Diemžēl lapa "offcanvas-col1" neeksistē.

Diemžēl lapa "offcanvas-col2" neeksistē.

Diemžēl lapa "offcanvas-col3" neeksistē.

Diemžēl lapa "offcanvas-col4" neeksistē.

Have any Questions? +01 123 444 555
LV

STELLA PELŠE

Stella Pelše

Amats: vadošā pētniece

Zinātniskais grāds: mākslas zinātnes doktore (Dr. art.)

Tālr.: mob. 20268311

E-pasts: stella_pelse@hotmail.com / stella.pelse@lma.lv

Dzimusi 1972. gada 19. jūnijā Rīgā.

 

MVI darbiniece kopš 1993. gada. / Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonda vadītāja. / Daudzsējumu izdevuma “Latvijas mākslas vēsture” līdzautore un tulkotāja. / Lektore (“Austrumeiropas māksla pēc Otrā pasaules kara”) un zinātnisko darbu vadītāja Latvijas Mākslas akadēmijā. / Latvijas Zinātnes padomes pilnvarota eksperte mākslas zinātnē.

Zinātniskās intereses: 20. gadsimta māksla un mākslas teorija Latvijā.

Citas darba jomas: mūsdienu mākslas kritika, mākslas vēstures un teorijas tekstu tulkošana.

Izglītība: Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola (1983–1990), Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļa (bakalaura darbs “Telpas izpratnes izmaiņas Rietumeiropas glezniecībā 19.–20. gs. mijā”, 1994; maģistra darbs “Mākslas teorija Latvijā klasiskā modernisma pacēluma posmā (1920–1925)”, 1996; disertācija “Latviešu mākslas teorijas vēsture: Mākslas definīcijas valdošo laikmeta ideju kontekstā (1900–1940)”, 2004).

 

NOZĪMĪGĀKĀS PUBLIKĀCIJAS

Grāmatas un to daļas

Tēlotāja māksla // Latvijas mākslas vēsture. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2016. – 5. sēj.: Klasiskā modernisma un tradicionālisma periods. 1915–1940 / Sast. Eduards Kļaviņš. – 119.–180., 197.–288., 311.–331. lpp.

Fine Art // Art History of Latvia. – Riga: Institute of Art History of the Latvian Academy of Art; Art History Research Support Foundation, 2016. – Vol. 5: Period of Classical Modernism and Traditionalism. 1915–1940 / Ed. by Eduards Kļaviņš. – P. 119–180, 197–288, 311–331.

Latviešu mākslas teorijas vēsture: Mākslas definīcijas valdošo laikmeta ideju kontekstā (1900–1940). – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2007. – 195 lpp. (= Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta disertācijas. – 1. sēj.).

History of Latvian Art Theory: Definitions of Art in the Context of the Prevailing Ideas of the Time (1900–1940). Doctoral dissertation / English translation by the author. – Riga: Institute of Art History, Latvian Academy of Art, 2007. – 191 p. (= Dissertations of the Institute of Art History of the Art Academy of Latvia. – Vol. 1).

 

Disertācijas kopsavilkums

Latviešu mākslas teorijas vēsture: Mākslas definīcijas valdošo laikmeta ideju kontekstā (1900–1940). Promocijas darba kopsavilkums = History of Latvian Art Theory: Definitions of Art in the Context of the Prevailing Ideas of the Time (1900–1940). Summary of Doctoral Dissertation / Zin. vad. Eduards Kļaviņš. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2004. – 26 lpp. PDF

 

Raksti (izlase)

Towards Humanism and Stylistic Diversity: The “Open System” of Socialist Realism in Latvian Artwriting of the Stagnation Era // Letonica. – 2023. – Nr. 51. – 158.–176. lpp. Brīvpieejā

Formālisma pieredze un perspektīvas vizuālās mākslas interpretācijās = The Experience and Perspectives of Formalism in Interpretations of Visual Art // Wunderkombināts II: Latvijas mākslas gadagrāmata 2023 / Red. Laura Brokāne, Elīna Ķempele. – Rīga: Wunder Kombinat, 2023. – 114.–127. lpp.

Delikātā glezniecības apšaubītāja Ieva Iltnere // Maigās svārstības / Sast. Sandra Krastiņa. – Rīga: Neputns, 2023. – 380.–407. lpp.

Local/Global Art at the Venice Biennale // State Construction and Art in East Central Europe, 1918–2018 (= Routledge Research in Art History) / Ed. by Agnieszka Chmielewska, Irena Kossowska, Marcin Lachowski. – New York and London: Routledge, 2022. – P. 209–217.

Construction and Constructive Art in Latvian Art Critic Uga Skulme’s Writings of the 1920s–30s // Sztuka Europy Wschodniej = The Art of Eastern Europe.  – Vol. 9: Art Education and Art Criticism in Central and Eastern Europe in the 20th and 21st Centuries. – Toruń: Tako, 2022. – P. 23–31.

Socreālisma klasiskā modeļa adaptācijas Latvijā pirmajā padomju varas gadā (1940–1941) // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2021. – Nr. 25. – 55.–69. lpp. Kopsavilkums: EN.

Neoromantiskā kopiespaida meklētājs: Mākslas kritiķis un publicists Jūlijs Madernieks = In Search of Neo-Romanticist Overall Impression: Art Critic and Publicist Jūlijs Madernieks // Madernieka stils = The Style of Madernieks / Sast. Inese Baranovska, Rūta Rinka. – Rīga: LNMM DMDM, 2021. – 336.–366. lpp. LV/EN.

No tautas dzīves apstākļiem līdz priekšmeta pamatraksturam: Ipolita Tēna ideju tiešās un netiešās atbalsis Latvijā // Letonica. – 2020. – Nr. 41. – 30.–45. lpp. Kopsavilkums: EN.

Formālists jaunu apvāršņu meklējumos // Uga Skulme. Raksti. 1921–1940 / Sast. Astrīde Skulme, iev. aut. un zin. red. Stella Pelše. – Rīga: Neputns, 2020. – 19.–40. lpp.

The Artist’s Personality in Latvia’s Art-Historical Monographs since the Beginning of the Twenty-First Century // Kunstiteaduslikke Uurimusi = Studies on Art and Architecture. – 2018. – Vol. 27. – No. 1/3. – P. 281–287.

Latvijas vizuālās mākslas ieguldījums pasaules kultūrā // Latvija un latvieši / Sast. Jānis Stradiņš et al. – 1. sēj. – Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018. – 596.–626. lpp.

The Contribution of the Visual Arts of Latvia to World Culture // Latvia and Latvians / Ed. by Jānis Stradiņš et al. – Vol. 1. – Riga: Latvian Academy of Sciences, 2018. – P. 660–692.

Latvian National Art after 1934: Ideology, Practice and Evaluation // Kunstiteaduslikke Uurimusi = Studies on Art and Architecture. – 2017. – Vol. 26. – No. 1/2. – P. 49–72

Mineviku paremik uuel tasandil. Kunstide süntees Läti kunstikirjutuses 1970 aastatel = The Best of the Past on a New Level: Synthesis of the Arts in Latvian Art Writing of the 1970s // Eesti Kunstimuuseumi Toimetised = Proceedings of the Art Museum of Estonia. – 2016. – Vol. 6 (11): Jagatud praktikad. Kunstiliikide põimumised sotsialistiku Ida-Euroopa kultuuris = Shared Practices: The Intertwinement of the Arts in the Culture of Socialist Eastern Europe / Ed. Anu Allas. – Tallinn: Kumu, 2016. – P. 68–75 (EE), 76–92 (EN).

Proletāriskās mākslas aprises starpkaru posma Latvijas kreisajā periodikā // Kultūras krustpunkti 8: Zinātnisko rakstu krājums. – Rīga: Latvijas Kultūras akadēmija, 2015. – 169.–178. lpp. PDF. Kopsavilkums: EN.

The First World War and its Aftermath in Latvian Writing on Art // Art and Artistic Life during the Two World Wars (= Dailės istorijos studijos = Art History Studies. – Vol. 5) / Ed. by Laima Laučkaitė and Giedrė Jankevičiūtė. – Vilnius: Lithuanian Culture Research Institute, 2012. – P. 71–87.

Fakti un stāsti 20. gadsimta Latvijas mākslas vēsturē no starpkaru posma līdz laikmetīgajai mākslai // Sasniegumi un neizzinātais Latvijas mākslas vēsturē: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta 10 gadu jubilejas konferences materiāli. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2012. – 39.–48. lpp. PDF.

Latvian art historians as critics and theoreticians: Art’s values and developments in the inter-war period // History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe / Ed. by Jerzy Malinowski; Society of Modern Art in Toruń and Department of History of Modern Art, Faculty of Fine Art, Nicolaus Copernicus University in Toruń. – Toruń: Tako, 2012. – Vol. 2. – P. 73–79.

Kreisais konceptuālisms vēlīnajā Padomju Latvijā: Ojāra Ābola raksti par mākslu = Leftist Conceptualism in Late Soviet Latvia: Ojārs Ābols’ Essays on Art // Atsedzot neredzamo pagātni = Recuperating the Invisible Past / Sast. Ieva Astahovska. – Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs, 2012. – 126.–137. lpp. LV/EN.

Kodres, Krista. Mickūnaitė, Giedrė. Pelše, Stella. Cultures of Interruptions. Art History in the Baltic States: Estonia, Latvia and Lithuania // Art History and Visual Studies in Europe: Transnational Discourses and National Frameworks / Ed. by Matthew Rampley, Thierry Lenain, Hubert Locher, Andrea Pinotti, Charlotte Schoell-Glass and Kitty Zijlmans (= Brill’s Studies in Intellectual History. – Vol. 212; Brill’s Studies on Art. Art History and Intellectual History. – Vol. 4). – Boston; Leiden: Brill, 2012. – P. 249–274.

Mākslinieka personības traktējums latviešu mākslas vēstures monogrāfijās: No pirmsākumiem līdz padomju ēras norietam // Personība mākslas procesos: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Kristiāna Ābele. – Rīga: Neputns; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2012. – 85.–97. lpp. Kopsavilkums: EN.

Eiropas konteksts latviešu mākslas interpretācijās 20. gadsimta gaitā // Latvijas vizuālās mākslas Eiropas kontekstā: Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa sekcijas referāti / Sast. Elita Grosmane. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2011. – 56.–66. lpp.

From Surface to Illusion and Back: The Textural Qualities of Paintings in Latvian Thinking on Art = No virsmas līdz ilūzijai un atpakaļ: glezniecības faktūras kvalitātes latviešu mākslas interpretācijās // Art as Research: Acoustic Space. No. 9 = Māksla kā pētniecība: Akustiskā telpa. Nr. 9 / Ed. by Rasa Šmite, Kerstin Mey, Raitis Šmits. – Liepāja: MPLab; Rīga: RIXC, 2011. – 221.–226. lpp. (EN), 227.–232. lpp. (LV).

Ethnography, Neo-Classicism and International Context: Latvian Traditionalist Thinking on the Art of the 1930s // Reinterpreting the Past: Traditionalist Artistic Trends in Central and Eastern Europe of the 1920s and 1930s / Ed. by Irena Kossowska. – Warsaw: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences, 2010. – P. 89–104.

Creating the Discipline: Facts, Stories and Sources of Latvian Art History // Kunstiteaduslikke Uurimusi = Studies on Art and Architecture. – 2010. – Vol. 19. – No. 3–4: The Geographies of Art History in the Baltic Region. – P. 26–41.

Rietumu laikmetīgās mākslas darbu stilistiskās paralēles, iespaidi un citāti Latvijas mākslā 90. gados = The Stylistic Parallels, Impressions and Quotations of Western Contemporary Art in Latvian Art in the 1990s // Deviņdesmitie. Laikmetīgā māksla Latvijā = Nineties. Contemporary Art in Latvia / Sast. Ieva Astahovska. – Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs, 2010. – 162.–173. lpp. LV/EN.

Māksla, sabiedrība un tautiskums: Krīzes situāciju atbalsis Rietumu teorētiskajā domā // Krīze un māksla: 17. Borisa Vipera piemiņas lasījumi. Referātu krājums / Sast. Elita Grosmane. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2009. – 38.–42. lpp.

Marksisma mantojums un mākslas interpretācijas: Starp estētisku vērtību un sociālu simptomu // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2009. – Nr. 12. – 38.–43. lpp. Kopsavilkums: EN.

Mākslas kritika padomju Latvijā: Dvēseļu inženierijas metamorfozes = Art Criticism in Soviet Latvia: Metamorphoses in the Engineering of Souls // Padomjzemes mitoloģija = Mythology of the Soviet Land (= Muzeja raksti 1) / Sast. Elita Ansone. – Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2009. – 114.–131. lpp. LV/EN.

Mākslas un reliģijas attiecību aspekti latviešu autoru teorētiskajās atziņās 20. gs. pirmajā pusē // Sakrālā arhitektūra un māksla: Mantojums un interpretācijas. Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Kristīne Ogle. – Rīga: Neputns, 2008. – 155.–165. lpp. Kopsavilkums: EN.

Formas un satura līdzsvarotājs // Imants Vecozols / Sast. Anda Treija un Vita Birzaka. – Rīga: Galerija “Daugava”; Jumava, 2008. – 21.–29. lpp.

Muzeja tēma Rietumu mākslas vēsturnieku un teorētiķu tekstos 20.–21. gadsimta mijā = The Museum Theme in the Texts of Western Art Historians and Theoreticians at the Turn of the 21st Century // Mākslas muzeju vieta kultūras procesos: Vēsture un perspektīvas. Starptautiskā zinātniskā konference Latvijas Nacionālā mākslas muzeja simtgades programmas ietvaros 2005. gada 14.–15. septembrī / Sast. Ginta Gerharde-Upeniece. – Rīga: LNMM, 2008. – 92.–97. lpp. LV/EN.

Māksla un autoritārisms – teorētiskās simbiozes meti // Studija. – 2007. – Nr. 56 (oktobris–novembris). – 57.–59. lpp.

Pilsētas un lauku motīvi latviešu mākslas izvērtējumos starpkaru periodā // Pilsēta. Laikmets. Vide: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Rūta Kaminska. – Rīga: Neputns, 2007. – 189.–194. lpp. Kopsavilkums: EN.

Pārliecības slazdā: Kristapa Eliasa ieguldījums latviešu mākslas vēsturē // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2006. – Nr. 6/7. – 71.–76. lpp. Kopsavilkums: EN.

Mākslas interpretācija un autoritārisma konteksts: 1934. gada faktors // Māksla un politiskie konteksti: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Daina Lāce. – Rīga: Neputns, 2006. – 127.–133. lpp. Kopsavilkums: EN.

Dutch Old Masters, Latvian Art History and Soviet Ideology // Beyond Traditional Borders: Eight Centuries of Latvian-Dutch Relations. – Riga: Royal Netherlands Embassy; Zelta Grauds, 2006. – P. 213–214.

Ietekmju virzieni un avoti latviešu mākslas teorijas laukā (1900–1940) // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2006. – Nr. 5. – 62.–64. lpp. Kopsavilkums: EN.

Satura un formas attiecību traktējums latviešu mākslas teorijā 20. gs. pirmajā trešdaļā // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2006. – Nr. 5. – 31.–35. lpp. Kopsavilkums: EN.

Socialist “Literature and Art” – Art Criticism under Soviet Rule // The Baltic Countries under Occupation – Soviet and Nazi Rule 1939–1991 (= Acta Universitatis Stockholmiensis – Studia Baltica Stockholmiensia. – Vol. 23) / Ed. by Anu Mai Köll. – Stockholm, 2003. – P. 251–260.

Māksla neoavangarda ietekmju periodā: 1985–2000 // Latvijas mākslas vēsture / Aut. kol.: Laila Bremša, Aija Brasliņa, Dainis Bruģis, Stella Pelše, Inta Pujāte. – Rīga: Pētergailis, [2003]. – 417.–427. lpp.

Sociālistiskais reālisms laikrakstā “Literatūra un Māksla”: Padomju perioda mākslas kritikas teorētiskie pamati // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2003. – Nr. 1. – 16.–23. lpp. Kopsavilkums: EN.

Andreja Kurcija “Aktīvā māksla” // Latvijas māksla tuvplānos: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Kristiāna Ābele. – Rīga: Neputns, 2003. – 96.–104. lpp. Kopsavilkums: EN.

Latviešu modernisma aizstāvības manifests: [par Romana Sutas (?) manuskriptu “Māksla Latvijā kā politisks ierocis”] // Letonica. – 2003. – Nr. 9. – 163.–166. lpp.

Latviešu futūrists un tradīciju noliedzējs Niklāvs Strunke – jaunatklātās teorētisko uzskatu liecības // Materiāli par latviešu un cittautu kultūru Latvijā / Sast. Inguna Daukste-Silasproģe. – Rīga: Zinātne, 2003. – 101.–109. lpp.

Essence vs. Appearance – Picture Space in the Modernist Theoretical Writings // Koht ja Paik. Place and Location II / Ed. by Virve Sarapik, Kadri Tüür, Mari Laanemets. – Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2002. – P. 168–182.

Art Subverting Globalization – Critical or Conservative? // Mare Articum: The Baltic Art Magazine. – 2002. – No. 1 (10). – P. 17–26.

Kristapa Eliasa teorētisko principu avoti // Latvijas mākslas un mākslas vēstures likteņgaitas (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Rūta Kaminska. – Rīga: Neputns, 2001. – 95.–100. lpp. Kopsavilkums: EN.

Mākslas kritika Latvijā un stilistisko analoģiju mazapgūtās teritorijas // Mākslas darbs un komentārs: Estētikas burtnīcas. Nr. 2. – [Rīga]: Latvijas Estētikas asociācija, 2001. – 55.–57. lpp.

Modernist and Anti-Modernist Theories of National Art in Latvia during the 1920s and 1930s // Centropa: A Journal of Central European Architecture and Related Arts. – Vol. 1. – No. 3. – September 2001. – P. 196–208.

Mūžīgā māksla – vai iespējama un nepieciešama? // Studija. – 2001. – Nr. 20. – 66.–67. lpp.

Some Normative Aspects of Latvian Art Theory between the Wars – National Identity and European Stylistic Trends // Modernity and Identity: Art in 1918–1939 / Ed. by Jolita Mulevičiūtė. – Vilnius: Institute of Culture and Art, 2000. – P. 94–106.

Arveda Švābes raksti par mākslu // Letonica. – 2000. – Nr. 1 (5). – 124.–137. lpp.

Pasaules uztveres formu mainība Latvijas mākslas teorijā 20. gs. 20.–30. gados // Latvijas māksla starptautisko sakaru kontekstā (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Silvija Grosa. – Rīga: Neputns, 2000. – 114.–119. lpp. Kopsavilkums: EN.

 

Referāti konferencēs un publiskas lekcijas: Latvijā (Rīga), ASV (Ņujorka), Baltkrievijā (Minska), Horvātijā (Zagreba), Igaunijā (Tallina), Lietuvā (Kauņa, Viļņa), Polijā (Toruņa, Varšava), Skotijā (Edinburga) un Zviedrijā (Stokholma, Umeo).

 

Pētnieciskais darbs ārzemēs: Prāgā (2006), Londonā (LZA un Britu akadēmijas zinātniskā apmaiņa, 2005), Stokholmā (LZA un Zviedrijas Karaliskās Literatūras, vēstures un senlietu akadēmijas zinātniskā apmaiņa, 2002), Centrāleiropas universitātes (Budapešta) vasaras programmā “From Art History to Visual Culture: Studying the Visual after the Cultural Turn” (2002), Igaunijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūtā Tallinā (LZA un Igaunijas ZA zinātniskā apmaiņa, 2000), Ročesteras universitātes (ASV) Vizuālo un kultūras studiju vasaras institūtā (1998).

 

Balvas: Latvijas Zinātņu akadēmijas diploms “Latvijas zinātnes nozīmīgākais sasniegums 2016. gadā” par “Latvijas mākslas vēstures” 5. sējumu (kopā ar Eduardu Kļaviņu un citiem autoriem), laikraksta “Diena” gada balva kultūrā (2007), Latvijas Mākslinieku savienības “Gada balva” par ieguldījumu analītiskā mākslas vērtējumā (2003, 2001), žurnāla “Studija” balvas par gada nozīmīgāko veikumu mākslas teorijā un kritikā (2001) un gada labākajām izstāžu recenzijām (2000, 1999).

 

Valodu zināšanas: latviešu (dzimtā), angļu un krievu (ļoti labas).

 

Vadīta disertācija Latvijas Mākslas akadēmijā: Gundega Gailīte. "Latviešu karikatūras vēsture un tās loma nacionālās identitātes attīstībā (no pirmsākumiem līdz 1920. gadam)" (2022).

 

Informācija atjaunota: 2024/01.

© LMA Mākslas vēstures institūts 2024.
Privātuma iestatījumi

Šī mājaslapa izmanto sīkdatnes, kas palīdz uzlabot tās darbību un ievāc informāciju par apmeklējumu. Detalizētāka informācija pieejama mūsu privātuma politikā.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzziniet vairāk par sīkdatnēm šeit:

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close