aija Zariņa. Izstāde “Saule. Gaisma. Vējš” galerijā “Alma”] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2023. – 6. jūl. – 14.–15. lpp. ISSN 2255-906X. Tiešsaistē: https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/stila-noturiba-plus-jaunievedumi.-girta-muiznieka-un-aijas-zarinas-jaunako-izstazu-recenzija-14301823 (publ. 6.07.2023.).

Pelše, Stella. Ievelkot līdzpārdzīvojumā: [Dace Lielā. Izstāde “Gleznas” galerijā “Daugava”] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2023. – 20. jūl. – 14.–15. lpp. ISSN 2255-906X. Tiešsaistē: https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/ievelkot-lidzpardzivojuma.-daces-lielas-izstades-_gleznas_-recenzija-14302558 (publ. 23.07.2023.).

Pelše, Stella. Klejo telpā, zvani darbiem: [Cēsu Mākslas festivāla izstādes] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2023. – 3. aug. – 18.–19. lpp. ISSN 2255-906X. Tiešsaistē: https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/klejo-telpa-zvani-darbiem.-cesu-makslas-festivala-izstazu-recenzija-14303035 (publ. 6.08.2023.).

Pelše, Stella. Simbolu un abstrakcijas epizodes: [Izstādes “Ilmārs Blumbergs. Kalpotājs” un  “Tatjana Krivenkova. Gleznas” galerijā “Māksla XO”] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2023. – 17. aug. – 14.–15. lpp. ISSN 2255-906X. Tiešsaistē: https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/simbolu-un-abstrakcijas-epizodes.-ilmara-blumberga-un-tatjanas-krivenkovas-izstazu-recenzija-14303949 (publ. 20.08.2023.).

Pelše, Stella. Horizonts velk uz mājām: [Vija Zariņa. Izstāde “Ainavas kods” galerijā “Daugava”] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2023. – 30. nov. – 12. lpp. ISSN 2255-906X. Tiešsaistē: https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/horizonts-velk-uz-majam.-gleznotajas-vijas-zarinas-izstades-recenzija-14309405 (publ. 2.12.2023.).

Pelše, Stella. Estēts un sevis meklētājs: [Izstāde "Esmu tagad noņēmies dzīvot mākslai." Jāzeps Grosvalds. 1891–1920” Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2023. – 14. dec. – 10.–11. lpp. ISSN 2255-906X. Tiešsaiste: https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/estets-un-sevis-mekletajs.-jazepa-grosvalda-izstades-recenzija-14310239 (publ. 19.12.2023.).

 

ENCIKLOPĒDIJU ŠĶIRKĻI

Ancāne, Anna. Riga, Lettisches Nationales Opern- und Balletthaus = Rīga, Latvijas Nacionālā opera un balets // DEHIO OME. Kunstdenkmäler in Ostmitteleuropa. Brīvpieeja: https://ome.dehio.org/de/bauwerk/riga-lettisches-nationales-opern-und-balletthaus (publ. 27.06.2023.).

Ancāne, Anna. Riga, das Eckesche Witwenstift = Rīga, Ekes konvents // DEHIO OME. Kunstdenkmäler in Ostmitteleuropa. Brīvpieeja: https://ome.dehio.org/de/bauwerk/riga-das-eckesche-witwenstift (publ. 1.09.2023.).

Ancāne, Anna. Appricken, Ev. Kirche = Apriķi, evaņģēliski luteriskā baznīca // DEHIO OME. Kunstdenkmäler in Ostmitteleuropa. Brīvpieeja: https://ome.dehio.org/de/bauwerk/appricken-ev-kirche (publ. 4.09.2023.).

Ancāne, Anna. Lemsal, Ev. Kirche St. Johannis = Limbaži, Sv. Jāņa ev. lut. baznīca // DEHIO OME. Kunstdenkmäler in Ostmitteleuropa. Brīvpieeja: https://ome.dehio.org/de/bauwerk/lemsal-ev-kirche-st-johannis (publ. 20.11.2023.).

Lāce, Daina. Riga, alte ev. Kirche St. Gertrud = Rīga, vecā Svētās Ģertrūdes ev.-lut. baznīca // DEHIO OME. Kunstdenkmäler in Ostmitteleuropa. Brīvpieeja: https://ome.dehio.org/de/bauwerk/riga-alte-ev-kirche-st-gertrud (publ. 4.09.2023.).

Lāce, Daina. Marienhausen, Kath. Kirche Hl. Herz Jesu = Viļaka, Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca // DEHIO OME. Kunstdenkmäler in Ostmitteleuropa. Brīvpieeja: https://ome.dehio.org/de/bauwerk/marienhausen-kath-kirche-hl-herz-jesu (publ. 4.09.2023.).

 

ESEJAS

Ābele, Kristiāna. Ārpasaule maz skārusi: Tatjana Rozenšilde-Paulina, “Pavasaris (Mani ziedoņa putni)”, 1935. Zuzānu kolekcija // Rīgas Laiks. – 2023. – Nr. 3. – 75. lpp. ISSN 1407-1622 (https://www.rigaslaiks.lv/agora/ekphrasis/arpasaule-maz-skarusi-21251).

Ābele, Kristiāna. Modernie nemiera ceļi: Janis Rozentāls, “Rūdolfa Blaumaņa portrets”, 1917. gadā sūtīta pastkarte. Iespiesta Jāņa Ozola tipogrāfijā Cēsīs // Rīgas Laiks. – 2023. – Nr. 10. – 75. lpp. ISSN 1407-1622 (https://www.rigaslaiks.lv/agora/ekphrasis/modernie-nemiera-celi-21458).

 

HRONIKA

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts: 2022. gada jūnijs – 2023. gada jūlijs; Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļa 2022./2023. studiju gadā / Sast. Kristiāna Ābele // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2023. – Nr. 27. – 98.–103. lpp. ISSN 1691-0869.

 

INTERVIJAS

[Lāce, Inga]. Missing Pieces of the Puzzle: Interview with Art Historians Aija Brasliņa and Kristiāna Ābele // The Latvian Collection: Exhibition Catalogue / Ed. by Inga Lāce and Lotte Løvholm. – Malmö Konstmuseum, 2023. – P. 114–123. ISBN 9789185341702.

Sajūta, ka esi bijis piedzīvojumā: [Normunda Naumaņa balvas pretendentu Valdas Čakares, Santas Remeres, Stellas Pelšes un Annas Auziņas atbildes uz KDi jautājumiem] / Sagat. Undīne Adamaite // Kultūras Diena un Izklaide. – 2023. – 5. janv. – 10.–11. lpp. ISSN 2255-906X. Tiešsaistē: https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/sajuta-ka-esi-bijis-piedzivojuma.-_nn-nakts_-nominantu-rituala-aptauja-14292589 (publ. 6.01.2023.).

Es vienkārši konstatēju pārmaiņas, un viss plūst / Ar mākslas zinātnieku Eduardu Kļaviņu sarunājas Arnis Rītups, ievada aut. Kristiāna Ābele // Rīgas Laiks. – 2023. – Nr. 6. – 16.–25. lpp. ISSN 1407-1622 (https://www.rigaslaiks.lv/zurnals/sarunas/es-vienkarsi-konstateju-parmainas-un-viss-plust-21331).

Andiņa, Elīna. Salikt mākslu pa plauktiņiem: [Saruna ar Dr. habil. art. Eduardu Kļaviņu] // Nacionālā enciklopēdija: Tiešsaistes resurss. – 2023. – 14. jūl. (https://enciklopedija.lv/tapsana/181449-Salikt-m%C4%81kslu-pa-plaukti%C5%86iem).

 

AUDIO UN VIDEO PUBLIKĀCIJAS

Referātu un lekciju ieraksti

Ābele, Kristiāna. Vilhelms Purvītis un Voldemārs Zeltiņš. Latviešu glezniecības modernizētāji pretstatos, kopībā un jaunākajā mākslas grāmatniecībā: Ziņojums par 2021.–2022. gadā publicētajiem monogrāfiskajiem pētījumiem LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēdē 2023. gada 23. februārī (https://www.youtube.com/watch?v=iyDI9UAd1Oo&t=4s, ap 00:20:00–00:52:00).

Ābele, Kristiāna. Māksla, sabiedrība un personība Latvijā un latviešu diasporā 20. gadsimta politiskajās pārmaiņās: [Ziņojums par projekta CERS 4. darba posmā paredzētajiem Latvijas Mākslas akadēmijas pētījumiem] // Kultūras krustpunkti. – Kultūras izturētspēja Latvijas nākotnei: Valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” projekta "Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai” / CERS (Nr. VPP-MM-LKRVA-2023/1-0001) atklāšanas konference Rīgas cirkā 2023. gada 8. novembrī (https://www.youtube.com/watch?v=8IISjqMK76k, 4:13:00–4:36:00).

Ābele, Kristiāna. Tas mākslas valstībā vairs nav svešinieks: “Mājas Viesa Mēnešraksta” devums vizuālās mākslas izpratnei latviešu sabiedrībā. 1895–1905 // Izdevējdarbība un nācija: Starptautiska zinātniska konference Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 2023. gada 7.–8. decembrī (audio ieraksts: https://soundcloud.com/nacionala-biblioteka/20-gs-sakuma-lasitajs-sasniegt-sekot-vai-virzit, slaidrāde: https://failiem.lv/f/jzsr7hjx6f).

Horsta, Karīna. Ernests Štālbergs: Modernisma sākotne // Modernisms Latvijā: Lekciju cikls izstādei “Modernisms Latvijā. Maketu sērija” Dailes teātrī 2023. gada 3. oktobrī (https://www.youtube.com/watch?v=kZPsqB8CGg4, 1:40:00–2.07:00).

Kļaviņš, Eduards. Development towards Increased Figurative Representation: "New Realism" of Latvian Modernists during the 1920s and 1930s. Its Social and Political Context // European Realities. Realism Movements in Europe in the 1920s and 1930s: Symposium. Kunstsammlungen Chemnitz – Museum Gunzenhauser, 22–23 March 2023 (https://www.youtube.com/watch?v=kJlQNv5ueLw, 3:57:00–4:23:30).

 

Radio citi raidieraksti

Kritiskās domas nozīme pašreizējā kultūras telpā: spriežam ar kritikas balvas nominantēm / Sagat. Santa Lauga un Ingvilda Strautmane, piedalās Anna Auziņa, Valda Čakare, Stella Pelše un Santa Remere // Latvijas Radio 1. – Kultūras Rondo. – 2023. – 5. janv. (https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/kritiskas-domas-nozime-pasreizeja-kulturas-telpa-spriezam-ar-kri.a171179/)

Rakstniecības laboratorija un mākslinieku un arhitektu migrācija / Vada Liega Piešiņa, piedalās Anna Ancāne // Latvijas Radio 3. – Grāmatu stāsti. – 2023. – 15. febr. (https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/gramatu-stasti/rakstniecibas-laboratorija-un-makslinieku-un-arhitektu-migracija.a172872/)

Domas brīvībai (ne)būt? Robežas un iespējas 21. gadsimta kultūrtelpā: LR Kultūras ministrijas un Daugavpils Marka Rotko mākslas centra diskusija par cenzūru Latvijas mākslā 2023. gada 19. februārī / Vada Henrieta Verhoustinska, dalībnieku skaitā – Stella Pelše (https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=904615990881967).

Saruna ar mākslas zinātnieci Dainu Lāci / Vada Ieva Siliņa  // Radio SWH. – Prāts izglābs pasauli. – 2023. – 4. marts (https://radioswh.lv/player/#archive=2023-3-4)

Modernisma pionieri. Arhitektam Edgaram Šēnbergam – 100 / Vada Ilze Martinsone, piedalās Karīna Horsta // Latvijas Radio 3. – Kāpēc dizains? – 2023. – 20. marts (https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/kapec-dizains/modernisma-pionieri.-arhitektam-edgaram-senbergam-100.a174324/)

Йохан Валтерс. Две крови. Одна судьба [Johans Valters. Divas asinis. Viens liktenis] / Vada Rita Bolotska, stāsta Kristiāna Ābele // Latvijas Radio 4. – Kultūras kods. – 2023. – 27. maijs (https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-kods/yohan-valters.-dve-krovi.-odna-sudba.a177290/).

Гросвалдс. Из богемы – в окопы, к стрелкам и вечности [Grosvalds. No bohēmas – ierakumos, strēlniekos un mūžībā] / Vada Rita Bolotska, stāsta Eduards Kļaviņš // Latvijas Radio 4. – Kultūras kods. – 2023. – 19. aug. (https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-kods/grosvalds.-iz-bogemi--v-okopi-k-strelkam-i-vechnosti.a180429/).

On an Artist, Edgars Valdmanis / Ed. by Alan Anstead, with participation of Stella Pelše // An Englishman in Latvia: [Podcast]. – Episode 22. – 2023. – 21 Sept (https://englishmaninlatvia.buzzsprout.com/2090909/13604833-on-an-artist-edgars-valdmanis).

Вия Струпуле. Книга о декоративных росписях в рижских интерьерах [Vija Strupule. Grāmata par dekoratīvajiem gleznojumiem Rīgas interjeros] / Vada Ilona Jahimoviča, piedalās Vija Strupule // Latvijas Radio 4. – Grāmatu otrdiena. – 2023. – 3. okt. (https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/knizhniy-vtornik/vija-strupule.-kniga-o-dekorativnih-rospisjah-v-rizhskih-interer.a182179/).  

2022

MVI un LMA izdevumi

Rakstu krājums

The Migration of Artists and Architects in Central and Northern Europe, 1560–1900 / Ed. by Anna Ancāne. – Riga: Art Academy of Latvia, 2022. – 280 p. ISBN 9789934541957 (print), 9789934541964 (pdf). Pieejams: https://lma-mvi.lv/lv/izdevumi/rakstu-krajumi/izdevums/the-migration-of-artists-and-architects-in-central-and-northern-europe-1560-1900

Žurnāls

Mākslas Vēsture un Teorija / Galv. red. Elita Grosmane. – 2022. – Nr. 26. – 120 lpp. ISSN 1691-0869.

Tēžu krājums

Vilhelms Purvītis Eiropas mākslas ainavā: Veikums laikmets un mantojums. Zinātniska konference 2022. gada 16.–17. septembrī. Referātu tēzes / Sast. Kristiāna Ābele. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmija, 2022. – 36 lpp. ISBN 9789934541896 (print); 9789934541902 (pdf). PDF: https://www.lma.lv/uploads/news/3711/files/purvisa-konferences-tezes-2022-09-16-17.pdf

 

CITU IZDEVĒJU GRĀMATAS

Monogrāfisks apcerējums

Ābele, Kristiāna. Ainava ar gleznotāju // Purvītis / Sast. Laima Slava. – Rīga: Neputns, 2022. – 385.–529. lpp. ISBN 9789934601439.

 

LIELIE RAKSTI

Ābele, Kristiāna. From the Basics of Visual Literacy to the First Momentum of National Art: Aesthetic Effects of Image Circulation in Latvian Society // A New History of Latvian Literature. The Long Nineteenth Century (= Cross-Roads. Studies in Culture, Literary Theory, and History. – Vol. 29) / Ed. by Pauls Daija, Benedikts Kalnačs. – Berlin: Peter Lang, 2022. – P. 173–213. ISBN 9783631862025 (print).

Ancāne, Anna. Novel Trends in in Riga's Art Production at the Turn of the Sixteenth and Seventeenth Centuries in the Light of Artistic Exchange and Migration Processes // Wege und Kontaktzonen: Kunstmobilität und -austausch in Ostmittel- und Nordosteuropa = Routes and Contact Zones: Artistic Mobility and Exchange in Central Eastern and North Eastern Europe (= Das Gemeinsame Kulturerbe = Wspólne Dziedzictwo. – Vol. 14) / Ed. by Aleksandra Lipińska, Ulrike Nürnberger, Beate Störtkuhl. – Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2022. – P. 71–92. ISBN 9788366519442.

Ancāne, Anna. Transfer of New Models in Riga Architecture and Sculptural Décor in the 1750–60s: Johann Friedrich Oettinger, a Travelling Artist in Military Service, and Immigrant Sculptor Jacob Ernst Meyer // The Migration of Artists and Architects in Central and Northern Europe, 1560–1900 / Ed. by Anna Ancāne. – Riga: Art Academy of Latvia, 2022. – P. 107–127. ISBN 9789934541896 (print); 9789934541902 (pdf). Pieejams: https://lma-mvi.lv/lv/izdevumi/rakstu-krajumi/izdevums/the-migration-of-artists-and-architects-in-central-and-northern-europe-1560-1900

Kļaviņš, Eduards. “Dubultā koda” pazīmes ortodoksālā socreālisma posma tēlotājā mākslā Latvijā // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2022. – Nr. 26. – 52.–65. lpp. ISSN 1691-0869. Kopsavilkums: EN. PDF https://www.lma-mvi.lv/files/izdevumi/2022-MVT-26_052-065-Klavins.pdf

Kļaviņš, Eduards. Pragmatic Migration and Romantic Nomadism of Artists across and from the German-Ruled Baltic Provinces of the Russian Empire at the Turn and the Beginning of the Nineteenth Century // The Migration of Artists and Architects in Central and Northern Europe, 1560–1900 / Ed. by Anna Ancāne. – Riga: Art Academy of Latvia, 2022. – P. 252– 264. ISBN 9789934541896 (print); 9789934541902 (pdf). Pieejams: https://lma-mvi.lv/lv/izdevumi/rakstu-krajumi/izdevums/the-migration-of-artists-and-architects-in-central-and-northern-europe-1560-1900

Kļaviņš, Eduards. Vilhelms Purvītis. Life and Works // Purvītis / Sast. Laima Slava. – Rīga: Neputns, 2022. – 531.–538. lpp. ISBN 9789934601439. Sagatavots pēc pirmpublicējuma grāmatā: Kļaviņš, Eduards. Vilhelms Purvītis / Tulk. Valdis Bērziņš. – Rīga: Neputns, 2014.

Pelše, Stella. Local/Global Art at the Venice Biennale // State Construction and Art in East Central Europe, 1918–2018 (= Routledge Research in Art History) / Ed. by Agnieszka Chmielewska, Irena Kossowska, Marcin Lachowski. – New York and London: Routledge, 2022. – P. 209–217. ISBN 9781032195872.

Pelše, Stella. Construction and Constructive Art in Latvian Art Critic Uga Skulme’s Writings of the 1920s–30s // Sztuka Europy Wschodniej = The Art of Eastern Europe. – Vol. 9: Art Education and Art Criticism in Central and Eastern Europe in the 20th and 21st Centuries. – Toruń: Tako, 2022. – P. 23–31. ISSN 1730-0215. ISBN 9788395657535.

Stoma, Liberta. Viduslaiku Rīgas pilsētbūvniecība un arhitektūra Ritas Zandbergas skatījumā // Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VII = The Scholarly Readings of Young Historians VII / Sast. Ginta Ieva Bikše, Alberts Rokpelnis. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. – 105.–120. lpp. Kopsavilkums: EN. ISBN 9789934188510 (print), 9789934188527 (pdf). PDF: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/61058

 

Enciklopēdiju šķirkļi

Ābele, Kristiāna. Johann Walter-Kurau // Allgemeines Künstlerlexikon. – Berlin und Boston: De Gruyter, 2022. – Bd. 114 / Hg. von Andreas Beyer, Bénédicte Savoy und Wolf Tegethoff. – S. 489–491. ISBN 9783110550658; 3110550652.

Ancāne, Anna. Riga, Dannensternhaus = Rīga, Dannenšterna nams // DEHIO OME. Kunstdenkmäler in Ostmitteleuropa. [2022] (https://ome.dehio.org/de/bauwerk/riga-dannensternhaus).

Ancāne, Anna. Riga, Mentzendorffhaus = Rīga, Mencendorfa nams // DEHIO OME. Kunstdenkmäler in Ostmitteleuropa. [2022] (https://ome.dehio.org/de/bauwerk/riga-mentzendorffhaus).

Ancāne, Anna. Riga, Reuternhaus = Rīga, Reiterna nams // DEHIO OME. Kunstdenkmäler in Ostmitteleuropa. [2022] (https://ome.dehio.org/de/bauwerk/riga-reuternhaus).

Lāce, Daina. Riga, Ehem. Haus der Livländischen Ritterschaft = Rīga, bij. Vidzemes Bruņniecības nams, tagad Saeima. [2022] // DEHIO OME. Kunstdenkmäler in Ostmitteleuropa (https://ome.dehio.org/de/bauwerk/riga-ehem-haus-der-livlaendischen-ritterschaft).

 

GRĀMATU RECENZIJAS

Horsta, Karīna. Daudzveidīgais "brīnumdaris" Sergejs Antonovs mazākumtautības mākslas dzīves skatījumā: Ludmila Pestova, Jānis Lejnieks. “Sergejs Antonovs”. Rīga: Neputns, 2021 // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2022. – Nr. 26. – 108.–110. lpp. ISSN 1691-0869.

Pelše, Stella. Jauns pētījums par latviešu klasisko modernistu: Niklāvs Strunke / Sast. Laima Slava. Rīga: Neputns, 2021 // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2022. – Nr. 26. – 105.–107. lpp. ISSN 1691-0869.

 

IZSTĀŽU RECENZIJAS

Grosmane, Elita. Ļvivas 18. gadsimta baroka un rokoko tēlniecības izstāde Pilsrundālē // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2022. – Nr. 26. – 100.–103. lpp. ISSN 1691-0869.

Pelše, Stella. Racionāliste ar zemtekstiem: [izstāde “Spirāle. Māra Kažociņa (1936–1992). Glezniecība” Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2022. – 13. janv. – 8.–9. lpp. ISSN 2255-906X (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/racionaliste-ar-zemtekstiem.-izstades-_spirale.-mara-kazocina-19361992.-gleznieciba_-recenzija-14273706).

Pelše, Stella. Starp akadēmismu un ikdienas mirkļiem: [izstāde “Georgs Vilhelms Timms (1820–1895) – mākslinieks, izdevējs, ceļotājs” Mākslas muzejā “Rīgas Birža”] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2022. – 10. febr. – 12.–13. lpp. ISSN 2255-906X (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/starp-akademismu-un-ikdienas-mirkliem.-georga-vilhelma-timma-izstades-recenzija-14275361).

Pelše, Stella. Uzgleznot mūziku: [Intas Celmiņas gleznu izstāde “Pateikt nepasakāmo” Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2022. – 10. marts. – 18.–19. lpp. ISSN 2255-906X (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/uzgleznot-muziku.-intas-celminas-izstades-recenzija-14277119).

Pelše, Stella. Tumsa, tekstilapdruka un datormāksla: [Māra Čačkas gleznu izstāde “Neirotaciņas” Rīgas Mākslas telpā] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2022. – 24. marts. – 18.–19. lpp. ISSN 2255-906X (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/tumsa-tekstilapdruka-un-datormaksla.-mara-cackas-izstades-_neirotacinas_-recenzija-14277855).

Pelše, Stella. Tehnoloģiju un lietu dialogs: [Rīgas Fotogrāfijas biennāles centrālā izstāde Rīgas Mākslas telpā] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2022. – 2. jūn. – 6.–7. lpp. ISSN 2255-906X (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/tehnologiju-un-lietu-dialogs.-rigas-fotografijas-biennales-centralas-izstades-recenzija-14281473).

Pelše, Stella. Ainava kā templis: [izstāde “Purvītis” Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2022. – 30. jūn. – 14.–15. lpp. ISSN 2255-906X (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/ainava-ka-templis.-vilhelma-purvisa-jubilejas-izstades-recenzija-14282639).

Pelše, Stella. Venēcijas piezīmes I. Vēsture un latvieši biennālē // Latvijas Mākslas akadēmija: [Tīmekļa vietne]. – 2022. – 21. jūl. (https://www.lma.lv/aktuali/venecijas-piezimes-i-vesture-un-latviesi-biennale-stella-pelse).

Pelše, Stella. Sižetiskā aizrautība: [izstāde “Laikmetu vizionārs. Auseklis Baušķenieks” Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2022. – 21. jūl. – 12.–13. lpp. ISSN 2255-906X (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/sizetiska-aizrautiba.-ausekla-bauskenieka-izstades-recenzija-14283500).

Pelše, Stella. Kā kļūt par kaut ko citu: [Venēcijas mākslas biennāle] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2022. – 4. aug. – 10.–12. lpp. ISSN 2255-906X (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/ka-klut-par-kaut-ko-citu.-venecSijas-makslas-biennales-recenzija-14284098).

Pelše, Stella. Venēcijas piezīmes II. Posthumānais sirreālisms jeb Kā kļūt par kaut ko citu // Latvijas Mākslas akadēmija: [Tīmekļa vietne]. – 2022. – 6. aug. (https://www.lma.lv/aktuali/venecijas-piezimes-ii-posthumanais-sirrealisms-jeb-ka-klut-par-kaut-ko-citu-stella-pelse).

Pelše, Stella. Venēcijas piezīmes III. Nacionālie paviljoni un citi pasākumi // Latvijas Mākslas akadēmija: [Tīmekļa vietne]. – 2022. – 12. aug. (https://www.lma.lv/aktuali/venecijas-piezimes-iii-nacionalie-paviljoni-un-citi-pasakumi-stella-pelse).

Pelše, Stella. Ritmu un faktūru iedvesmas nots: [Jāņa Karlova tēlniecības izstāde “Nepakļaušanās” Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2022. – 18. aug. – 16.–17. lpp. ISSN 2255-906X (https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/ritmu-un-fakturu-iedvesmas-nots.-telnieka-jana-aivara-karlova-izstades-recenzija-14284776).

Pelše, Stella. Sāņus no glezniecības: [izstāde “Ar vērdiņu kabatā. Gunārs Cīlītis” Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2022. – 25. aug. – 18.–19. lpp. ISSN 2255-906X (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/sanus-no-glezniecibas.-gunara-cilisa-izstades-_ar-verdinu-kabata_-recenzija-14285234).

Pelše, Stella. Zinātne un medicīna keramikā: Padijs Hārtlijs, “Dzīvības cena”, Latvijas Mākslas akadēmijas aula, līdz 29. septembrim; “Foetālais valdzinājums”, RSU Anatomijas muzejs, līdz 2023. gada 26. janvārim // Latvijas Mākslas akadēmija: [Tīmekļa vietne]. – 2022. – 27. sept. (https://www.lma.lv/aktuali/zinatne-un-medicina-keramika-stella-pelse).

Pelše, Stella. Gleznot ir dzīvot: [Birutas Baumanes gleznu izstāde “Mīla un dzīve” Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2022. – 6. okt. – 18.–19. lpp. ISSN 2255-906X (https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/gleznot-ir-dzivot.-birutas-baumanes-izstades-recenzija-14287625).

Pelše, Stella. Pārsteigt ar vitalitāti: [izstāde “Tēlniece. Lea Dāvidova-Medene” Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2022. – 20. okt. – 16.–17. lpp. ISSN 2255-906X (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/parsteigt-ar-vitalitati.-telnieces-leas-davidovas-medenes-izstades-recenzija-14288381).

Pelše, Stella. No Delftas līdz Bauskai: [izstāde “Imanta Lancmaņa māksla” Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2022. – 8. dec. – 16.–17. lpp. ISSN 2255-906X (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/no-delftas-lidz-bauskai.-imanta-lancmana-izstades-recenzija-14291200).

Pelše, Stella. Emancipētā renesanse: [Anitas Arbidānes gleznu izstāde “Atdzimšana” galerijā “Daugava”] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2022. – 22. dec. – 12. lpp. ISSN 2255-906X (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/emancipeta-renesanse.-gleznotajas-anitas-arbidanes-izstades-_atdzimsana_-recenzija-14291969).

 

PIEMIŅAS RAKSTS

Pelše, Stella. Gleznieciskās maģijas meistarība: [Edvarda Grūbes piemiņai] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2022. – 25. maijs. – 14.–15. lpp. (https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/gleznieciskas-magijas-meistariba.-edvards-grube-19352022-14280974).

 

ESEJAS

Ābele, Kristiāna. Zemes darbi: Vilhelms Purvītis Mārcienā, 1943, Jāņa Maršāna foto // Rīgas Laiks. – 2022. – Nr. 4. – 73. lpp. (https://www.rigaslaiks.lv/agora/ekphrasis/zemes-darbi-20918).

Ābele, Kristiāna. Saulespuķe ēnainā aizvējā: Juhans Kristians Dāls, “Jūlija Fogele savā dārzā pie Drēzdenes”, 1825–1828. Privātkolekcija // Rīgas Laiks. – 2022. – Nr. 9. – 75. lpp. (https://www.rigaslaiks.lv/agora/ekphrasis/saulespuke-enaina-aizveja-21065).

 

AUDIO UN VIDEO PUBLIKĀCIJAS

Konferences ieraksts

Vilhelms Purvītis Eiropas mākslas ainavā: Veikums laikmets un mantojums. Zinātniska konference Latvijas Mākslas akadēmijā 2022. gada 16.–17. septembrī. 1. un 2. sēde (https://www.facebook.com/makslasakademija/videos/356193556633002); 3. sēde (https://www.facebook.com/makslasakademija/videos/449991933748887); 4. sēde un noslēguma diskusija (https://www.facebook.com/makslasakademija/videos/773378877258675).

 

Referātu ieraksti

Ābele, Kristiāna. Latvijas māksla un arhitektūra Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas konversācijas vārdnīcā = Latvian Art and Architecture in the Encyclopaedic Dictionary Konversācijas vārdnīca by the Scientific Committee of the Riga Latvian Society // Konstantīns Pēkšēns (1859–1928) un viņa laiks: Starptautiska zinātniska konference = Konstantīns Pēkšēns (1859–1928) and His Time: International Scientific Conference. Latvijas Mākslas akadēmija tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas. 2022. gada 24.–25. janvāris (https://www.youtube.com/watch?v=5OrOkXJpIfw&t=9841s; 00:10:00–00.41.00).

Ābele, Kristiāna. “Purvītis ir viņa vārds”. Latviešu gleznotāja veikums Rietumeiropas izstādēs 19.–20. gadsimta mijā // Vilhelms Purvītis Eiropas mākslas ainavā: Veikums laikmets un mantojums. Zinātniska konference Latvijas Mākslas akadēmijā 2022. gada 16.–17. septembrī. 3. sēde (https://www.facebook.com/makslasakademija/videos/449991933748887; 00:39:00–1:20:00).

Horsta, Karīna. “Sekotājs bez redzamām īpatnībām”? Ernesta Štālberga modernisma piemēri Rietumu arhitektūras kontekstā // Meklējot un paplašinot robežas: Mākslinieciskās jaunrades pētniecība tuvplānā. Valsts pētījumu programmas projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” / CARD 2. noslēguma konference 2022. gada 28. septembrī (https://www.facebook.com/projektscard/videos/596283165377809; 00:46:00–0:57:10).

Kļaviņš, Eduards. Ekspresīvās formveides fenomens Rīgas arhitektūrā 20. gadsimta sākumā // Konstantīns Pēkšēns (1859–1928) un viņa laiks: Starptautiska zinātniska konference = Konstantīns Pēkšēns (1859–1928) and His Time: International Scientific Conference. Latvijas Mākslas akadēmija tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas. 2022. gada 24.–25. janvāris (https://www.youtube.com/watch?v=goq080Ykzxs&t=118sl; 3:23:28–3:51:00).

Kļaviņš, Eduards. Pa formai vai pret. Vilhelma Purvīša otas triepiena autonomijas attīstība // Vilhelms Purvītis Eiropas mākslas ainavā: Veikums laikmets un mantojums. Zinātniska konference Latvijas Mākslas akadēmijā 2022. gada 16.–17. septembrī. 1. sēde (https://www.facebook.com/makslasakademija/videos/356193556633002; ap 00:16:00–00:44:00).

Lāce, Daina. Arhitektūras studijas Rīgas Politehnikumā. Konstantīns Pēkšēns un viņa studiju biedri // Konstantīns Pēkšēns (1859–1928) un viņa laiks: Starptautiska zinātniska konference = Konstantīns Pēkšēns (1859–1928) and His Time: International Scientific Conference. Latvijas Mākslas akadēmija tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas. 2022. gada 24.–25. janvāris (https://www.youtube.com/watch?v=goq080Ykzxs&t=118sl; 3:06:00–3:23:28).

Lāce, Daina. Bārtas baznīca un Liepājas pilsētas arhitekta Paula Maksa Berči (1840–1911) projektētie dievnami // Bārtas baznīcas vēsture un iespējas: Seminārs Bārtas kultūras namā 2022. gada 16. jūnijā (https://dunika.lv/projekti/bartas-baznica-cauri-laikiem/bartas-baznicas-vesture-un-iespejas-seminars).

Lāce, Daina. Tēli un simboli Dienvidkurzemes baznīcās // Katoļu sakrālais mantojums Kurzemē: Konference Aizputes novadpētniecības muzejā 2022. gada 4. augustā (https://www.youtube.com/watch?v=Ebw7QnTLv9A).

Lāce, Daina. Sakrālais kultūras mantojums mūsdienās: secinājumi pēc divu gadu lauku pētījumiem Dienvidkurzemē // Pielietot kultūras mantojumu: Rīki, metodes un prakses. Valsts pētījumu programmas projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” / CARD 3. noslēguma konference 2022. gada 28. septembrī (https://www.facebook.com/projektscard/videos/3245240585720704; 04:57:00–05:12:00, lasa Inese Sirica).

Pelše, Stella. Sasniegtais padomju perioda tēlotājas mākslas izpētē // Valsts pētījumu programmas projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” / CARD 1. noslēguma konference 2022. gada 27. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (https://www.youtube.com/watch?v=VqBAwNM5PJk).

 

Radio, TV un citi raidieraksti

Rīgas arhitektūra un māksla. Saruna ar Dainu Lāci / Sagat. Ieva Siliņa // Rado NABA. – Zinātnes vārdā. – 2022. – 13. janv. (https://naba.lsm.lv/lv/raksts/zinatnes-varda/rigas-arhitektura-un-maksla.-saruna-ar-dainu-laci.a154577/).

Vai zini, kas bija Vilhelma Purvīša bērnības slepenā kaislība? / Red. Inga Žilinska, stāsta Kristiāna Ābele // Latvijas Radio 3. – Vai zini. – 2022. – 3. marts (https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/vai-zini/vai-zini-kas-bija-vilhelma-purvisa-bernibas-slepena-kaisliba.a156976/).

Vilhelma Purvīša 150. jubilejas gadā top izstāde un grāmata / Sagat. Santa Lauga un Zigfrīds Muktupāvels, stāsta Aija Brasliņa, Kristiāna Ābele, Margrieta Lestrādena un Žanete Grende // Latvijas Radio 1. – Kultūras Rondo. – 2022. – 5. marts (https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/vilhelma-purvisa-150.-jubilejas-gada-top-gramata-un-izstade.a156946/).

Vai zini, kas bija Vilhelma Purvīša tuvākie studiju laika draugi? / Red. Inga Žilinska, stāsta Kristiāna Ābele // Latvijas Radio 3. – Vai zini. – 2022. – 10. marts (https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/vai-zini/vai-zini-kas-bija-vilhelma-purvisa-tuvakie-studiju-laika-draugi.a157331/).

Vai zini, ka 1900. gada Pasaules izstādē Parīzē bija skatāms Vilhelma Purvīša darbs? / Red. Inga Žilinska, stāsta Kristiāna Ābele // Latvijas Radio 3. – Vai zini. – 2022. – 17. marts (https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/vai-zini/vai-zini-ka-1900.-gada-pasaules-izstade-parize-bija-skatams-vilh.a157688/).

Vai zini, ka Vilhelmu Purvīti uzskatīja par vienu no labākajiem sniega gleznotājiem Eiropā? / Red. Inga Žilinska, stāsta Kristiāna Ābele // Latvijas Radio 3. – Vai zini. – 2022. – 24. marts (https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/vai-zini/vai-zinika-vilhelmu-purviti-uzskatija-par-vienu-no-labakajiem-sn.a158045/).

Vai zini, ka Vilhelma Purvīša gleznas atrodamas arī vairākos ārzemju muzejos? / Red. Inga Žilinska, stāsta Kristiāna Ābele // Latvijas Radio 3. – Vai zini. – 2022. – 31. marts (https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/vai-zini/vai-zini-ka-vilhelma-purvisa-gleznas-atrodamas-ari-vairakos-arze.a158393/).

Pētniecības centrā vēsture / Vada Lote Katrīna Cērpa, stāsta Katrīna Teivāne un Daina Lāce // #LKArunā. – Zini vai pēti. – 2022. – 20. apr. (https://open.spotify.com/episode/4glFG32wxAegQscmYlUHDf).

Vilhelms Purvītis: Jaunatklājumi par mākslinieku (= Vilhelms Purvītis. Dzīves un mākslas ainavas) / Red. Laima Slava, stāsta Kristiāna Ābele // Latvijas Radio 1. – Kultūras Rondo. – 2022. – 7. jūn. (https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/vilhelms-purvitis-jaunatklajumi-par-makslinieku.a161737/).

Kristiāna Ābele un viņas monogrāfija par Vilhelmu Purvīti // Latvijas Radio 2. – Nākotnes pietura. – 2022. – 16. jūn. (https://lr2.lsm.lv/lv/raksts/nakotnes-pietura/kristiana-abele-un-vinas-monografija-par-vilhelmu-purviti.a162260/).

Atziņas un atklājumi, strādājot pie monogrāfijas “Purvītis”. Studijā Kristiāna Ābele / Red. Ingvilda Strautmane, Santa Lauga // Latvijas Radio 1. – Kultūras Rondo. – 2022. – 28. jūn. (https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/atzinas-un-atklajumi-stradajot-pie-monografijas-purvitis.-studij.a162566/).

Skanošie Latvijas dievnami Rīgā / Stāsta Daina Lāce u. c. // Zemgales Reģionālā televīzija. – Latvijas sakrālais mantojums. – 8. laid. – 2022. – 8. okt. (https://www.retv.lv/raidijums/latvijas-sakralais-mantojums/latvijas-sakralais-mantojums-s2e8).

2021

MVI IZDEVUMI

Žurnāls

Mākslas Vēsture un Teorija / Galv. red. Elita Grosmane. – 2021. – Nr. 25. ISSN 1691-0869.

 

CITU IZDEVĒJU GRĀMATAS

Monogrāfija

Ābele, Kristiāna. Voldemārs Zeltiņš. – Rīga: Neputns, 2021. – 360 lpp. ISBN 9789934601316.

 

LIELIE RAKSTI

Ancāne, Anna. From Immigrant Carpenter to City Architect of Riga: The Case of Rupert Bindenschu (1645–1698) // Erfolgreiche Einwanderer: Künstlermigration im Ostseeraum in der Frühen Neuzeit (= Studia Jagellonica Lipsiensia. – Vol. 22) / Hg. von Agnieszka Gąsior und Julia Trinkert – Dresden: Sandstein, 2021. – P. 22–35. (https://verlag.sandstein.de/openaccess/10.25621/sv-gwzo/SJL-22.pdf)

Ābele, Kristiāna. Joining Forces for the Art of the Homeland: The Jahrbuch für bildende Kunst in den Ostseeprovinzen from the Perspectives of Artistic Collaboration, Visual Documentation, Design and Typography // Acta Academiae Artium Vilnensis. – 2021. – Vol. 102–103: Materialus knygos kūnas: tradicijos ir naujovių sąveikos = The Material Body of the Book: Between Traditions and Innovations / Ed. by Jolita Liškevičienė. – P. 176–221. ISSN 1392-0316 (https://aaav.vda.lt/journal/article/view/69).

Grosmane, Elita. Die Migration von Bildhauern und das Erstarken barocker Bildhauerwerkstätten in Kurland und Riga // Erfolgreiche Einwanderer: Künstlermigration im Ostseeraum in der Frühen Neuzeit (= Studia Jagellonica Lipsiensia. – Vol. 22) / Hg. von Agnieszka Gąsior und Julia Trinkert – Dresden: Sandstein, 2021. – S. 212–229. (https://verlag.sandstein.de/openaccess/10.25621/sv-gwzo/SJL-22.pdf)

Kāle, Sniedze. Latviešu kreisās mākslas uzliesmojumi 20. gs. 20. un 30. gados Latvijā un Padomju Krievijā // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2021. – Nr. 25. – 39.–53. lpp. ISSN 1691-0869.

Kļaviņš, Eduards. “Andy Warhol: Zvaigznes nekrologi” (1988), trans. Valdis Bērziņš // Hot Art, Cold War – Southern and Eastern European Writing on American Art 1945–1990 / Ed. by Claudia Hopkins and Iain Boyd White. – New York: Routledge, 2020 (2021). – P. 504–511. ISBN 9780367437879.

Lāce, Daina. Das Polytechnikum zu Riga // Kunstgeschichte an Polytechnischen Instituten, Technischen Hochschulen, Technischen Universitäten. Geschichte – Positionen – Perspektiven / Hg. von Robert Stalla. – Wien; Köln; Weimar: Böhlau, 2021. – S. 245–259. ISBN 9782503555140.

Pelše, Stella. Socreālisma klasiskā modeļa adaptācijas Latvijā pirmajā padomju varas gadā (1940–1941) // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2021. – Nr. 25. – 55.–69. lpp. ISSN 1691-0869.

Pelše, Stella. Neoromantiskā kopiespaida meklētājs: Mākslas kritiķis un publicists Jūlijs Madernieks = In Search of Neo-Romanticist Overall Impression: Art Critic and Publicist Jūlijs Madernieks // Madernieka stils = The Style of Madernieks / Sast. Inese Baranovska, Rūta Rinka. – Rīga: LNMM DMDM, 2021. – 336.–366. lpp. ISBN 9789934538353.

 

ZINĀTNISKĀ REDAKCIJA

Manifests. No futūrisma līdz mūsdienām / Sast. un priekšv. aut. Artis Ostups, zinātniskā redaktore Stella Pelše. – Rīga: Neputns, 2021. – 452 lpp. ISBN 9789934601095.

 

GRĀMATU RECENZIJAS

Ābele, Kristiāna. Simbolisma daudzbalsība harmonijās un disonansēs: Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā = Wild Souls. Symbolism in the Art of the Baltic States / Sast. Ginta Gerharde-Upeniece un Laima Slava. Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2020 // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2021. – Nr. 25. – 88.–91. lpp. ISSN 1691-0869.

Kļaviņš, Eduards. “Viss” par Jēkabu Strazdiņu: Jānis Kalnačs. “Jēkabs Strazdiņš”. Rīga: Neputns, 2019 // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2021. – Nr. 25. – 84.–85. lpp. ISSN 1691-0869.

Pelše, Stella. Ieskats neparastas mākslinieces veikumā: Tomass Pārups. “Sarmīte Māliņa”. Rīga: Neputns, 2020 // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2021. – Nr. 25. – 86.–88. lpp. ISSN 1691-0869.

 

IZSTĀŽU RECENZIJAS

Pelše, Stella. Muzeja vēstures kartējums: Izstāde “Mūsu muzejs. Valsts mākslas muzejam – 100” Mākslas muzeja “Rīgas Birža” // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2021. – Nr. 25. – 70.–75. lpp. ISSN 1691-0869.

Pelše, Stella. Glezniecības simbioze ar vārdu: Barbaras Gailes gleznu izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā // Kultūras Diena un Izklaide. – 2021. – 21. okt. ISSN 2255-906X (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/glezniecibas-simbioze-ar-vardu.-barbaras-gailes-personalizstade-_krasas_-recenzija-14270049).

 

ESEJAS

Ābele, Kristiāna. Ziemeļblāzmas bruņinieki: Žurnāls “Kāvi”. 1906. Vāku zīmējis Voldemārs Zeltiņš // Rīgas Laiks. – 2021. – Nr. 3. – 75. lpp. ISSN 1407-1622 (https://www.rigaslaiks.lv/agora/ekphrasis/ziemelblazmas-bruninieki-20538).

Ābele, Kristiāna. Murālis 1910: Jaņa Rozentāla alegoriskie gleznojumi Rīgas Latviešu biedrības nama fasādē. Jāņa Rieksta foto. Latvijas Mākslas akadēmijas informācijas centrs // Rīgas Laiks. – 2021. – Nr. 11. – 75. lpp. ISSN 1407-1622 (https://www.rigaslaiks.lv/agora/ekphrasis/muralis-1910-20776).  

 

IZSTĀDE

Zwischen Lettland und Deutschland. Der baltische Künstler Johann Walter-Kurau: Ausstellung im Ostpreußischen Landesmuseum, Lüneburg = Starp Latviju un Vāciju. Baltijas mākslinieks Johans Valters-Kūravs: Izstāde Austrumprūsijas muzejā Līneburgā. 2021. gada 3. jūlijs – 24. oktobris / Kuratore Kristiāna Ābele.

 

AUDIO UN VIDEO PUBLIKĀCIJAS

Mazajai ģildei – vienam no Vecrīgas atpazīstamākajiem namiem – 155. gadskārta / Stāsta Daina Lāce u. c. // Latvijas Radio 1. – Kultūras Rondo. – 2021. – 4. febr. (https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/mazajai-gildei-vienam-no-vecrigas-atpazistamakajiem-namiem-155.-.a139833).

Kristiāna Ābele, Laima Slava un Valdis Villerušs sarunā par mākslas pētniecību  / Sagat. Laima Slava // Latvijas Radio 3. – Mākslas vingrošana. – 2021. – 6. marts (https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/makslas-vingrosana/kristiana-abele-laima-slava-un-valdis-villeruss-saruna-par-maksl.a141157/).

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātnisko rakstu 6. sējuma atvēršana 2021. gada 24. martā / Stāsta Vija Daukšte, Ina Druviete, Kristiāna Ābele un Māris Baltiņš (video: https://lnb.lv/lv/lnb-zinatnisko-rakstu-6-sejuma-atversana).

Manifests mākslā / Sagat. Laima Slava, stāsta Artis Ostups un Stella Pelše // Latvijas Radio 3. – Mākslas vingrošana. – 2021. – 1. maijs (https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/makslas-vingrosana/manifests-maksla.a143619/).

“Manifests. No futūrisma līdz mūsdienām” – 102 mākslas manifesti vienā izdevumā / Sagat. Ingvilda Strautmane un Santa Lauga, stāsta Artis Ostups un Stella Pelše // Latvijas Radio 1. – Kultūras Rondo. – 2021. – 5. maijs (https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/manifests.-no-futurisma-lidz-musdienam-102-makslas-manifesti-vie.a143595).

Художественный манифест: от футуризма до наших дней / Sagat. Ilona Jahimoviča, stāsta Stella Pelše u. c. // Latvijas Radio 4. – Žanra klasika. – 27. maijs (https://lr4.lsm.lv/lv/raksts/zanra-klasika/hudozhestvenniy-manifest-ot-futurizma-do-nashih-dney.a144654/).

Zwischen Lettland und Deutschland. Der baltische Künstler Johann Walter-Kurau: Festvortrag von Kristiāna Ābele zur Eröffnung der Ausstellung im Ostpreußischen Landesmuseum, Lüneburg, 2. Juli 2021. (https://www.youtube.com/watch?v=Lbg4RCdrBJo&t=9s).

Vācijā aplūkojami mākslinieka Johana Valtera darbi: [Par izstādi Austrumprūsijas muzejā Līneburgā] / Sagat. Zigfrīds Muktupāvels, stāsta Kristiāna Ābele // Latvijas Radio 1. – Kultūras Rondo. – 2021. – 15. jūl. (https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/vacija-aplukojami-makslinieka-johana-valtera-darbi.-petniece-cer.a146612/).

Radikālais ekspresionists Voldemārs Zeltiņš: [Par monogrāfiju “Voldemārs Zeltiņš”] / Sagat. Santa Lauga un Zigfrīds Muktupāvels, stāsta Kristiāna Ābele // Latvijas Radio 1. – Kultūras Rondo. – 2021. – 17. dec. (https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/radikalais-ekspresionists-voldemars-zeltins.-iepazistina-petniec.a153349/).

2020

MVI IZDEVUMI

Monogrāfija

Sirica, Inese. Otētie motīvi uz Latvijas pūralādēm un pūra skapjiem: 18. gadsimta beigas – 20. gadsimta sākums (= Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta disertācijas. – 6. sēj.). – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2020. – 303 lpp. ISBN 9789934882432.

Žurnāls

Mākslas Vēsture un Teorija / Galv. red. Elita Grosmane. – 2020. – Nr. 24. – 104 lpp. ISSN 1691-0869.

 

LIELIE RAKSTI

Ābele, Kristiāna. Skatpunktu maiņa. Rēveles periods (1906–1909) un tā atbalsis Vilhelma Purvīša dzīvē un glezniecībā // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2020. – Nr. 24. – 18.–42. lpp. ISSN 1691-0869.

Ābele, Kristiāna. Estētiskās zināšanas sabiedrības progresam: Leopolda fon Pecolda Rīgas perioda (1869–1879) ierosmes Baltijas mākslinieciskās kultūras attīstībā // Letonica. – 2020. – Nr. 41. – 10.–29. lpp. ISSN 1407-3110.

Ābele, Kristiāna. No skunstes māldera par gleznotāju: tēlotājas mākslas pamatterminu attīstība latviešu valodā 19. gadsimta otrajā pusē // Latvijas Nacionālā bibliotēka. Zinātniskie raksti. – 6. (XXVI) laid.: Latviešu terminoloģija simts gados / Atb. red. Māris Baltiņš. – Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020. – 55.–73. lpp. ISSN 2661-5134.

Ābele, Kristiāna. Baltimaade tärkav kunst Põhjamaade horisondil. Vaade 19. ja 20. sajandi vahetuse Riiast = The Nordic Horizon of the Emerging Baltic Art: A View from Riga at the Turn of the 20th Century // Eesti Kunstimuuseumi Toimetised = Proceedings of the Art Museum of Estonia. – Vol. 10 (15): Sümbolistik kunst Läänemere piirkonnas 1880–1930 = Symbolist Art and the Baltic Sea Region / Ed. by Liis Pählapuu. – Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2020. – P. 51–68 (EE), 69–94 (EN). ISSN 1736-5503.

Horsta, Karīna. Vidusjūras reģiona arhitektūra kā modernistu inspirācijas avots: Itālijas pilsētvides materiāli arhitekta Ernesta Štālberga fondā Latvijas Valsts arhīvā // Dokumentārā mantojuma bagātības Latvijas arhīvos (= Latvijas Valsts vēstures arhīva zinātniskie lasījumi. – 6. laid.). – Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 2020. – 131.–148. lpp. ISBN 9789934885440.

Horsta, Karīna. Liepājas latviešu biedrības nams: Ernesta Štālberga priekšlikumi arhitektūras konkursos 1913. un 1934. gadā  // Acta Academiae Artium III: LMA Doktora studiju programmas zinātniskie raksti / Sast. Agnija Lesničenoka. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmija, 2020. – 90.–100. lpp. ISBN 9789934541490.

Horsta, Karīna. Starp tipizāciju un individuālismu. Ernesta Štālberga projektētā Rīgas pilsētas blokmāja Lomonosova ielā 12 // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2020. – Nr. 24. – 43.–62. lpp. ISSN 1691-0869.

Pelše, Stella. Formālists jaunu apvāršņu meklējumos // Uga Skulme. Raksti. 1921–1940 / Sast. Astrīde Skulme, zin. red. un ievada aut. Stella Pelše. – Rīga: Neputns, 2020. – 19.–40. lpp. ISBN 9789934565908.

Pelše, Stella. No tautas dzīves apstākļiem līdz priekšmeta pamatraksturam: Ipolita Tēna ideju tiešās un netiešās atbalsis Latvijā // Letonica. – 2020. – Nr. 41. – 30.–45. lpp. ISSN 1407-3110.

 

ZINĀTNISKĀ REDAKCIJA

Uga Skulme. Raksti. 1921–1940 / Sast. Astrīde Skulme, zin. red. un ievada aut. Stella Pelše. – Rīga: Neputns, 2020. – 19.–40. lpp. ISBN 9789934565908.

 

ENCIKLOPĒDIJU ŠĶIRKĻI

Kļaviņš, Eduards. Tēlotāja māksla // Nacionālā enciklopēdija: [Tiešsaistes resurss] (https://enciklopedija.lv/skirklis/34881-tēlotāja-māksla).

Kļaviņš, Eduards. Baroks tēlotājā mākslā // Nacionālā enciklopēdija: [Tiešsaistes resurss] (https://enciklopedija.lv/skirklis/60870-baroks-tēlotājā-mākslā).

Kļaviņš, Eduards. Rokoko tēlotājā mākslā // Nacionālā enciklopēdija: [Tiešsaistes resurss] (https://enciklopedija.lv/skirklis/61620-rokoko,-tēlotājā-mākslā).

Kļaviņš, Eduards. Klasicisms tēlotājā mākslā // Nacionālā enciklopēdija: [Tiešsaistes resurss] (https://enciklopedija.lv/skirklis/61146-klasicisms,-tēlotājā-mākslā).

Kļaviņš, Eduards. Jāzeps Grosvalds // Nacionālā enciklopēdija: [Tiešsaistes resurss] (https://enciklopedija.lv/skirklis/60375-Jāzeps-Grosvalds).

 

GRĀMATU RECENZIJAS

Pelše, Stella. Izsmeļošs mākslinieces portretējums: Natālija Jevsejeva. “Aleksandra Beļcova”. Rīga: Neputns, 2019 // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2020. – Nr. 24. – 93.–95. lpp. ISSN 1691-0869.

Pelše, Stella. Ieguldījums laikmetīgās mākslas vēsturē: Santa Hirša. “Andris Breže. Gaismas konstruktors”. Rīga: Neputns, 2019 // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2020. – Nr. 24. – 96.–98. lpp. ISSN 1691-0869.

Pelše, Stella. Valdis Āboliņš. The Avant-Garde, Mailart, the New Left, and Cultural Relations during the Cold War [Review] // Art Margins Online. – 15 March 2020 (https://artmargins.com/valdis-abolins-the-avant-garde-mailart-the-new-left-and-cultural-relations-during-the-cold-war/).

 

IZSTĀŽU RECENZIJAS

Pelše, Stella. Māksla ārpus rāmjiem: [Tekstilmākslinieces Edītes Pauls-Vīgneres jubilejas izstāde “Kafijas kantāte” Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2020. – 23. janv. (https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/maksla-arpus-ramjiem-edites-pauls-vigneres-jubilejas-izstade-14234422).

Pelše, Stella. Izjauktā kārtība muzejā: [Frančeskas Kirkes darbu izstāde “trauslums / fragile” Mākslas muzejā “Rīgas Birža”] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2020. – 6. febr. (https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/izjaukta-kartiba-muzeja.-franceskas-kirkes-izstades-_trauslumsfragile_-recenzija-14235339).

Pelše, Stella. Buduāra stāsti: [Izstāde “Es, Lucija Zamaič, un mani vārdi” Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2020. – 20. febr. (https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/buduara-stasti-izstade-_es-lucija-zamaic-un-mani-vardi_-14236180).

Pelše, Stella. Izplūdušo atmiņu katalogs: [Lauras Veļas darbu izstāde “Prāta defragmentācija” galerijā “Māksla XO”] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2020. – 27. febr. (https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/izpluduso-atminu-katalogs.-lauras-velas-izstades-_prata-defragmentacija_-recenzija-14236670).

Pelše, Stella. Universālais grafikas patriarhs: [Izstāde “Rihards Zariņš. 1869–1939. Ko Latvijas meži šalc” Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2020. – 23. jūl. (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/universalais-grafikas-patriarhs.-izstades-_rihards-zarins.-18691939.-ko-latvijas-mezi-salc_-recenzija-14245210).

Pelše, Stella. Muzeja stāsti dokumentos un bildēs: [Izstāde “Mūsu muzejs. Valsts mākslas muzejam – 100” Mākslas muzejā “Rīgas Birža”] // Kultūras Diena un Izklaide. – 2020. – 24. sept. (https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/muzeja-stasti-dokumentos-un-bildes-14248939).

 

ESEJAS

Ābele, Kristiāna. Vērot, iztēloties, attēlot, nebaidīties: Vilhelms Purvītis. “Vītoli mēnesnīcā”, ne vēlāk par 1904. gadu. Liktenis nezināms. Attēls žurnāla “Vērotājs” 1904. gada marta burtnīcā // Rīgas Laiks. – 2020. – Nr. 4. – 75. lpp. ISSN 1407-1622 (https://www.rigaslaiks.lv/agora/ekphrasis/verot-izteloties-attelot-nebaidities-20163).

Ābele, Kristiāna. Ārpusklases kompozīcija ar satekpunktu: Ernests Veilands. Rīgas pilsētas 1. pamatskolas audzēkņi zīmēšanas stundā. 20. gadsimta 20. gadi. Stikla plates negatīvs Veilandu ģimenes krājumā. Digitālā izdruka autora 135 gadu jubilejas izstādē Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā. 2020. gada 10. jūlijs–16. augusts // Rīgas Laiks. – 2020. – Nr. 9. – 76. lpp. ISSN 1407-1622 (https://www.rigaslaiks.lv/agora/ekphrasis/arpusklases-kompozicija-ar-satekpunktu-20337).

Ābele, Kristiāna. Eduards Kļaviņš Latvijas mākslas zinātnes bibliogrāfiskajā ainavā // Zinātnes Vēstnesis. – 2020. – Nr. 20 (604). – 7. dec. – 1.–2. lpp. ISSN 1407-1479 (https://www.lza.lv/images/Zinatnes-vestnesis/2020/ZV_20.pdf).

 

AUDIO UN VIDEO PUBLIKĀCIJAS

Top Uga Skulmes kritisko rakstu burtnīcas. Iepazīstina Astrīde Skulme un Stella Pelše / Sagat. Santa Lauga, Zigfrīds Muktupāvels // Latvijas Radio 1. – Kultūras Rondo. – 2020. – 20. maijs (https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/top-uga-skulmes-kritisko-rakstu-burtnicas.-iepazistina-astride-s.a130047/).

Kļaviņš, Eduards. Latvijas mākslas vēsture kā risināms uzdevums: LZA Lielās medaļas 2020. gada laureāta goda lekcija Latvijas Zinātņu akadēmijas Rudens pilnsapulcē 2020. gada 26. novembrī (https://www.youtube.com/watch?v=PdscNvchy3s&t=2805s: 1:08:00–1:24:00).

Ābele, Kristiāna. LZA Lielās medaļas 2020. gada laureāts Eduards Kļaviņš Latvijas mākslas zinātnes bibliogrāfiskajā ainavā: Laudatio Latvijas Zinātņu akadēmijas Rudens pilnsapulcē 2020. gada 26. novembrī (https://www.youtube.com/watch?v=PdscNvchy3s&t=2805s: no 1:26:00).

Mākslas restaurācija muzejā. Divpusēji gleznojumi / Stāsta Aija Brasliņa, Kristiāna Ābele un Dita Murziņa // Mākslas restaurācija muzejā: Latvijas Nacionālā mākslas muzeja videostāstu sērija sadarbībā ar advokātu biroju “Ellex Kļaviņš”. 2020 (https://www.youtube.com/playlist?list=PLF3pe7aRmkQwJcNoSmYX-_5xuc4t4w5i5).

2019

MVI IZDEVUMI

Kolektīvā monogrāfija

Latvijas mākslas vēsture. – 3. sēj.: 1780–1890 / Sast. Eduards Kļaviņš, autori Eduards Kļaviņš, Elita Grosmane, Valdis Villerušs, Imants Lancmanis, Inese Sirica, Kristiāna Ābele, Daina Lāce un Silvija Grosa. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2019. – 1. grām. – 424 lpp.; 2. grām. – 392 lpp. ISBN 9789934882401. –– Tas pats angļu valodā: Art History of Latvia. – Vol. 3: 1780–1890 / Ed. by Eduards Kļaviņš, with contributions by Eduards Kļaviņš, Elita Grosmane, Valdis Villerušs, Imants Lancmanis, Inese Sirica, Kristiāna Ābele, Daina Lāce and Silvija Grosa; transl. by Stella Pelše. – Riga: Institute of Art History of the Latvian Academy of Art; Art History Research Support Foundation, 2019. – Book 1. – 424 pp.; Book 2. – 392 pp. ISBN 9789934882418.

 

Žurnāls

Mākslas Vēsture un Teorija / Galv. red. Elita Grosmane. – 2019. – Nr. 22. – 112 lpp. ISSN 1691-0869.

Mākslas Vēsture un Teorija / Galv. red. Elita Grosmane. – 2019. – Nr. 23. – 88 lpp. ISSN 1691-0869.

 

Konferenču tēžu krājumi

Viduslaiku arhitektūra un māksla Latvijā: 21. Borisa Vipera piemiņas lasījumi. Referātu kopsavilkumi / Sast. Elita Grosmane. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2019. – 36 lpp. ISBN 9789934882425.

The Migration of Artists and Architects in Central and Northern Europe. 1560–1900. International Conference. Riga, 26–28 September 2019. Abstracts / Ed. by Anna Ancāne. – Riga: Art Academy of Latvia Institute of Art History, 2019. – 36 pp. ISBN 9789934541421.

 

 

LIELIE RAKSTI, GRĀMATU NODAĻAS

Ancāne, Anna. Ekes konventa epitāfija laikmeta dekoratīvās tēlniecības kontekstā // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2019. – Nr. 22. – 6.–22. lpp. ISSN 1691-0869.

Ābele, Kristiāna. Mākslas dzīve. 1840–1890 // Latvijas mākslas vēsture. – 3. sēj.: 1780–1890. – 2. grām. – 15.–81. lpp. –– Tas pats angļu valodā: Artistic Life. 1840–1890 // Art History of Latvia. – Vol. 3: 1780–1890. – Book 2. – P. 15–81.

Ābele, Kristiāna. Heimatbilder und Heimatstimmen: Die Blaumanis-Zeit in der baltischen deutschsprachigen Kunstkritik // Rūdolfs Blaumanis (1863–1908): Lettische Moderne und deutschsprachige Literatur / Hg. von Rolf Füllmann, Antje Johanning-Radžienė, Benedikts Kalnačs, Heinrich Kaulen. – Bielefeld: Aisthesis, 2019. – S. 137–172. ISBN 9783849813659.

Grosmane, Elita. Mākslas dzīve un tās kultūrvēsturiskais konteksts. 1780–1840 // Latvijas mākslas vēsture. – 3. sēj.: 1780–1890. – 1. grām. – 43.–75. lpp. –– Tas pats angļu valodā: Artistic Life and its Cultural-Historical Context. 1780–1840 // Art History of Latvia. – Vol. 3: 1780–1890. – Book 1. – P. 43–75.

Grosmane, Elita. 12.–13. gs. bronzas bļodas ar gravējumiem // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2019. – Nr. 23. – 15.–25. lpp. ISSN 1691-0869.

Horsta, Karīna. Arhitekts un politika: Ernesta Štālberga dzīve un darbs // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2019. – Nr. 22. – 23.–39. lpp. ISSN 1691-0869.

Horsta, Karīna. The Palace of Health: The Influence of Manorial Architecture on Modernist Sanatoriums in Latvia, 1918–1940 // Modernism for the Future: An International Conference. Conference Proceedings. September 12–13, 2018, Kaunas, Lithuania / Ed. by Vaidas Petrulis. – Kaunas: Kaunas 2022, 2019. – P. 42–51. ISBN 9786099610900.

Kļaviņš, Eduards. Priekšvārds; Historiogrāfija; Vēsturiskais fons. 1780–1840; Vēsturiskais fons. 1840–1890; Pēcvārds // Latvijas mākslas vēsture. – 2019. – 3. sēj.: 1780–1890. – 1. grām. – 10.–11., 13.–37., 40.–41. lpp.; 2. grām. – 12.–13., 360. lpp. –– Tas pats angļu valodā: Foreword; Historiography; Historical Background. 1780–1840; Historical Background. 1840–1890; Afterword // Art History of Latvia. – 2019. – Vol. 3: 1780–1890. – Book 1. – P. 10–11, 13–37, 40–41; Book 2. – P. 12–13, 360.

Kļaviņš, Eduards. Tēlotāja māksla. 1780–1840 // Latvijas mākslas vēsture. – 2019. – 3. sēj.: 1780–1890. – 1. grām. – 77.–135. lpp. –– Tas pats angļu valodā: Fine Art. 1780–1840 // Art History of Latvia. – 2019. – Vol. 3: 1780–1890. – Book 1. – P. 77–135.

Kļaviņš, Eduards. Tēlotāja māksla. 1840–1890 // Latvijas mākslas vēsture. – 2019. – 3. sēj.: 1780–1890. – 2. grām. – 83.–149. lpp. –– Tas pats angļu valodā: Fine Art. 1840–1890 // Art History of Latvia. – 2019. – Vol. 3: 1780–1890. – Book 2. – P. 83–149.

Kļaviņš, Eduards. Latvijas simbolisms Eiropas mākslas kontekstā // Nacionālais romantisms un Baltijas simbolisms = National Romanticism and Baltic Symbolism = Le romantisme national et le symbolisme balte (= Muzeja raksti. – 7. laid.) / Sast. Gundega Cēbere. – Rīga: Latvijas Nacionālas mākslas muzejs, 2019. – 100.–115. lpp. ISBN 9789934538315.

Lāce, Daina. Arhitektūra. 1840–1890 // Latvijas mākslas vēsture. – 2019. – 3. sēj.: 1780–1890. – 2. grām. – 177.–289. lpp. –– Tas pats angļu valodā: Architecture. 1840–1890 // Art History of Latvia. – 2019. – Vol. 3: 1780–1890. – Book 2. – P. 177–289.

 

GRĀMATU RECENZIJAS, ZINĀTNES DZĪVES APSKATI

Ancāne, Anna. Māksla un migrācija jaunajos laikos: Problēmas un jaunākie pētījumi starptautiskā kontekstā: [konference “Mākslinieku un arhitektu migrācija Viduseiropā un Ziemeļeiropā. 1560–1900” Latvijas Mākslas akadēmijā // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2019. – Nr. 23. – 72.–74. lpp.

Ābele, Kristiāna. Multi-Volume Edition Art History of Latvia as a National Responsibility // Latvian Academy of Sciences Yearbook 2019. – Riga: Latvian Academy of Sciences, 2019. – P. 52–54. (http://www.lza.lv/images/stories/YearBook_2019.pdf).

 

Pelše, Stella. Valsts (re)konstrukcija un māksla: [konference “Valsts (re)konstrukcija un māksla Centrāleiropā un Austrumeiropā. 1918–2018" Karaļu pilī Varšavā 2018. gada 19.–21. novembrī] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2019. – Nr. 22. – 100.–103. lpp. ISSN 1691–0869.

Pelše, Stella. Robežjoslas personības ierāmēšana: Auziņa, Daina. Vladimirs Glušenkovs. – Rīga: Neputns, 2018 // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2019. – Nr. 22. – 105.–107. lpp. ISSN 1691–0869.

Pelše, Stella. Jauns mākslas virzienu apkopojums Rietumu kontekstā: Desmit epizodes 20. gadsimta otrās puses mākslā Latvijā = Ten Episodes in Art of the Second Half of the 20th Century in Latvia: rakstu krājums / Sast. un ievada aut. Elita Ansone. – [Rīga]: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2019 // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2019. – Nr. 23. – 77.–80. lpp. ISSN 1691–0869.

Pelše, Stella. Grāmata vēstule par neordināru trimdas personību: Valdis Āboliņš. Avangards, meilārts, jaunais kreisums un kultūras sakari aukstā kara laikā = Valdis Āboliņš. The avant-garde, mailart, the New Left and cultural relations during the Cold War / Sast. un red. Ieva Astahovska. –   [Rīga]: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, [2019] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2019. – Nr. 23. – 80.–82. lpp. ISSN 1691–0869.

 

IZSTĀŽU RECENZIJAS

Pelše, Stella. Maz emociju, daudz interpretāciju: Izstāde “Portrets Latvijā. 20. gadsimts. Sejas izteiksme” LNMM // Kultūras Diena un Izklaide. – 2019. – 3. janv. (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/izstades-_portrets-latvija.-20.-gadsimts.-sejas-izteiksme_-recenzija.-maz-emociju-daudz-interpretaciju-14211953).

Pelše, Stella. Pamatīgi būvēti vērojumi: Birutas Delles gleznu izstāde galerijā “Daugava” // Kultūras Diena un Izklaide. – 2019. – 31. janv. (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/gleznotajas-birutas-delles-izstades-recenzija.-pamatigi-buveti-verojumi-14213687).

Pelše, Stella. Sieviešu un ziedu seriāls: Helēnas Heinrihsones un Mišela Kasteņē darbu izstādes galerijā “Māksla XO” // Kultūras Diena un Izklaide. – 2019. – 7. marts (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/misela-kastene-un-helenas-heinrihsones-izstades-recenzija.-sieviesu-un-ziedu-serials-14215860).

Pelše, Stella. Nepiekāpīgā moderniste: Lidijas Auzas retrospekcija LNMM izstāžu zālē “Arsenāls” // Kultūras Diena un Izklaide. – 2019. – 4. apr. (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/lidijas-auzas-izstades-recenzija.-nepiekapiga-moderniste-14217450).

Pelše, Stella. Plūdinājumi un rakstītās gleznas: Klāva Lora un Marko Meetamma darbu izstādes galerijā “Māksla XO” // Kultūras Diena un Izklaide. – 2019. – 25. apr. (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/klava-lora-un-marko-meetamma-izstazu-recenzija.-pludinajumi-un-rakstitas-gleznas-14218644).

Pelše, Stella. Visu laiku ir brīnišķīgi: Daces Lielās gleznu izstāde galerijā “Daugava” // Kultūras Diena un Izklaide. – 2019. – 13. jūn. (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/daces-lielas-izstades-recenzija.-visu-laiku-ir-briniskigi-14221443).

Pelše, Stella. Latviešu ornamentālā reāliste: Hildas Vīkas darbu izstāde LNMM // Kultūras Diena un Izklaide. – 2019. – 11. jūl. (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/hildas-vikas-izstades-recenzija.-latviesu-ornamentala-realiste-14223112).

Pelše, Stella. Modernisma pacēluma priekšspēle: Izstāde “Latviešu mākslinieki Penzas Mākslas skolā” Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā // Kultūras Diena un Izklaide. – 2019. – 12. sept. (https://www.diena.lv/raksts/kd/recenzijas/izstades-_latviesu-makslinieki-penzas-makslas-skola_-recenzija.-modernisma-paceluma-prieksspele-14226549).

Pelše, Stella. Es gribu pati būt kaut kas: Aleksandras Beļcovas darbu izstāde LNMM // Kultūras Diena un Izklaide. –  2019. – 28. nov. (https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/es-gribu-pati-but-kaut-kas-14231217).

 

ESEJAS

Ābele, Kristiāna. Vai viņa domā par nākotni?: Johana Valtera glezna “Zemnieku meitene” (ap 1904, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs) izstādē “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstīs” Tallinā, KUMU līdz 2019. gada 3. februārim // Rīgas Laiks. – 2019. – Nr. 1. – 73. lpp. (https://www.rigaslaiks.lv/zurnals/raksti/vai-vina-doma-par-nakotni-19667).

Ābele, Kristiāna. Pērlītes un atgriezumi: Nezināms autors. Meitenes portrets. 1904. vai 1907. gads.
“Mākslas vēstniecības” 38. interneta izsole. 2019. gada 12.–19. marts // Rīgas Laiks. – 2019. – Nr. 5. – 73. lpp. (https://www.rigaslaiks.lv/agora/ekphrasis/perlites-un-atgriezumi-19786).

Ābele, Kristiāna. Balta čūska: Oskars Kalliss. Klusums. 1917. Igaunijas Mākslas muzejs // Rīgas Laiks. – 2019. – Nr. 10. – 73. lpp. (https://www.rigaslaiks.lv/agora/ekphrasis/balta-cuska-19954).

 

IZSTĀDE

Mājas koncerts: Johanam Valteram 150: Izstāde muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs”. 2019. gada 27. februāris – 19. maijs / Kuratore Kristiāna Ābele.

 

AUDIO UN VIDEO PUBLIKĀCIJAS

Johanam Valteram – 150 / Sagat. Inga Saksone, stāsta Kristiāna Ābele // Latvijas Radio 3. – Aktuāla intervija. – 2019. – 24. febr. (https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/diena-sakusies/johanam-valteram-150-studija-makslas-zinatniece-kristiana-abele.a115153/).

Johans Valters: Dokumentāla filma ciklā “Kas te tik laikmetīgs?” / Scenārija autors un režisors Pāvils Raudonis, redaktore Kristīne Zuzāne, stāsta Kristiāna Ābele, Diāna Barčevska, Marija Kaupere, Eduards Kļaviņš, Māra Lāce. – 2019. – 24. febr. (https://www.youtube.com/watch?v=gieziG5naFc&t=2s).

Mākslinieka Johana Valtera 150. gadadienā var iepazīt izstādi “Mājas koncerts” / Sagat. Laima Slava, stāsta Kristiāna Ābele // Latvijas Radio 1. – Kultūras Rondo. – 2019. – 14. marts (https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/makslinieka-johana-valtera-150.gadadiena-var-iepazit-izstadi-maj.a115794/).

Klasicisma un historisma periodi Latvijas mākslas vēstures 3. sējuma divās grāmatās / Sagat. Ingvilda Strautmane, Santa Lauga un Zigfrīds Muktupāvels, stāsta Eduards Kļaviņš, Kristiāna Ābele un Inese Sirica // Latvijas Radio 1. – Kultūras Rondo. – 2019. – 3. apr. (https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/klasicisma-un-historisma-periodi-latvijas-makslas-vestures-3.-se.a116400/).

Vilhelma Neimaņa grāmata “Baltijas gleznotāji un tēlnieki 19. gadsimtā” / Stāst Kristiāna Ābele // Mākslas lasītavas grāmatu stāsti. Latvijas Nacionālā bibliotēka. Pirmatskaņojums 2019. gada 31. augustā (https://dom.lndb.lv/data/obj/835176.html).

Paula Kampes veidotais “Vidzemes un Kurzemes būvmeistaru, būvamatnieku un būves izveidotāju leksikons. 1400–1850” / Stāsta Kristiāna Ābele // Mākslas lasītavas grāmatu stāsti. Latvijas Nacionālā bibliotēka. Pirmatskaņojums 2019. gada 31. augustā (https://dom.lndb.lv/data/obj/835178.html).

Mākslas darbu kolekcijas Latvijas muižās 19. gadsimtā un to veidotāji: Kristiānas Ābeles lekcija izstādes “Neredzamā bibliotēka” pasākumu programmā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 2019. gada 18. decembrī (audio: https://dom.lndb.lv/data/obj/835238.html).

© LMA Mākslas vēstures institūts 2024.
Privātuma iestatījumi

Šī mājaslapa izmanto sīkdatnes, kas palīdz uzlabot tās darbību un ievāc informāciju par apmeklējumu. Detalizētāka informācija pieejama mūsu privātuma politikā.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzziniet vairāk par sīkdatnēm šeit:

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close